Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Ημερίδα για τα 70 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ την Τετάρτη 4 Μάη

Η Κεντρι­κή Επι­τρο­πή του ΚΚΕ διορ­γα­νώ­νει, την Τετάρ­τη 4 Μάη και ώρα 19.00, ημε­ρί­δα με θέμα: «70 χρό­νια από την έντα­ξη της Ελλά­δας στο ΝΑΤΟ. Η πάλη του ΚΚΕ για την απο­δέ­σμευ­ση, τον απε­γκλω­βι­σμό της χώρας από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχεδιασμούς».

Θα μιλή­σει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας. Θα ακο­λου­θή­σουν παρεμβάσεις.

Η ημε­ρί­δα θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στην Αίθου­σα Συνε­δρί­ων, στην έδρα της ΚΕ, στον Περισσό.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο