Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Ημερίδα για τις κατευθύνσεις διδασκαλίας και τα προγράμματα σπουδών στο σχολείο

«Σκέ­ψεις και προ­βλη­μα­τι­σμοί για τις κατευ­θύν­σεις διδα­σκα­λί­ας και τα προ­γράμ­μα­τα σπου­δών στο σχο­λείο» είναι ο τίτλος της ημε­ρί­δας που διορ­γα­νώ­νει το Τμή­μα Παι­δεί­ας και Έρευ­νας της ΚΕ του ΚΚΕ, αύριο, Σάβ­βα­το 7 Μάη, από τις 10 π.μ. έως τις 9 μ.μ. στην αίθου­σα Συνε­δρί­ων στον Περισ­σό (ώρα προ­σέ­λευ­σης 9.30 π.μ.).

«Γνώ­σεις που ξεχνιού­νται ακό­μα κι όταν γρά­φεις άρι­στα! Τι φταί­ει;», «Συνε­χό­με­νες αλλα­γές στο σχο­λείο. Η κρί­ση παρα­μέ­νει. Τι φταί­ει;», «Τι είναι πραγ­μα­τι­κά νέο στην παι­δα­γω­γι­κή;», «Είναι η αλή­θεια ζήτη­μα οπτι­κής;»… Αυτά και πολ­λά ακό­μα ερω­τή­μα­τα σαν κι αυτά, που απα­σχο­λούν γονείς, εκπαι­δευ­τι­κούς, μαθη­τές και ευρύ­τε­ρα ανθρώ­πους που ασχο­λού­νται ή πρό­κει­ται να ασχο­λη­θούν με την Εκπαί­δευ­ση, θα γίνει προ­σπά­θεια να απα­ντη­θούν μέσα από τις 23 ομι­λί­ες και παρεμ­βά­σεις που έχουν προ­γραμ­μα­τι­στεί στο πλαί­σιο της ημερίδας.

Η είσο­δος στην ημε­ρί­δα θα είναι ελεύ­θε­ρη και ο καθέ­νας και η καθε­μία μπο­ρούν είτε να την παρα­κο­λου­θή­σουν ολό­κλη­ρη είτε να επι­λέ­ξουν να παρα­κο­λου­θή­σουν τις ενό­τη­τες που τους ενδια­φέ­ρουν περισ­σό­τε­ρο ανά­λο­γα το αντι­κεί­με­νό τους.

Την ειση­γη­τι­κή ομι­λία θα κάνει ο Νίκος Σοφια­νός, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ. Θα ακο­λου­θή­σουν παρεμ­βά­σεις σε 5 θεμα­τι­κές ενό­τη­τες, με μισά­ω­ρα δια­λείμ­μα­τα ενδιάμεσα.

Ανα­λυ­τι­κά:

Η πρώ­τη ενό­τη­τα (11 π.μ. — 12 μ.) αφο­ρά τα γλωσ­σι­κά μαθή­μα­τα και στο πλαί­σιό της θα γίνουν οι εξής παρεμβάσεις:

– «Ανα­ζη­τώ­ντας τη “χαμέ­νη τιμή” της Λογο­τε­χνί­ας», από την Μαρία Πεσκε­τζή, διδά­κτο­ρα Φιλο­λο­γί­ας και πρό­ε­δρο της Πανελ­λή­νιας Ενω­σης Φιλολόγων.

– «Το “Νέο” Πρό­γραμ­μα Σπου­δών της Νεο­ελ­λη­νι­κής Γλώσ­σας στο Δημο­τι­κό Σχο­λείο: “Οταν το παλιό βαφτί­ζε­ται νέο”», από την Χαρά Γαλα­νο­πού­λου, φιλό­λο­γο, με μετα­πτυ­χια­κό στην Εφαρ­μο­σμέ­νη Παιδαγωγική.

«Η διδα­σκα­λία των Ελλη­νι­κών στη Δευ­τε­ρο­βάθ­μια Εκπαί­δευ­ση», από την Ρίτα Νικο­λα­ΐ­δου, διευ­θύ­ντρια του περιο­δι­κού «Θέμα­τα Παι­δεί­ας», φιλό­λο­γο στη δημό­σια Εκπαί­δευ­ση, με μετα­πτυ­χια­κό στην Αρχαία Ελλη­νι­κή Φιλολογία.

Η δεύ­τε­ρη ενό­τη­τα (12.30 μ.μ. — 2.30 μ.μ.) αφο­ρά τις Φυσι­κές Επι­στή­μες και τα Μαθη­μα­τι­κά, με τις εξής παρεμβάσεις:

«Μαθη­μα­τι­κά, ανά­πτυ­ξη και μεθο­δο­λο­γία στη διδα­σκα­λία τους», από την Ελπί­δα Νασιο­πού­λου, καθη­γή­τρια Μαθη­μα­τι­κών, με μετα­πτυ­χια­κό στη Διδα­κτι­κή και Μεθο­δο­λο­γία των Μαθηματικών.

«Διδά­σκο­ντας Φυσι­κές Επι­στή­μες σε παι­διά του Δημο­τι­κού Σχο­λεί­ου. Ανά­γκες και δυνα­τό­τη­τες», από την Βιο­λέ­τα Γαλα­νο­πού­λου, δασκά­λα, μετα­πτυ­χια­κή φοι­τή­τρια στις Φυσι­κές Επι­στή­μες στην Εκπαίδευση.

– «Νέα ανα­λυ­τι­κά προ­γράμ­μα­τα της Χημεί­ας: Και­νο­το­μία ή ημι­μά­θεια;», από τον Ανδρέα Καρ­γό­που­λο, χημι­κό, διδά­κτο­ρα Χημεί­ας, μετα­δι­δα­κτο­ρι­κό ερευ­νη­τή και μέλος του ΔΣ της ΟΛΜΕ.

«Σύγ­χρο­νο σχο­λείο και ανα­λυ­τι­κά προ­γράμ­μα­τα Φυσι­κής», από τον Βασί­λη Καρά­βο­λα, φυσι­κό, διδά­κτο­ρα Φυσι­κής Στε­ρε­άς Κατάστασης.

«Βιο­λο­γία: Μαθαί­νο­ντας σε “θολά νερά” υπό όρους…», από τον Σπύ­ρο Βέρ­ρα, βιο­λό­γο, με μετα­πτυ­χια­κό στη Βιολογία.

Η τρί­τη ενό­τη­τα (3 μ.μ. — 5 μ.μ.) αφο­ρά ζητή­μα­τα ερμη­νεί­ας της κοι­νω­νί­ας και της εξέ­λι­ξής της, με τις εξής παρεμβάσεις:

– «Οι ιστο­ρι­κές δια­δρο­μές της “δημο­κρα­τί­ας” και το περιε­χό­με­νό της στην αντί­λη­ψη του σημε­ρι­νού σχο­λεί­ου», από τον Δημή­τρη Βερ­γά­κη, δάσκα­λο, μετα­πτυ­χια­κό φοι­τη­τή Νεό­τε­ρης και Σύγ­χρο­νης Ιστορίας.

«1821 και 1922: Πτυ­χές της δια(παρα)μόρφωσης της συλ­λο­γι­κής — λαϊ­κής συνεί­δη­σης και μνή­μης μέσα από δύο σταθ­μούς της σύγ­χρο­νης ελλη­νι­κής Ιστο­ρί­ας στα σχο­λι­κά βιβλία», από τον Ανα­στά­ση Γκί­κα, διδά­κτο­ρα Πολι­τι­κών Επι­στη­μών, μέλος του Τμή­μα­τος Ιστο­ρί­ας της ΚΕ του ΚΚΕ.

«Πώς γυρί­ζει ο τρο­χός της Ιστο­ρί­ας; Δύο παρα­δείγ­μα­τα — δύο επο­χές», από τον Νίκο Δάρ­δα­λη, φιλό­λο­γο, με μετα­πτυ­χια­κό στην Ευρω­παϊ­κή Ιστορία.

«Μία κρι­τι­κή προ­σέγ­γι­ση των νέων ανα­λυ­τι­κών προ­γραμ­μά­των στο μάθη­μα των Θρη­σκευ­τι­κών», από την Μαρία Πετί­κη, δασκά­λα — θεο­λό­γο, με μετα­πτυ­χια­κό στην Ιστο­ρι­κή Θεολογία.

– «Οικο­νο­μι­κή εκπαί­δευ­ση ή απο­λο­γη­τι­κή του καπι­τα­λι­σμού;», από τον Χρή­στο Μπα­λω­μέ­νο, εκπαι­δευ­τι­κό, διδά­κτο­ρα Πολι­τι­κής Οικο­νο­μί­ας, μέλος της Ιδε­ο­λο­γι­κής Επι­τρο­πής της ΚΕ του ΚΚΕ.

«Μετα­μο­ντερ­νι­σμός και ενσω­μά­τω­ση. Οψεις του σύγ­χρο­νου συντη­ρη­τι­σμού στα μαθή­μα­τα των κοι­νω­νι­κών επι­στη­μών στη Δευ­τε­ρο­βάθ­μια Εκπαί­δευ­ση», από τον Πανα­γιώ­τη Πανά, εκπαι­δευ­τι­κό, με μετα­πτυ­χια­κό στην Κοι­νω­νι­κή Θεωρία.

Η τέταρ­τη ενό­τη­τα (5.30 μ.μ. — 7 μ.μ.) αφο­ρά τα Εργα­στή­ρια Δεξιο­τή­των, την Αισθη­τι­κή και Φυσι­κή Αγω­γή, με τις εξής παρεμβάσεις:

«Μάθη­μα Φυσι­κής Αγω­γής: Νέα προ­γράμ­μα­τα σπου­δών χωρίς γυμνα­στή­ρια και καθη­γη­τές Φυσι­κής Αγω­γής, ή αλλιώς “ο νηστι­κός καρ­βέ­λια ονει­ρεύ­ε­ται”», από την Ολυ­μπία Ζαρα­μπού­κα, μέλος του ΔΣ του Πανελ­λή­νιου Συλ­λό­γου Επαγ­γελ­μα­τιών Αθλη­τι­σμού και Ασκη­σης (ΠΣΕΑΑ), οργα­νω­τι­κή συντο­νί­στρια Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας της Πανελ­λή­νιας Ενω­σης Εκπαι­δευ­τι­κών Λει­τουρ­γών Φυσι­κής Αγω­γής (ΠΕΝΕΛΦΑ), με μετα­πτυ­χια­κό στην Ανθρώ­πι­νη Από­δο­ση και Υγεία, αρθρο­γρά­φο εκπαι­δευ­τι­κών θεμά­των στην ιστο­σε­λί­δα www.alfavita.gr.

«Η Αισθη­τι­κή Αγω­γή στην Εκπαί­δευ­ση: Ανά­γκη και προ­ϋ­πό­θε­ση για τη δια­μόρ­φω­ση ολο­κλη­ρω­μέ­νων και δημιουρ­γι­κών ανθρώ­πων», από την Νατά­σα Μου­σά­δη, εκπαι­δευ­τι­κό Πρω­το­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης, μου­σι­κό — μου­σι­κο­λό­γο, με μετα­πτυ­χια­κό στις Μου­σι­κές Σπουδές.

«Ανα­λύ­σεις για τις ανι­σό­τι­μες σχέ­σεις των δύο φύλων στα εργα­στή­ρια δεξιο­τή­των: Κατα­πο­λέ­μη­ση των δια­κρί­σε­ων ή σημείο συνά­ντη­σης παρω­χη­μέ­νων αντι­λή­ψε­ων και του “μοντέρ­νου” ανορ­θο­λο­γι­σμού;», από την Κων­στα­ντί­να Τσιό­τρα, ψυχο­λό­γο, μέλος του Τμή­μα­τος της ΚΕ του ΚΚΕ για την Ισο­τι­μία και Χει­ρα­φέ­τη­ση των Γυναικών.

«Εργα­στή­ρια δεξιο­τή­των: Κακή απά­ντη­ση σε ένα πραγ­μα­τι­κό πρό­βλη­μα», από τον Πανα­γιώ­τη Ευαγ­γέ­λου, δάσκαλο.

Η πέμ­πτη ενό­τη­τα (7.30 μ.μ. — 9 μ.μ.) αφο­ρά την πολι­τι­κή και ιδε­ο­λο­γι­κή δια­πά­λη με επί­κε­ντρο το περιε­χό­με­νο της σχο­λι­κής γνώ­σης, με τις εξής παρεμβάσεις:

«Επι­στη­μο­λο­γι­κοί όροι ανα­πα­ρα­γω­γής της αστι­κής κοσμο­α­ντί­λη­ψης στα ανα­λυ­τι­κά προ­γράμ­μα­τα σπου­δών», από τον Δημή­τρη Κοι­λά­κο, μετα­δι­δα­κτο­ρι­κό ερευ­νη­τή και διδά­σκο­ντα στο ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ, μέλος της Ιδε­ο­λο­γι­κής Επι­τρο­πής της ΚΕ του ΚΚΕ.

«Αξιο­λό­γη­ση και νέα ανα­λυ­τι­κά προ­γράμ­μα­τα: Ποιος ο ρόλος του εκπαι­δευ­τι­κού στο σύγ­χρο­νο αστι­κό σχο­λείο;», από την Κων­στα­ντί­να Τσιου­πρά, Γραμ­μα­τέα της Τομε­α­κής Επι­τρο­πής Εκπαι­δευ­τι­κών Αττι­κής του ΚΚΕ.

«Συζη­τά­με και αγω­νι­ζό­μα­στε για “το σχο­λείο που έχου­με ανά­γκη σήμε­ρα”», από την Μυρ­τώ Καλ­τι­κο­πού­λου, μέλος του ΚΣ της ΚΝΕ και επι­κε­φα­λής της Μαθη­τι­κής Επι­τρο­πής του ΚΣ.

– Κλεί­σι­μο ημε­ρί­δας, συμπε­ρά­σμα­τα και προ­ο­πτι­κές, από τον Κυριά­κο Ιωαν­νί­δη, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και υπεύ­θυ­νο του Τμή­μα­τος Παι­δεί­ας και Ερευ­νας της ΚΕ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο