Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Η έγκριση από το Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ του «Turkaegean» ως «εμπορικού σήματος» της Τουρκίας δεν είναι ούτε τυπική ούτε «αθώα» απόφαση

«Η έγκρι­ση και κατα­χώ­ρι­ση από το Γρα­φείο Πνευ­μα­τι­κής Ιδιο­κτη­σί­ας της ΕΕ (EUIPO) της ονο­μα­σί­ας “Turkaegean” ως “εμπο­ρι­κού σήμα­τος” της Τουρ­κί­ας μέχρι το 2031 δεν είναι ούτε τυπι­κή ούτε “αθώα” από­φα­ση. Συν­δέ­ε­ται με συμ­φέ­ρο­ντα και επεν­δύ­σεις μεγά­λων επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων από ισχυ­ρές καπι­τα­λι­στι­κές χώρες της ΕΕ. Η απο­δο­χή της ονο­μα­σί­ας “Τουρ­κι­κό Αιγαίο” από τον οργα­νι­σμό της ΕΕ δεν αφο­ρά βέβαια τη δήθεν “του­ρι­στι­κή προ­βο­λή” της Τουρ­κί­ας, αλλά την προ­βο­λή των απα­ρά­δε­κτων τουρ­κι­κών διεκ­δι­κή­σε­ων στο Αιγαίο, την προ­κλη­τι­κή αμφι­σβή­τη­ση ελλη­νι­κών κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των από την αστι­κή τάξη της Τουρ­κί­ας», τονί­ζει, σε ανα­κοί­νω­σή της, η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ.

«Συνι­στά πρό­κλη­ση για τον λαό μας η προ­σπά­θεια της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ να παρα­στή­σει την “ανή­ξε­ρη”, αν και η τουρ­κι­κή αίτη­ση υπο­βλή­θη­κε στο EUIPO στις 16–7‑2021 (δημο­σιεύ­τη­κε στις 7–9‑2021 και εγκρί­θη­κε ελλεί­ψει ενστά­σε­ως στις 7-12-2021), πολύ δε περισ­σό­τε­ρο να “ξεπλύ­νει” την ΕΕ με τις δηλώ­σεις του κυβερ­νη­τι­κού εκπρο­σώ­που ότι δήθεν το “Γρα­φείο Πνευ­μα­τι­κής Ιδιο­κτη­σί­ας της ΕΕ (EUIPO)” είναι ένα ιδιω­τι­κό γρα­φείο, που “δεν παρά­γει πολι­τι­κά ζητή­μα­τα”, ενώ γνω­ρί­ζει ότι πρό­κει­ται για οργα­νι­σμό της ΕΕ που διοι­κεί­ται από Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο, στο οποίο συμ­με­τέ­χουν ένας εκπρό­σω­πος από κάθε κρά­τος-μέλος, δύο αντι­πρό­σω­ποι της Ευρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής κι ένας του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου. Το EUIPO απο­τε­λεί τον οργα­νι­σμό ανα­γνώ­ρι­σης πνευ­μα­τι­κών δικαιω­μά­των και εμπο­ρι­κών σημά­των (trade marks) της ΕΕ που μάλι­στα υπε­ρέ­χει και από τα εθνι­κά, ενώ δια­θέ­τει και ολό­κλη­ρο σύστη­μα δικα­στη­ρί­ων για τα εμπο­ρι­κά σήμα­τα. Επει­δή μάλι­στα αρχι­κά δεν υπήρ­χε ομο­φω­νία στο Συμ­βού­λιο της ΕΕ για την καθιέ­ρω­ση του “εμπο­ρι­κού σήμα­τος της ΕΕ”, το σύστη­μα προ­χώ­ρη­σε με τη μορ­φή της “ενι­σχυ­μέ­νης συνερ­γα­σί­ας” των “προ­θύ­μων” κρα­τών-μελών, μετα­ξύ των οποί­ων και η Ελλά­δα. Όλες δια­δο­χι­κά οι προη­γού­με­νες ελλη­νι­κές κυβερ­νή­σεις, τόσο της ΝΔ/ΠΑΣΟΚ όσο και ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, πρω­το­στά­τη­σαν στην υλο­ποί­η­σή του, ψήφι­σαν με “χέρια και πόδια” τη σχε­τι­κή νομο­θε­σία και στο Συμ­βού­λιο της ΕΕ, όπως κι οι ευρω­βου­λευ­τές τους στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο. Δεν ήξε­ραν όταν ψήφι­σαν όλοι μαζί τον κανο­νι­σμό 2009/207 “για το εμπο­ρι­κό σήμα της ΕΕ”, κι έπει­τα τον 2015/2424 που τον τρο­πο­ποί­η­σε, αλλά και τον 2017/1001 που τον αντι­κα­τέ­στη­σε, τον οποίο η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ ενσω­μά­τω­σε στην ελλη­νι­κή νομο­θε­σία με τον Ν. 4679/2020;

Γι’ αυτό και είναι εξί­σου προ­κλη­τι­κή η στά­ση του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ που επι­χει­ρούν να τα ρίξουν όλα στη δήθεν “ανι­κα­νό­τη­τα” και το “φιά­σκο” της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ για να αθω­ώ­σουν και πάλι την ΕΕ. Όταν πρω­τα­γω­νι­στού­σαν για να υλο­ποι­η­θεί το σύστη­μα εμπο­ρι­κών σημά­των της ΕΕ δεν ήξε­ραν τι και ποιων συμ­φέ­ρο­ντα εξυπηρετεί;

Κάποιοι κου­το­πό­νη­ρα προ­βάλ­λουν την “καλή” δήθεν από­φα­ση του αντί­στοι­χου “οργα­νι­σμού πνευ­μα­τι­κής ιδιο­κτη­σί­ας” των ΗΠΑ, που απέρ­ρι­ψε την αίτη­ση για την κατα­χώ­ρι­ση του “σήμα­τος” “Turkagean”. Δεν λένε όμως ότι η απόρ­ρι­ψη έγι­νε απο­κλει­στι­κά και μόνο για τυπι­κούς λόγους και κυρί­ως επει­δή η σχε­τι­κή αίτη­ση δεν είχε κατα­τε­θεί από αμε­ρι­κα­νι­κό δικη­γο­ρι­κό γρα­φείο, όπως προ­βλέ­πε­ται στη νομο­θε­σία των ΗΠΑ», επι­ση­μαί­νει η ΕΟ του ΚΚΕ και προσθέτει:

«Και τώρα ΝΔ και αστι­κά κόμ­μα­τα με τους ευρω­βου­λευ­τές και βου­λευ­τές τους στέλ­νουν επι­στο­λές στον οργα­νι­σμό της ΕΕ, κάνουν ερω­τή­σεις τι μέτρα δήθεν θα πάρει η ΕΕ “να απο­τρέ­ψει τη χρή­ση από την Τουρ­κία αυτού του σήμα­τος”, ενώ η κυβέρ­νη­ση προ­α­ναγ­γέλ­λει “προ­σφυ­γές” και νομι­κές “κινή­σεις” κατά της απα­ρά­δε­κτης από­φα­σης του EUIPO, που … κατά τ’ άλλα δεν “παρά­γει πολι­τι­κά ζητή­μα­τα”. Τα πάντα για να μεί­νει στο απυ­ρό­βλη­το το γεγο­νός ότι στο περι­βάλ­λον της ΕΕ, των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ καλ­λιερ­γεί­ται και ενθαρ­ρύ­νε­ται η επι­θε­τι­κό­τη­τα της Τουρ­κί­ας. Ότι η στρα­τη­γι­κή του ευρω­α­τλα­ντι­σμού της κυβέρ­νη­σης και των άλλων αστι­κών κομ­μά­των απο­τε­λεί το έδα­φος στο οποίο ανα­πτύσ­σο­νται οι απα­ρά­δε­κτες τουρ­κι­κές διεκ­δι­κή­σεις και η αμφι­σβή­τη­ση ελλη­νι­κών κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των της αστι­κής τάξης της Τουρ­κί­ας, στα πλαί­σια του αντα­γω­νι­σμού της με την ελλη­νι­κή αστι­κή τάξη για τη γεω­στρα­τη­γι­κή ανα­βάθ­μι­ση των συμ­φε­ρό­ντων στην περιοχή».

Βάσει αυτών των δεδο­μέ­νων, ο ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ Κώστας Παπα­δά­κης κατέ­θε­σε στην Ευρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή την εξής κατ’ επεί­γου­σα ερώ­τη­ση: «Πώς τοπο­θε­τεί­ται στο γεγο­νός ότι η από­φα­ση του EUIPO δεν αφο­ρά σε ανα­γνώ­ρι­ση “εμπο­ρι­κού σήμα­τος” και “του­ρι­στι­κή προ­βο­λή”, αλλά ενι­σχύ­ει πολι­τι­κά την επι­θε­τι­κό­τη­τα της Τουρ­κί­ας, τις απα­ρά­δε­κτες διεκ­δι­κή­σεις της και την αμφι­σβή­τη­ση ελλη­νι­κών κυριαρ­χι­κών δικαιωμάτων;».

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο