Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Η ανακοίνωση του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες θρυμματίζει με τον πιο εκκωφαντικό τρόπο την προπαγάνδα των ιμπεριαλιστών

«Η σημε­ρι­νή ανα­κοί­νω­ση της Ύπα­της Αρμο­στεί­ας του ΟΗΕ για τους Πρό­σφυ­γες, για το μεγα­λύ­τε­ρο αριθ­μό ξερι­ζω­μέ­νων που έχει κατα­γρα­φεί ποτέ στην ανθρώ­πι­νη ιστο­ρία, πάνω από 100 εκα­τομ­μύ­ρια, θρυμ­μα­τί­ζει με τον πιο εκκω­φα­ντι­κό τρό­πο την προ­πα­γάν­δα των ιμπε­ρια­λι­στών για τον ‘κόσμο της ειρή­νης και της στα­θε­ρό­τη­τας’, που τάχα θα επι­κρα­τού­σε μετά από την ανα­τρο­πή του σοσια­λι­σμού το 1991»επισημαίνει το ΚΚΕ σε ανα­κοί­νω­σή του.

Ταυ­τό­χρο­να, συνε­χί­ζει το ΚΚΕ, η ανα­κοί­νω­ση «ξεσκε­πά­ζει την υπο­κρι­σία της ΕΕ και των κυβερ­νή­σε­ων που — στο όνο­μα της κατα­πο­λέ­μη­σης της ‘παρά­νο­μης μετα­νά­στευ­σης’ — εντεί­νουν την άγρια κατα­στο­λή σε βάρος των κατα­τρεγ­μέ­νων προ­σφύ­γων, χτί­ζουν πελώ­ριους φρά­χτες και υπερ­δο­μές-φυλα­κές στα σύνο­ρα, αλλά και εργα­λειο­ποιούν τους πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες, αξιο­ποιώ­ντας τους στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς αντα­γω­νι­σμούς και σχεδιασμούς».

«Το βάρ­βα­ρο καπι­τα­λι­στι­κό σύστη­μα έχει φάει τα ψωμιά του, φέρ­νει μόνο πολέ­μους, φτώ­χεια και εξα­θλί­ω­ση, μετα­νά­στευ­ση και προ­σφυ­γιά» υπο­γραμ­μί­ζει το ΚΚΕ στην ανα­κοί­νω­σή του και κατα­λή­γει: «Το ΚΚΕ καλεί την εργα­τι­κή τάξη και το λαό να δυνα­μώ­σουν την αλλη­λεγ­γύη τους σε όλους τους ξερι­ζω­μέ­νους και με την πάλη τους να ανοί­ξουν το δρό­μο για την ανα­τρο­πή της καπι­τα­λι­στι­κής βαρβαρότητας».

ΟΗΕ: Για πρώτη φορά, οι ξεριζωμένοι ξεπερνούν τα 100 εκατ. παγκοσμίως

Η εισβο­λή της Ρωσί­ας στην Ουκρα­νία ώθη­σε, για πρώ­τη φορά, τον αριθ­μό των ανθρώ­πων που ξερι­ζώ­θη­καν βίαια από τον τόπο τους να σπά­σει το φράγ­μα των εκα­τό εκα­τομ­μυ­ρί­ων σε παγκό­σμια κλί­μα­κα, ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ο Οργα­νι­σμός Ηνω­μέ­νων Εθνών.

«Ο αριθ­μός των ανθρώ­πων οι οποί­οι ανα­γκά­στη­καν να φύγουν για να σωθούν από τις ένο­πλες συρ­ρά­ξεις, τη βία, τις παρα­βιά­σεις των ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των και τους διωγ­μούς ξεπέ­ρα­σε το ιλιγ­γιώ­δες όριο των 100 εκα­τομ­μυ­ρί­ων για πρώ­τη φορά, εξαι­τί­ας του πολέ­μου στην Ουκρα­νία και άλλων φονι­κών ένο­πλων συρ­ρά­ξε­ων», τόνι­σε στο δελ­τίο Τύπου που δημο­σιο­ποί­η­σε σήμε­ρα η Ύπα­τη Αρμο­στεία των Ηνω­μέ­νων Εθνών για τους Πρό­σφυ­γες (UNHCR).

Μαύρο ρεκόρ

«Ο αριθ­μός των 100 εκα­τομ­μυ­ρί­ων είναι τρο­μα­κτι­κός, πηγή ανη­συ­χί­ας και τρο­φή για σκέ­ψη. Είναι ρεκόρ που δεν έπρε­πε να καταρ­ρι­φθεί ποτέ», τόνι­σε ο Ύπα­τος Αρμο­στής των Ηνω­μέ­νων Εθνών για τους Πρό­σφυ­γες, ο Φιλί­πο Γκράντι.

«Πρέ­πει να απο­τε­λέ­σει σήμα συνα­γερ­μού που θα μας επι­τρέ­ψει να επι­λύ­σου­με και να απο­τρέ­ψου­με κατα­στρο­φι­κές συρ­ρά­ξεις, να βάλου­με τέλος στους διωγ­μούς και να αγω­νι­στού­με ένα­ντι των βαθύ­τε­ρων αιτί­ων που ανα­γκά­ζουν αθώ­ους να εγκα­τα­λεί­πουν τα σπί­τια τους», προειδοποίησε.

Η κατά­στα­ση ήταν ήδη πολύ σοβα­ρή, όπως απο­κα­λύ­πτουν οι στα­τι­στι­κές της UNHCR. Στα τέλη του 2021, ο αριθ­μός των ανθρώ­πων που είχαν ξερι­ζω­θεί σε όλο τον κόσμο έφθα­σε τα 90 εκα­τομ­μύ­ρια, εξαι­τί­ας νέων κυμά­των βίας ή παρα­τει­νό­με­νων πολέ­μων σε χώρες όπως η Αιθιο­πία, η Μπουρ­κί­να Φάσο, η Μιαν­μάρ, η Νιγη­ρία, το Αφγα­νι­στάν, η ΛΔ Κονγκό.

Και τότε, την 24η Φεβρουα­ρί­ου, ο ρώσος πρό­ε­δρος Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν διέ­τα­ξε την εισβο­λή στην Ουκρα­νία, που πέτα­ξε εκα­τομ­μύ­ρια ανθρώ­πους ακό­μη στον δρό­μο, τους ανά­γκα­σε να φύγουν από τα σπί­τια τους για να σωθούν από τις μάχες, να πάνε είτε σε άλλες περιο­χές της χώρας, όπου οι εχθρο­πρα­ξί­ες δεν είναι τόσο σφο­δρές, ή σε άλλα κράτη.

Η Ευρώ­πη είχε να γνω­ρί­σει τόσο μεγά­λη ροή προ­σφύ­γων από το τέλος του Β΄ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου. Κάπου 6,5 εκα­τομ­μύ­ρια Ουκρα­νοί εγκα­τέ­λει­ψαν την πατρί­δα τους, κυρί­ως γυναί­κες και παι­διά, με τους άνδρες σε στρα­τεύ­σι­μη ηλι­κία να μένουν πίσω. Ο ΟΗΕ λογα­ριά­ζει πως ίσως να φθά­σουν τα 8,3 εκα­τομ­μύ­ρια ως τα τέλη της χρονιάς.

Στην ίδια την Ουκρα­νία, εκτι­μά­ται πως οι εσω­τε­ρι­κά εκτο­πι­σμέ­νοι είναι άλλα 8 εκατομμύρια.

Μετά τη ρωσι­κή εισβο­λή, η Ουκρα­νία μετρά 37 εκατ. ανθρώ­πους στις περιο­χές υπό τον έλεγ­χο της κυβέρ­νη­σης. Από τον αριθ­μό αυτό εξαι­ρού­νται η Κρι­μαία (νότια), η χερ­σό­νη­σος που προ­σαρ­τή­θη­κε από τη Ρωσία το 2014, και οι ανα­το­λι­κές περι­φέ­ρειες, που ελέγ­χουν οι φιλο­ρώ­σοι αυτονομιστές.

Πάνω από το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού

Τα 100 εκα­τομ­μύ­ρια ξερι­ζω­μέ­νοι αντι­προ­σω­πεύ­ουν πάνω από το 1% του παγκό­σμιου πλη­θυ­σμού, ενώ μόλις 13 χώρες στον πλα­νή­τη έχουν πλη­θυ­σμό μεγα­λύ­τε­ρο από τον αριθ­μό αυτόν, θυμί­ζει η Ύπα­τη Αρμο­στεία, για να δώσει καλύ­τε­ρη ιδέα για το εύρος του φαινομένου.

«Η αντί­δρα­ση της διε­θνούς κοι­νό­τη­τας ένα­ντι των ανθρώ­πων που έφυ­γαν για να σωθούν από τον πόλε­μο στην Ουκρα­νία ήταν εξαι­ρε­τι­κά θετι­κή», χαι­ρέ­τι­σε ο κ. Γκρά­ντι. «Η ευσπλα­χνία είναι ακό­μα ζωντα­νή», ωστό­σο «είναι απα­ραί­τη­τη παρό­μοια κινη­το­ποί­η­ση για όλες τις υπό­λοι­πες κρί­σεις του κόσμου», επισήμανε.

«Ο κόσμος καταρρέει»

Η γεν­ναιο­δω­ρία και η χορή­γη­ση κρα­τι­κής βοή­θειας στους πρό­σφυ­γες από την Ουκρα­νία έρχε­ται σε δια­με­τρι­κή αντί­θε­ση με την πολύ δια­φο­ρε­τι­κή υπο­δο­χή προ­σφύ­γων από άλλα θέα­τρα πολέ­μων, όπως το Αφγα­νι­στάν, ή η Συρία.

Σε κάθε περί­πτω­ση, ο επι­κε­φα­λής της UNHCR υπεν­θυ­μί­ζει ότι «η ανθρω­πι­στι­κή βοή­θεια είναι κατα­πραϋ­ντι­κό, όχι θερα­πεία» και προ­σθέ­τει ότι «για να αντι­στρα­φεί η τάση, οι μονα­δι­κές απα­ντή­σεις είναι η ειρή­νη και η στα­θε­ρό­τη­τα, ώστε να μην είναι ανα­γκα­σμέ­νοι αθώ­οι να επι­λέ­γουν» ανά­με­σα στον κίν­δυ­νο να σκο­τω­θούν λόγω των πολέ­μων και τη φυγή ή την αφά­ντα­στα δύσκο­λη εξορία.

Την περα­σμέ­νη Παρα­σκευή, ο κ. Γκρά­ντι επέ­κρι­νε τις περί­που είκο­σι χώρες οι οποί­ες, δύο χρό­νια και από την εκδή­λω­ση της παν­δη­μί­ας του νέου κορο­νοϊ­ού, συνε­χί­ζουν να κρα­τούν κλει­στά τα σύνο­ρά τους για τους αιτού­ντες άσυ­λο εν ονό­μα­τι της υγειο­νο­μι­κής ασφά­λειας. Πρό­σθε­σε πως υπο­πτεύ­ε­ται πως χρη­σι­μο­ποιούν την παν­δη­μία ως πρόσχημα.

Έκθε­ση δύο ΜΚΟ που δημο­σιεύ­θη­κε τη 19η Μαΐ­ου κατα­με­τρού­σε σχε­δόν 60 εκατ. εσω­τε­ρι­κά εκτο­πι­σμέ­νους στον κόσμο πέρυ­σι, μεγά­λο μέρος των οποί­ων εγκα­τέ­λει­ψε τον τόπο του εξαι­τί­ας φυσι­κών κατα­στρο­φών. Η κατά­στα­ση στον κόσμο «δεν ήταν ποτέ τόσο άσχη­μη», παρα­τή­ρη­σε ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας της μιας, του Νορ­βη­γι­κού Συμ­βου­λί­ου για τους Πρό­σφυ­γες (NRC), ο Γιαν Έγκε­λαντ. «Ο κόσμος καταρ­ρέ­ει», συνόψισε.

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο