Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης ανέδειξε πως όταν ο λαός το θέλει, μπορεί να γράφει λαμπρές σελίδες

«Η απε­λευ­θέ­ρω­ση της Θεσ­σα­λο­νί­κης ανέ­δει­ξε πως όταν ο λαός το θέλει, το πιστεύ­ει, τότε μπο­ρεί να γρά­φει λαμπρές σελί­δες στην ιστο­ρία, να γίνει ο ίδιος πρω­τα­γω­νι­στής», τονί­ζει μετα­ξύ άλλων η ΚΟ Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ σε ανα­κοί­νω­σή της για την επέ­τειο της απε­λευ­θέ­ρω­σης της Θεσ­σα­λο­νί­κης από τον ΕΛΑΣ στις 30 Οκτώ­βρη 1944.

Στην ανα­κοί­νω­σή της η ΚΟ ΚΜ του ΚΚΕ αναφέρει:

«Το ΚΚΕ χαι­ρε­τί­ζει την ηρω­ι­κή επέ­τειο της απε­λευ­θέ­ρω­σης της Θεσ­σα­λο­νί­κης από τα ένο­πλα τμή­μα­τα του ΕΛΑΣ στις 30 Οκτώ­βρη του 1944.

Ιδιαί­τε­ρα σήμε­ρα, που γίνε­ται πολύ­μορ­φη προ­σπά­θεια να ξανα­γρα­φτεί η ιστο­ρία, να σβη­στεί η μεγά­λη προ­σφο­ρά των κομ­μου­νι­στών στην ήττα του φασι­σμού, είναι ανα­γκαίο, πολύ περισ­σό­τε­ρο, ο λαός και ιδιαί­τε­ρα η νεο­λαία να έρθουν σε επα­φή και να μάθουν την πραγ­μα­τι­κή ιστο­ρία του τόπου μας. Μια ιστο­ρία που γρά­φτη­κε με το αίμα του λαού μας, έχει την ανε­ξί­τη­λη σφρα­γί­δα του ΚΚΕ, του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και του ΔΣΕ.

Όση προ­σπά­θεια και να κάνουν οι θια­σώ­τες της θεω­ρί­ας των δυο άκρων, δε μπο­ρούν ούτε να δια­γρά­ψουν ούτε να υπο­τι­μή­σουν τη σημα­σία της απε­λευ­θέ­ρω­σης της πόλης μας από τις δυνά­μεις του Λαϊ­κού Στρά­του του ΕΛΑΣ.

Δεν ξεγρά­φε­ται ο ρόλος του αρχι­συ­νερ­γά­τη των ΝΑΖΙ, Χρυ­σο­χό­ου, που είχε ανα­λά­βει ρόλο στην απώ­θη­ση των τμη­μά­των του ΕΛΑΣ.

Η απε­λευ­θέ­ρω­ση της Θεσ­σα­λο­νί­κης είναι ένα τρα­ντα­χτό παρά­δειγ­μα πως δεν ήταν όλοι οι Έλλη­νες στην ίδια πλευ­ρά, πως αυτοί που δια­κη­ρύσ­σουν την εθνι­κή ενό­τη­τα κρύ­βουν πως ένα μεγά­λο κομ­μά­τι του αστι­κού κόσμου συνερ­γά­στη­κε με τους κατα­κτη­τές. Πως οι χει­ρό­τε­ροι δήμιοι του λαού μας ήταν οι παρα­κρα­τι­κές φασι­στι­κές οργα­νώ­σεις σαν αυτές του Δάγκου­λα και της ΠΑΟ.

Η πεί­ρα από το Β’ παγκό­σμιο πόλε­μο και την ηρω­ι­κή στά­ση της συντρι­πτι­κής πλειο­ψη­φί­ας του λαού, που στή­ρι­ξε και συμπο­ρεύ­τη­κε με το ΚΚΕ στο δρό­μο της πάλης για την απε­λευ­θέ­ρω­ση, είναι φάρος στις σημε­ρι­νές συν­θή­κες του νέου ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου στην Ουκρα­νία και της βαθύ­τα­τη κρί­σης που ήδη πλη­ρώ­νει ο λαός μας και οι άλλοι λαοί της Ευρώπης.

Η εθνι­κή ενό­τη­τα, κάτω από τις σημαί­ες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, σημαί­νει συμ­με­το­χή στον άδι­κο πόλε­μο, παρα­πέ­ρα ενερ­γεια­κή φτώ­χεια, ακρί­βεια για τους λαούς, νέα κέρ­δη για τους εφο­πλι­στές και αλλά τμή­μα­τα του κεφαλαίου.

Οι εργα­ζό­με­νοι, συνο­λι­κά ο λαός, να απορ­ρί­ψουν την προ­πα­γάν­δα της κυβέρ­νη­σης και των άλλων αστι­κών κομ­μά­των που προ­βάλ­λουν ως μονό­δρο­μο την ενί­σχυ­ση του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.

Ο λαός, απέ­να­ντι στην ενό­τη­τα που τον οδη­γεί στη σφα­γή, μπο­ρεί να αντι­πα­ρα­βάλ­λει τη δική του πραγ­μα­τι­κή εργα­τι­κή και λαϊ­κή ενό­τη­τα πλάι στο ΚΚΕ, για να συμπο­ρευ­τεί στο δρό­μο της απε­λευ­θέ­ρω­σης από τη βαρ­βα­ρό­τη­τα της φτώ­χειας και του πόλε­μου, στο δρό­μο του Σοσιαλισμού.

Η απε­λευ­θέ­ρω­ση της Θεσ­σα­λο­νί­κης ανέ­δει­ξε πως όταν ο λαός το θέλει, το πιστεύ­ει, τότε μπο­ρεί να γρά­φει λαμπρές σελί­δες στην ιστο­ρία, να γίνει ο ίδιος πρωταγωνιστής.

Ζητώ η ηρω­ι­κή απε­λευ­θέ­ρω­ση της Θεσ­σα­λο­νί­κης από τα στρα­τεύ­μα­τα του ΕΛΑΣ.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο