Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Η απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε αίτηση ακύρωσης ασύλου είναι προκλητική και απολύτως καταδικαστέα

«Λίγες μέρες μόνο μετά την επί­σκε­ψη Ερντο­γάν στην Ελλά­δα, η από­φα­ση της κυβέρ­νη­σης να προ­χω­ρή­σει σε αίτη­ση ακύ­ρω­σης κατά του πολι­τι­κού ασύ­λου ‑και μάλι­στα παρά το κοι­νό περί δικαί­ου αίσθη­μα- που δόθη­κε σε έναν εκ των οκτώ Τούρ­κων αξιω­μα­τι­κών, είναι προ­κλη­τι­κή και απο­λύ­τως κατα­δι­κα­στέα» ανα­φέ­ρει ανα­κοί­νω­ση του ΚΚΕ για την αίτη­ση ακύ­ρω­σης από την κυβέρ­νη­ση κατά του πολι­τι­κού ασύ­λου Τούρ­κου αξιωματικού.

«Όσο προ­χω­ρά ο και­ρός θα απο­δει­κνύ­ε­ται ολο­έ­να και περισ­σό­τε­ρο και με διά­φο­ρες αφορ­μές, ότι η επί­σκε­ψη Ερντο­γάν στην Ελλά­δα σημα­το­δό­τη­σε κλι­μά­κω­ση των τουρ­κι­κών διεκ­δι­κή­σε­ων σε βάρος των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των της χώρας» κατα­λή­γει η ανα­κοί­νω­ση του ΚΚΕ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο