ΚΚΕ: Η απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε αίτηση ακύρωσης ασύλου είναι προκλητική και απολύτως καταδικαστέα

«Λίγες μέρες μόνο μετά την επί­σκε­ψη Ερντο­γάν στην Ελλά­δα, η από­φα­ση της κυβέρ­νη­σης να προ­χω­ρή­σει σε αίτη­ση ακύ­ρω­σης κατά του πολι­τι­κού ασύ­λου ‑και μάλι­στα παρά το κοι­νό περί δικαί­ου αίσθη­­μα- που δόθη­κε σε έναν εκ των οκτώ Τούρ­κων αξιω­μα­τι­κών, είναι προ­κλη­τι­κή και απο­λύ­τως κατα­δι­κα­στέα» ανα­φέ­ρει ανα­κοί­νω­ση του ΚΚΕ για την αίτη­ση ακύ­ρω­σης από την κυβέρ­νη­ση … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το ΚΚΕ: Η από­φα­ση της κυβέρ­νη­σης να προ­χω­ρή­σει σε αίτη­ση ακύ­ρω­σης ασύ­λου είναι προ­κλη­τι­κή και απο­λύ­τως κατα­δι­κα­στέα.