Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Η Διάσκεψη του Βερολίνου ούτε έφερε ούτε θα μπορούσε να φέρει λύση

«Η Διά­σκε­ψη του Βερο­λί­νου ούτε έφε­ρε τελι­κά ούτε θα μπο­ρού­σε να φέρει λύση που θα εξα­σφα­λί­ζει την ειρή­νη, τη στα­θε­ρό­τη­τα στη Λιβύη και τα συμ­φέ­ρο­ντα του λιβυ­κού λαού. Άλλω­στε, οι ίδιοι οι πρω­τα­γω­νι­στές της Διά­σκε­ψης είναι αυτοί που ευθύ­νο­νται για τον ΝΑΤΟϊ­κό πόλε­μο του 2011 και τη διά­λυ­ση της Λιβύ­ης, για τις στρα­τιω­τι­κές συγκρού­σεις που είναι σε εξέ­λι­ξη και έχουν ρίξει τον λαό αυτής της χώρας στη δυστυ­χία», ανα­φέ­ρει, σε ανα­κοί­νω­σή του, το ΚΚΕ.

Όπως επι­ση­μαί­νει το ΚΚΕ, «οι “ευχές” που απο­τυ­πώ­νο­νται στο σχέ­διο από­φα­σης για “κατά­παυ­ση του πυρός”, “τήρη­ση του εμπάρ­γκο όπλων” ή την “απο­χώ­ρη­ση ξένων στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων” δεν μπο­ρούν να ανα­χαι­τί­σουν ή να αναι­ρέ­σουν τις πραγ­μα­τι­κές αιτί­ες της σύγκρου­σης, τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς αντα­γω­νι­σμούς για τις ενερ­γεια­κές πηγές, στους οποί­ους συμ­με­τέ­χουν, τόσο ο στρα­τη­γός Χάφταρ, όσο και ο δοτός πρω­θυ­πουρ­γός Σάρατζ».

Το ΚΚΕ έχει σημειώ­νει πως «οι πολε­μι­κές εστί­ες, που δημιουρ­γή­θη­καν με τις επεμ­βά­σεις των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ, όπως στο Αφγα­νι­στάν, το Ιράκ, τη Συρία και τη Λιβύη, είναι ανοι­χτές πλη­γές που “κακο­φορ­μί­ζουν” από την ανα­μέ­τρη­ση ανά­με­σα στο Ευρω­Α­τλα­ντι­κό μπλοκ, τη Ρωσία και την Κίνα». «Η “ιμπε­ρια­λι­στι­κή ειρή­νη”, με το πιστό­λι στον κρό­τα­φο των λαών, δεν μπο­ρεί να εξα­σφα­λί­σει πραγ­μα­τι­κή ειρή­νη, προς όφε­λος του λαού της Λιβύ­ης και των άλλων λαών της περιο­χής, περιέ­χει το σπέρ­μα της όξυν­σης της κατά­στα­σης και της κλι­μά­κω­σης του πολέ­μου», προσθέτει.

«Μέσα σ’ αυτές τις συν­θή­κες που περι­πλέ­κο­νται με την τουρ­κι­κή επι­θε­τι­κό­τη­τα και την απα­ρά­δε­κτη τουρ­κο-λιβυ­κή συμ­φω­νία για τον καθο­ρι­σμό των θαλάσ­σιων ζωνών, η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, συνε­χί­ζο­ντας την πολι­τι­κή του ΣΥΡΙΖΑ, εμπλέ­κει πιο βαθιά τη χώρα στον “φαύ­λο κύκλο” των ιμπε­ρια­λι­στι­κών σχε­δια­σμών», κατα­λή­γει η ανα­κοί­νω­ση του ΚΚΕ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο