Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Η διαφορά ανάμεσα σε ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ είναι να σου τα παίρνουν από την αριστερή ή τη δεξιά τσέπη

Σε σχό­λιο για τη συνέ­ντευ­ξη του προ­έ­δρου της ΝΔ Κυριά­κου Μητσο­τά­κη στο δελ­τίο ειδή­σε­ων του «ΑΝΤ1» το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ τονίζει:

«Η συνέ­ντευ­ξη Μητσο­τά­κη απο­δει­κνύ­ει ότι η δια­φο­ρά ανά­με­σα σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, είναι η δια­φο­ρά ανά­με­σα σε δυο μείγ­μα­τα της ίδιας πολι­τι­κής ή αλλιώς η δια­φο­ρά του να σου τα παίρ­νουν από την αρι­στε­ρή ή τη δεξιά τσέ­πη. Από­λυ­τη προ­σή­λω­ση στις αντι­λαϊ­κές δεσμεύ­σεις και τα ματω­μέ­να πλε­ο­νά­σμα­τα και την ίδια στιγ­μή κού­φιες υπο­σχέ­σεις για μεί­ω­ση των φόρων, με ακό­μη όμως μεγα­λύ­τε­ρη περι­στο­λή των κοι­νω­νι­κών δαπανών.

Απο­δει­κνύ­ει όμως και κάτι άλλο: Την προ­σπά­θεια της ΝΔ να ξεπλυ­θεί στη λαϊ­κή συνεί­δη­ση και να πλα­σά­ρει τις αντι­δρα­στι­κές της θέσεις, πατώ­ντας πάνω στην αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή του ΣΥΡΙΖΑ, που υλο­ποιεί­ται μάλι­στα στο όνο­μα της “προ­ό­δου”.

Καμιά εμπι­στο­σύ­νη ούτε στον έναν ούτε στον άλλον. Ο λαός να μην ψάχνει τις κάλ­πι­κες δια­φο­ρές, αλλά να κάνει τη μεγά­λη δια­φο­ρά με δυνα­τό ΚΚΕ».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο