Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Η εμπλοκή στους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς λειτουργεί ευνοϊκά για τις απαράδεκτες διεκδικήσεις της Τουρκίας

Το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ εξέ­δω­σε το εξής σχό­λιο για τις νέες απα­ρά­δε­κτες δηλώ­σεις Ερντο­γάν για την Κύπρο:

«Οι νέες απα­ρά­δε­κτες και προ­κλη­τι­κές δηλώ­σεις του Ερντο­γάν, για την τουρ­κι­κή εισβο­λή και κατο­χή στην Κύπρο, απο­κα­λύ­πτουν πως η εμπλο­κή στους ευρω­α­τλα­ντι­κούς σχε­δια­σμούς και το “καλό κλί­μα” στις ελλη­νο­τουρ­κι­κές σχέ­σεις, που προ­βάλ­λει η κυβέρ­νη­ση και σιγο­ντά­ρουν κι άλλες πολι­τι­κές δυνά­μεις, τελι­κά λει­τουρ­γούν ευνοϊ­κά για τις απα­ρά­δε­κτες διεκ­δι­κή­σεις της Τουρ­κί­ας, αλλά και για τη διαιώ­νι­ση της τουρ­κι­κής κατο­χής και ανα­βάθ­μι­ση του “ψευ­δο­κρά­τους” στη Βόρεια Κύπρο.

Το ΚΚΕ θα συνε­χί­σει να παλεύ­ει στο πλάι του κυπρια­κού λαού για μια Κύπρο ενιαία, ανε­ξάρ­τη­τη, ένα και όχι δύο κρά­τη με μία και μόνη κυριαρ­χία, μία ιθα­γέ­νεια και διε­θνή προ­σω­πι­κό­τη­τα, χωρίς ξένες βάσεις και στρα­τεύ­μα­τα, κοι­νή πατρί­δα των Τουρ­κο­κύ­πριων και Ελλη­νο­κύ­πριων, χωρίς ξένους εγγυ­η­τές και προστάτες».

Πηγή: 902

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο