Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Η επίσκεψη Μακρόν δε φέρνει τίποτα θετικό για τον ελληνικό λαό

«Όταν η κυβέρ­νη­ση υπο­δέ­χε­ται έναν Πρό­ε­δρο, που στην ίδια του τη χώρα έχει εξα­πο­λύ­σει τη μεγα­λύ­τε­ρη αντερ­γα­τι­κή επί­θε­ση των τελευ­ταί­ων ετών και μάλι­στα χωρίς μνη­μό­νιο, τότε ο καθέ­νας κατα­λα­βαί­νει ότι αυτή η επί­σκε­ψη όχι μόνο δεν φέρ­νει τίπο­τα θετι­κό για τον ελλη­νι­κό λαό, αλλά απο­δει­κνύ­ει και τις αντι­λαϊ­κές προ­θέ­σεις της ίδιας της κυβέρ­νη­σης, τις οποί­ες ο Μακρόν έσπευ­σε να χαι­ρε­τί­σει» ανα­φέ­ρει σχό­λιο του ΚΚΕ για την επί­σκε­ψη του Γάλ­λου Προέδρου.

«Ο κ. Μακρόν έρχε­ται στην Ελλά­δα για μπίζ­νες, ως εκπρό­σω­πος των γαλ­λι­κών επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, που άλλω­στε τον συνο­δεύ­ουν και που για να επεν­δύ­σουν στη χώρα μας θα ζητή­σουν την ίδια εργα­σια­κή ζού­γκλα που ζητά­νε και για τους Γάλ­λους εργα­ζό­με­νους» κατα­λή­γει το σχό­λιο του κόμματος.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο