Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Η επιτροπή «εμπειρογνωμόνων» για την τραγωδία στα Τέμπη έχει αποστολή να βγάλει λάδι την πολιτική των κυβερνήσεων

Σε σχό­λιό του για την επι­τρο­πή εμπει­ρο­γνω­μό­νων της κυβέρ­νη­σης σχε­τι­κά με τη σύγκρου­ση των τρέ­νων στα Τέμπη, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ, σημειώνει:

«Η επι­τρο­πή “εμπει­ρο­γνω­μό­νων”, που έστη­σε η κυβέρ­νη­ση, φαί­νε­ται ότι έχει ως βασι­κή της απο­στο­λή να “τεκ­μη­ριώ­σει” το προ­α­πο­φα­σι­σμέ­νο πόρι­σμα, περιο­ρί­ζο­ντάς το σε ένα “ανθρώ­πι­νο λάθος” και βγά­ζο­ντας λάδι την εγκλη­μα­τι­κή πολι­τι­κή της ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης, του ξεχαρ­βα­λώ­μα­τος των σιδη­ρο­δρό­μων και της κερ­δο­φο­ρί­ας, που υπη­ρέ­τη­σαν όλες οι κυβερ­νή­σεις μέχρι σήμερα.

Αυτό είναι ακό­μη περισ­σό­τε­ρο εμφα­νές από τη στιγ­μή που σε αυτή την επι­τρο­πή μετέ­χουν πρό­σω­πα που εφάρ­μο­σαν από θέσεις ευθύ­νης αυτήν την πολι­τι­κή. Ό,τι και να κάνουν, όμως, ο λαός θα μάθει την αλή­θεια για αυτό το έγκλημα».

Οι «σταθ­μάρ­χες»

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο