Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Η καταστολή και οι απαγορεύσεις της συνδικαλιστικής δράσης δεν θα περάσουν

Το ΚΚΕ, «κατα­δι­κά­ζει την απα­ρά­δε­κτη κατα­δι­κα­στι­κή από­φα­ση του Στ’ Μονο­με­λούς Πλημ­με­λειο­δι­κεί­ου Αθη­νών σε βάρος του προ­έ­δρου του Συν­δι­κά­του εργα­ζο­μέ­νων στον Τύπο — Χαρ­τί στην Αττι­κή, που του επέ­βα­λε ποι­νή φυλά­κι­σης 10 μηνών με ανα­στο­λή. Η δίκη έγι­νε με βάση ανυ­πό­στα­τες κατη­γο­ρί­ες της εργο­δο­σί­ας σχε­τι­κά με τη μεγά­λη 10ήμερη απερ­γία σε εργο­στά­σιο του κλά­δου τον Ιού­λη του 2019», ανα­φέ­ρει σ΄ανακοίνωση του .

Όπως επι­ση­μαί­νει «πρό­κει­ται για απα­ρά­δε­κτη και αστή­ρι­κτη από­φα­ση της προ­έ­δρου του δικα­στη­ρί­ου, παρά το γεγο­νός ότι οι κατη­γο­ρί­ες κατέρ­ρευ­σαν στη δικα­στι­κή αίθου­σα αφού ο αστυ­νο­μι­κός και οι μάρ­τυ­ρες κατη­γο­ρί­ας κατέ­θε­σαν ότι ο πρό­ε­δρος του συν­δι­κά­του δεν είχε καμία εμπλο­κή σε γεγο­νό­τα που καταγ­γέλ­λο­νταν κι ενώ η εισαγ­γε­λέ­ας ζήτη­σε την αθώ­ω­ση του».

«Είναι ξεκά­θα­ρο ότι σε αυτή τη δίκη δικά­στη­κε το δικαί­ω­μα στην απερ­γία και στη συν­δι­κα­λι­στι­κή δρά­ση. Όμως, η κατα­στο­λή και οι απα­γο­ρεύ­σεις της συν­δι­κα­λι­στι­κής δρά­σης δεν θα περά­σουν. Οι εργα­ζό­με­νοι θα συνε­χί­σουν τον αγώ­να τους για δου­λειά με δικαιώ­μα­τα, οργα­νω­μέ­νοι στα σωμα­τεία τους, κόντρα στους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους και το κρά­τος τους» τονί­ζει το ΚΚΕ κατα­λή­γο­ντας στην ανα­κοί­νω­σή του.

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο