Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Η κυβέρνηση αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού των θανάτων από Covid για να «μαγειρεύονται» ευκολότερα τα στατιστικά

«Ο τρι­πλα­σια­σμός των νεκρών από την παν­δη­μία σε σχέ­ση με την ίδια περί­ο­δο πέρυ­σι, οι 8.000 εισα­γω­γές στα νοσο­κο­μεία του τελευ­ταί­ου μήνα και τα καλέ­σμα­τα της κυβέρ­νη­σης στον λαό “να μάθει να συμ­βιώ­νει με τον κορο­νο­ϊό” απο­δει­κνύ­ουν με τον πιο τρα­γι­κό τρό­πο τις συνέ­πειες της εξα­φα­νι­σμέ­νης επι­δη­μιο­λο­γι­κής επι­τή­ρη­σης και τα ανύ­παρ­κτα πρω­τό­κολ­λα των εται­ρειών του του­ρι­σμού και των μετα­φο­ρών», επι­ση­μαί­νει το ΚΚΕ, σε ανα­κοί­νω­σή του «για την αύξη­ση των νεκρών από την παν­δη­μία και το νέο “μοντέ­λο κατα­γρα­φής” των θανά­των του υπ. Υγείας».

«Οι αλλα­γές στο “μοντέ­λο” προσ­διο­ρι­σμού των θανά­των από COVID-19, που ανα­κοί­νω­σε ο υπουρ­γός Υγεί­ας, δεν γίνο­νται από επι­στη­μο­νι­κή ανά­γκη ούτε με κρι­τή­ριο την προ­στα­σία της ζωής του λαού, αλλά για να «μαγει­ρεύ­ο­νται» ευκο­λό­τε­ρα τα στα­τι­στι­κά της παν­δη­μί­ας, ώστε η κυβέρ­νη­ση να συνε­χί­σει να παρου­σιά­ζει μία μαγι­κή εικό­να “κανο­νι­κό­τη­τας”», προσθέτει.

«Η αντι­λαϊ­κή δια­χεί­ρι­ση της παν­δη­μί­ας έχει περά­σει σε “άλλη πίστα”. Η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα των γονα­τι­σμέ­νων νοσο­κο­μεί­ων και του συστή­μα­τος υγεί­ας που αγκο­μα­χά­ει να τα βγά­λει πέρα εκθέ­τει όσους υπη­ρε­τούν την εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση και ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση της Υγεί­ας, τη σημε­ρι­νή, αλλά και τις προη­γού­με­νες κυβερ­νή­σεις του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, που μάταια προ­σπα­θούν να δια­φο­ρο­ποι­η­θούν από τη ΝΔ στα “σημεία” της ίδιας επι­κίν­δυ­νης στρα­τη­γι­κής», τονί­ζει το ΚΚΕ και καταλήγει:

«Ο αγώ­νας για ουσια­στι­κή ενί­σχυ­ση του δημό­σιου συστή­μα­τος Υγεί­ας, με προ­σλή­ψεις και κρα­τι­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση στο ύψος των πραγ­μα­τι­κών ανα­γκών, πρέ­πει να δυνα­μώ­σει σε συμπό­ρευ­ση με το ΚΚΕ, για να πάψει η Υγεία να απο­τε­λεί εμπό­ρευ­μα που που­λιέ­ται και αγο­ρά­ζε­ται με σκο­πό το κέρδος».

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο