Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Η κυβέρνηση είναι πρόθυμη να παραδώσει για εκμετάλλευση την πολιτιστική και αρχαιολογική κληρονομιά μας

“Η παρα­δο­χή από το υπουρ­γείο Πολι­τι­σμού, παρά τις αρχι­κές δια­ψεύ­σεις, ότι αρχαιο­λο­γι­κοί χώροι και άλλα πολι­τι­στι­κά μνη­μεία έχουν μετα­βι­βα­στεί στο Υπερ­τα­μείο, δεί­χνει ότι η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ είναι πρω­τα­θλή­τρια κυνι­σμού, πρό­θυ­μη να που­λή­σει τα πάντα και να παρα­δώ­σει στους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους, για εκμε­τάλ­λευ­ση, την πολι­τι­στι­κή και αρχαιο­λο­γι­κή κλη­ρο­νο­μιά μας, προ­κει­μέ­νου να υπη­ρε­τή­σει τις αντι­λαϊ­κές δεσμεύ­σεις που έχει ανα­λά­βει. Κατά τα άλλα δήθεν μέτω­πο ενα­ντί­ον του νεο­φι­λε­λευ­θε­ρι­σμού…” ανα­φέ­ρει σχό­λιο του ΚΚΕ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο