Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Η κυβέρνηση είναι υπόλογη για την εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο της Ουκρανίας

Σε ανα­κοί­νω­σή του για την ανα­βάθ­μι­ση της εμπλο­κής της χώρας στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ, ανα­φέ­ρει τα εξής:

«Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, μετά την απο­στο­λή στρα­τιω­τι­κού εξο­πλι­σμού στην Ουκρα­νία και τη διά­θε­ση στρα­τιω­τι­κών βάσε­ων — ορμη­τη­ρί­ων στο ελλη­νι­κό έδα­φος, ανα­βαθ­μί­ζει περαι­τέ­ρω την εμπλο­κή της στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο, βάζο­ντας το λαό και τη χώρα σε μεγά­λες περιπέτειες.

Την ίδια στιγ­μή στο Αιγαίο και την Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο πλέ­ουν το αμε­ρι­κα­νι­κό αερο­πλα­νο­φό­ρο “Τρού­μαν” ‑με προ­ο­ρι­σμό την Αλε­ξαν­δρού­πο­λη- όπως και το γαλ­λι­κό αερο­πλα­νο­φό­ρο “Σαρλ ντε γκωλ”, που είναι ενταγ­μέ­να στα ευρω­ΝΑ­ΤΟι­κα σχέ­δια περαι­τέ­ρω ενί­σχυ­σης της στρα­τιω­τι­κής παρου­σί­ας στην περιο­χή. Είναι δε χαρα­κτη­ρι­στι­κό ότι τα αερο­πλα­νο­φό­ρα πλέ­ουν με συνο­δεία ελλη­νι­κών φρε­γα­τών, από­δει­ξη για το πως αξιο­ποιού­νται από τις κυβερ­νή­σεις οι υπέ­ρο­γκοι εξο­πλι­σμοί που χρυ­σο­πλη­ρώ­νει ο ελλη­νι­κός λαός.

Η κυβέρ­νη­ση είναι υπό­λο­γη για αυτήν την εμπλο­κή και τους κιν­δύ­νους που εγκυ­μο­νεί για τον ελλη­νι­κό λαό, αφού μετα­τρέ­πει τη χώρα σε θύτη άλλων λαών, αλλά και σε πιθα­νό “στό­χο”, ειδι­κά σε περί­πτω­ση κλι­μά­κω­σης της σύγκρουσης.

Απέ­να­ντι σε αυτήν την κατά­στα­ση, που “μυρί­ζει μπα­ρού­τι”, η απά­ντη­ση μπο­ρεί να είναι μόνο μια: Δε δια­λέ­γου­με στρα­τό­πε­δο ληστών. Απε­μπλο­κή τώρα από τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο. Να μη χρη­σι­μο­ποι­η­θεί το ελλη­νι­κό έδα­φος, η θάλασ­σα και ο αέρας, ως πολε­μι­κά ορμη­τή­ρια. Καμία συμ­με­το­χή ελλη­νι­κών ενό­πλων δυνά­με­ων σε αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟϊ­κές απο­στο­λές με κανέ­να τρό­πο ή πρόσχημα.

Αυτή είναι μόνη συνε­πής πατριω­τι­κή στά­ση υπέρ του ελλη­νι­κού λαού και η πραγ­μα­τι­κή αλλη­λεγ­γύη στον ουκρα­νι­κό λαό που «πλη­ρώ­νει» πολύ ακρι­βά τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς ανταγωνισμούς».

ΝΑΤΟ­φρο­σύ­νη ή Πατριωτισμός;

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο