Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Η κυβέρνηση να απαντήσει τι εννοεί ο Γιοχάνες Χαν, με τη θέση περί αναδιάρθρωσης συνόρων

«Το ΚΚΕ έχει εκφρά­σει τις ανη­συ­χί­ες του για τη συμ­φω­νία Ελλά­δας — Αλβα­νί­ας που κι αυτή ‑όπως και η συμ­φω­νία με την πΓΔΜ- έχει βάση την έντα­ξη της Αλβα­νί­ας στην ΕΕ» ανα­φέ­ρει σχό­λιο του κόμ­μα­τος για τις δηλώ­σεις του επι­τρό­που Γ. Χαν, κατα­λή­γο­ντας «στη βάση αυτή η κυβέρ­νη­ση καλεί­ται να απα­ντή­σει τι εννο­εί ο επί­τρο­πος Περι­φε­ρεια­κής Πολι­τι­κής και Διεύ­ρυν­σης της ΕΕ, Γιο­χά­νες Χαν, με τη θέση περί ανα­διάρ­θρω­σης συνόρων».

***

Αλλα­γή των ελλη­νο­αλ­βα­νι­κών συνό­ρων «εάν υπάρ­ξει συμ­φω­νία Ελλά­δας-Αλβα­νί­ας» προ­α­ναγ­γέλ­λει με δήλω­σή του ο επί­τρο­πος Χαν.

Σε ομι­λία του σε think-tank, ο επί­τρο­πος Περι­φε­ρεια­κής Πολι­τι­κής και Διεύ­ρυν­σης της ΕΕ Γιο­χά­νες Χαν, παρου­σία μάλι­στα του υπουρ­γού Εξω­τε­ρι­κών των Σκο­πί­ων, ανα­φέρ­θη­κε στη διευ­θέ­τη­ση του θέμα­τος της ονο­μα­σί­ας των Σκο­πί­ων και μίλη­σε και για την προ­ε­τοι­μα­ζό­με­νη συμ­φω­νία Αθηνών-Τιράνων.

«Εάν υπάρ­ξει συμ­φω­νία Ελλά­δας-Αλβα­νί­ας, για­τί εκεί πρό­κει­ται για ανα­διάρ­θρω­ση συνό­ρων και αυτό είναι κάτι πολύ σημα­ντι­κό και κρί­σι­μο για τους πολί­τες» είπε ο Γιο­χά­νες Χαν!

Λίγο αργό­τε­ρα από τις Βρυ­ξέλ­λες έγι­νε προ­σπά­θεια να «μαζευ­τούν» οι δηλώ­σεις Χανς

Ο επί­τρο­πος Χαν σε καμία περί­πτω­ση δεν ανα­φέρ­θη­κε σε «αλλα­γή συνό­ρων» Ελλά­δας- Αλβα­νί­ας, δήλω­σε εκπρό­σω­πος της Ευρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής κλη­θείς να διευ­κρι­νί­σει σχε­τι­κές με το θέμα δηλώ­σεις του άρμό­διο για τη διεύ­ρυν­ση επι­τρό­που στο Λονδίνο.

Όπως ανέ­φε­ρε ο εκπρό­σω­πος, ο επί­τρο­πος υπο­γραμ­μί­ζο­ντας την ανά­γκη επί­λυ­σης όλων των ανοι­κτών διμε­ρών ζητη­μά­των πριν από οποια­δή­πο­τε μελ­λο­ντι­κή διεύ­ρυν­ση της ΕΕ, έκα­νε ανα­φο­ρά στις συνε­χι­ζό­με­νες ελλη­νο­αλ­βα­νι­κές συζη­τή­σεις για την απο­κλει­στι­κή οικο­νο­μι­κή ζώνη, η οποία φυσι­κά μπο­ρεί να ολο­κλη­ρω­θεί μόνο στη βάση μιας αμοι­βαία απο­δε­κτής συμφωνίας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο