Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Η κυβέρνηση να μην τολμήσει να φέρει για ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο-τερατούργημα για τις διαδηλώσεις

«Το νομο­σχέ­διο για τις δια­δη­λώ­σεις, που διέρ­ρευ­σε στην εφη­με­ρί­δα Καθη­με­ρι­νή, θα μπο­ρού­σε να χαρα­κτη­ρι­στεί ως ένα νομο­σχέ­διο κατα­στο­λής, αυθαι­ρε­σί­ας, ποι­νι­κο­ποί­η­σης και προ­βο­κά­τσιας, που φτά­νει να παρα­βιά­ζει ακό­μη κι αυτές τις δια­τά­ξεις του σημε­ρι­νού Συντάγ­μα­τος» ανα­φέ­ρει το ΚΚΕ σε σχό­λιό του και προσθέτει:

«Οι ορι­σμοί του νομο­σχε­δί­ου για το τι θεω­ρεί­ται συνά­θροι­ση, σε συν­δυα­σμό με την υπο­χρέ­ω­ση γνω­στο­ποί­η­σης και τις γενι­κές δια­τυ­πώ­σεις περί “κιν­δύ­νου δημό­σιας ασφά­λειας” και “δια­τά­ρα­ξης της κοι­νω­νι­κο­οι­κο­νο­μι­κής ζωής”, δίνουν τη δυνα­τό­τη­τα στις αστυ­νο­μι­κές αρχές να απα­γο­ρεύ­ουν, να περιο­ρί­ζουν και να κατα­στέλ­λουν κατά το δοκούν δια­δη­λώ­σεις, συγκε­ντρώ­σεις, ακό­μη κι απλές δια­μαρ­τυ­ρί­ες μιας ομά­δας ανθρώ­πων. Την ίδια στιγ­μή επι­φυ­λάσ­σει βαριές ποι­νές, με ιδιώ­νυ­μο αδί­κη­μα, σε όσους δεν συμ­μορ­φω­θούν “προς τας υπο­δεί­ξεις”» επι­ση­μαί­νει το ΚΚΕ και καταλήγει:

«Καταρ­ρέ­ει η προ­πα­γάν­δα της κυβέρ­νη­σης ότι δήθεν “στο­χεύ­ει τις ολι­γο­με­λείς συγκε­ντρώ­σεις που δημιουρ­γούν προ­βλή­μα­τα”. Στην ουσία, με αυτό το νομο­σχέ­διο, στο­χεύ­ει δυνη­τι­κά κάθε συγκέ­ντρω­ση. Η κυβέρ­νη­ση να μην τολ­μή­σει να φέρει για ψήφι­ση στη Βου­λή αυτό το τερα­τούρ­γη­μα, που πρέ­πει να κατα­δι­κα­στεί από το σύνο­λο του λαού και της νεολαίας».

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΝΔ: Προβλέπει απαγόρευση και διάλυση διαδηλώσεων έως και ιδιώνυμα αδικήματα

Περιο­ρι­σμούς, διά­λυ­ση και απα­γό­ρευ­ση δια­δη­λώ­σε­ων έως και ιδιώ­νυ­μα αδι­κή­μα­τα προ­βλέ­πει το νομο­σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ, που ανα­μέ­νε­ται το επό­με­νο διά­στη­μα να κατα­τε­θεί στη Βουλή.

Μετά το χτύ­πη­μα του δικαιώ­μα­τος στην απερ­γία, που άρχι­σε με νόμο της κυβέρ­νη­σης του ΣΥΡΙΖΑ και συνέ­χι­σε η ΝΔ, τώρα στο στό­χα­στρο μπαί­νουν οι δια­δη­λώ­σεις. Το πρό­σχη­μα είναι οι αστι­κές συγκοι­νω­νί­ες και ο τζί­ρος των κατα­στη­μά­των, αν και η ουσία βρί­σκε­ται στην απαί­τη­ση του κεφα­λαί­ου να μπουν στον γύψο οι διαδηλώσεις.

Σύμ­φω­να με δημο­σιεύ­μα­τα, το νομο­σχέ­διο περι­λαμ­βά­νει σωρεία θολών και αόρι­στων προ­βλέ­ψε­ων που ερμη­νεία τους ‑σαν λάστι­χο- θα μπο­ρεί να αξιο­ποι­η­θεί για τη διά­λυ­ση και την απα­γό­ρευ­ση δια­δη­λώ­σε­ων και την επι­βο­λή ποι­νών φυλά­κι­σης. Για παρά­δειγ­μα, προ­βλέ­πε­ται πως μια δια­δή­λω­ση μπο­ρεί να απα­γο­ρευ­θεί αν «απει­λεί­ται σοβα­ρή δια­τά­ρα­ξη της κοι­νω­νι­κο­οι­κο­νο­μι­κής ζωής σε ορι­σμέ­νη περιο­χή», σε αυτήν την περί­πτω­ση μάλι­στα προ­τεί­νο­νται «άλλες περιο­χές κατάλ­λη­λες για την πραγ­μα­το­ποί­η­ση της συνά­θροι­σης». Επί­σης, μπο­ρεί να υπάρ­ξει απα­γό­ρευ­ση αν «επα­πει­λεί­ται σοβα­ρός κίν­δυ­νος για τη δημό­σια ασφάλεια».

Με το νομο­σχέ­διο μπο­ρούν να επι­βλη­θούν περιο­ρι­σμοί σε δια­δη­λώ­σεις που πρό­κει­ται να γίνουν «εάν πιθα­νο­λο­γεί­ται ότι η διε­ξα­γω­γή της θα δια­τα­ρά­ξει δυσα­νά­λο­γα την κοι­νω­νι­κο­οι­κο­νο­μι­κή ζωή της συγκε­κρι­μέ­νης περιο­χής». Για τον ίδιο λόγο μπο­ρούν να επι­βλη­θούν περιο­ρι­σμοί και σε δια­δη­λώ­σεις που είναι σε εξέ­λι­ξη. Παρέ­χε­ται η δυνα­τό­τη­τα στις αστυ­νο­μι­κές αρχές να δια­λύ­σουν μια δια­δή­λω­ση αν «πραγ­μα­το­ποιεί­ται παρά την έκδο­ση από­φα­σης απα­γό­ρευ­σης», αν «συμ­με­τέ­χο­ντες δεν συμ­μορ­φώ­νο­νται προς τους περιο­ρι­σμούς που επι­βλή­θη­καν» και αν «μετα­τρέ­πε­ται σε βίαιη». Για την απα­γό­ρευ­ση ή τον περιο­ρι­σμό δια­δη­λώ­σε­ων «λαμ­βά­νο­νται υπό­ψη (α) ο εκτι­μώ­με­νος αριθ­μός συμ­με­τε­χό­ντων, (β) η περιο­χή πραγ­μα­το­ποί­η­σης της, (γ) ο βαθ­μός επι­κιν­δυ­νό­τη­τας αυτής».

Με ιδιώ­νυ­μο αδί­κη­μα απει­λού­νται όσοι δεν συμ­μορ­φω­θούν στους περιο­ρι­σμούς των δια­δη­λώ­σε­ων. Συγκε­κρι­μέ­να, το νομο­σχέ­διο προ­βλέ­πει πως «όσοι μετέ­χουν σε δημό­σια συνά­θροι­ση, η οποία έχει απα­γο­ρευ­θεί νόμι­μα με από­φα­ση της αρμό­διας αστυ­νο­μι­κής αρχής ή παρε­μπο­δί­ζουν τη διε­ξα­γω­γή δημό­σιας συνά­θροι­σης, τιμω­ρού­νται με φυλά­κι­ση μέχρι ενός (1) έτους». Με φυλά­κι­ση μέχρι ενός έτους τιμω­ρού­νται και «όσοι δεν συμ­μορ­φώ­νο­νται με τους περιο­ρι­σμούς που επι­βάλ­λει η παρι­στά­με­νη αστυ­νο­μι­κή αρχή». Επί­σης, προ­βλέ­πε­ται πως «στην περί­πτω­ση που παρει­σφρέ­ουν σε αυτή με σκο­πό να αλλοιώ­σουν με βιαιο­πρα­γί­ες τον ειρη­νι­κό χαρα­κτή­ρας της, τιμω­ρού­νται με φυλά­κι­ση μέχρι (2) ετών, αν οι πρά­ξεις τους δεν τιμω­ρού­νται βαρύ­τε­ρα από άλλη διάταξη».

(Πηγή: 902.gr)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο