Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Η κυβέρνηση να παράσχει κάθε βοήθεια στους εγκλωβισμένους μετανάστες στη νησίδα του Έβρου

Άμε­σα η κυβέρ­νη­ση να παρά­σχει κάθε βοή­θεια στους δεκά­δες μετα­νά­στες που είναι εγκλω­βι­σμέ­νοι σε νησί­δα, τονί­ζει η Τομε­α­κή Επι­τρο­πή Εβρου του ΚΚΕ για περί­που 80 ανθρώ­πους, μετα­ξύ των οποί­ων γυναί­κες και παιδιά.

Ανα­φέ­ρει:

«Η κοι­νή δήλω­ση ΕΕ — Τουρ­κί­ας, η εφαρ­μο­γή της δια­χρο­νι­κά από τις ελλη­νι­κές κυβερ­νή­σεις είναι που εργα­λειο­ποιεί τους πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες, θύμα­τα των ιμπε­ρια­λι­στι­κών πολέ­μων και επεμ­βά­σε­ων στους οποί­ους συμ­με­τέ­χει και η χώρα μας είτε με κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ είτε τώρα με κυβέρ­νη­ση ΝΔ.

Απά­ντη­ση στην μετα­νά­στευ­ση και προ­σφυ­γιά δεν απο­τε­λεί η έντα­ση της κατα­στο­λής και οι κάθε λογής φράκτες.

Τώρα να πάρουν θέση όλα τα κόμ­μα­τα για την πρό­τα­ση του ΚΚΕ να δημιουρ­γη­θούν κλι­μά­κια του ΟΗΕ και της ΕΕ μέσα στην Τουρ­κία ώστε να γίνε­ται η κατα­γρα­φή αυτών των κατα­τρεγ­μέ­νων ανθρώ­πων, να τους δίνο­νται τα απα­ραί­τη­τα έγγρα­φα και να πηγαί­νουν με ασφά­λεια στις χώρες προ­ο­ρι­σμού τους, που στην πλειο­ψη­φία τους δεν είναι η χώρα μας.

Το ΚΚΕ καλεί τον λαό της περιο­χής να εκφρά­σει την αλλη­λεγ­γύη του στους πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες, να απο­μο­νώ­σει κάθε ρατσι­στι­κή — φασι­στι­κή φωνή και να παλέ­ψει ώστε να στα­μα­τή­σει κάθε συμ­με­το­χή της χώρας μας στις ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμ­βά­σεις που είναι η κύρια αιτία της προ­σφυ­γιάς. Να κατα­δι­κά­σει και με την ψήφο του τα κόμ­μα­τα που ευθύ­νο­νται για αυτή την κατά­στα­ση και να  συμπο­ρευ­τεί με το ΚΚΕ.»

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο