Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Η κυβέρνηση «πήρε την πάσα» από τους προβοκάτορες και επιβάλλει μέτρα αυταρχισμού στα πανεπιστήμια

«Η κυβέρ­νη­ση ‘πήρε την πάσα’ που της έδω­σαν οι προ­βο­κα­τό­ρι­κες δρά­σεις ύπο­πτων ομά­δων, οι οποί­ες καμία σχέ­ση δεν έχουν με τους φοι­τη­τές και τους συλ­λό­γους τους, και την αξιο­ποιούν για να συκο­φα­ντή­σουν τους φοι­τη­τι­κούς αγώ­νες και να επι­βάλ­λουν νέα μέτρα αυταρ­χι­σμού στα πανε­πι­στή­μια. Μάλι­στα ο πρω­θυ­πουρ­γός πήγε και ένα ακό­μη βήμα παρα­πέ­ρα, μιλώ­ντας για αρι­στε­ρό ‘φασι­σμό’ κι ανα­πτύσ­σο­ντας τη γνω­στή θεω­ρία των άκρων, που είναι τελι­κά θερ­μο­κή­πιο του φασι­σμού. Αφού ο κ. Μητσο­τά­κης βλέ­πει το παρα­κρά­τος ως την ρίζα τέτοιων ομά­δων, καλά θα κάνει να ψάξει και στο ίδιο το κρά­τος, αφού τα δύο τους απο­τε­λούν συγκοι­νω­νού­ντα δοχεία» επι­ση­μαί­νει το ΚΚΕ σε ανα­κοί­νω­σή του σχε­τι­κά «με τις ανα­κοι­νώ­σεις του πρω­θυ­πουρ­γού στην τηλε­διά­σκε­ψη με τους πρυτάνεις».

“Το σίγου­ρο είναι ότι οι νέοι μηχα­νι­σμοί κατα­στο­λής και τα ειδι­κά σώμα­τα που στή­νει η κυβέρ­νη­ση στα πανε­πι­στή­μια, δεν φτιά­χνο­νται για να αντι­με­τω­πί­σουν τη δρά­ση αυτών των ομά­δων, όπως άλλω­στε δεν την αντι­με­τώ­πι­σε και η άρση του ασύ­λου, που δια­φη­μί­στη­κε από την κυβέρ­νη­ση ως η λύση του προ­βλή­μα­τος. Όλα αυτά έχουν άλλο στό­χο, το φοι­τη­τι­κό κίνη­μα και τους αγώ­νες μέσα στα ιδρύματα.

Επι­βε­βαιώ­νε­ται, επί­σης, ότι λεφτά μπο­ρεί να υπάρ­χουν για security, κάρ­τες εισό­δου, κ.ά., αλλά λεί­πουν όταν πρό­κει­ται για διο­ρι­σμούς εκπαι­δευ­τι­κού προ­σω­πι­κού για τα ΑΕΙ, για να καλυ­φτούν οι ανά­γκες για τη σίτι­ση και τη στέ­γα­ση των φοι­τη­τών. Κι όλα αυτά, τη στιγ­μή που τα ΑΕΙ σε λίγο θα συμπλη­ρώ­σουν σχε­δόν έναν χρό­νο κλει­στά. Όμως αυτό δεν φαί­νε­ται να απα­σχο­λεί την κυβέρ­νη­ση, αφού δεν παίρ­νει κανέ­να ουσια­στι­κό μέτρο για τη λει­τουρ­γία τους, παί­ζο­ντας με την αγω­νία χιλιά­δων νέων φοι­τη­τών και των οικο­γε­νειών τους. Τα παχιά λόγια για την αρι­στεία και την και­νο­το­μία δεν απα­ντούν στο κύριο ζήτη­μα: πώς θα μορ­φω­θούν επαρ­κώς οι αυρια­νοί επι­στή­μο­νες της χώρας μας» προ­σθέ­τει το κόμ­μα στην ανα­κοί­νω­σή του και καταλήγει:

«Οι αγώ­νες και οι διεκ­δι­κή­σεις της νεο­λαί­ας για να ανοί­ξουν τα ΑΕΙ με όλα τα ανα­γκαία μέτρα και για να αντι­με­τω­πι­στεί ο αντι­λαϊ­κός οδο­στρω­τή­ρας, είναι η απά­ντη­ση, τόσο απέ­να­ντι στην κυβερ­νη­τι­κή πολι­τι­κή, όσο και απέ­να­ντι σε προ­βο­κα­τό­ρι­κες ενέρ­γειες που την σιγοντάρουν».

Κυρ. Μητσοτάκης: Επενδύοντας στην θεωρία των «δύο άκρων», ανακοίνωσε νέα μέτρα καταστολής κατά του φοιτητικού κινήματος

Σαν έτοι­μη από και­ρό, αξιο­ποιώ­ντας την …ευκαι­ρία που της έδω­σε η απα­ρά­δε­κτη προ­βο­κα­τό­ρι­κη ενέρ­γεια κατά του πρύ­τα­νη του Οικο­νο­μι­κού Πανε­πι­στη­μί­ου, η κυβέρ­νη­ση έσπευ­σε να ανα­κοι­νώ­σει νέα μέτρα κατα­στο­λής, αυτή τη φορά σε βάρος των φοι­τη­τι­κών αγώνων.

Κατά τη διάρ­κεια τηλε­διά­σκε­ψης που είχε με τους πρυ­τά­νεις των πανε­πι­στη­μί­ων, ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυρ. Μητσο­τά­κης χαρα­κτή­ρι­σε τη δια­πό­μπευ­ση του πρύ­τα­νη «ωμή προ­σβο­λή της δημο­κρα­τί­ας, της ανθρώ­πι­νης αξιο­πρέ­πειας, και του πολι­τι­σμού μας», μίλη­σε για «νάρ­κη στην ομα­λό­τη­τα» την οποία «πρέ­πει να την αφο­πλί­σει το κρά­τος δικαί­ου» και εξέ­φρα­σε την πεποί­θη­ση ότι «έχει έρθει η ώρα πια για κάποιες πιο τολ­μη­ρές απο­φά­σεις και για κάποιες άμε­σες δρά­σεις» προς την κατεύ­θυν­ση της ενί­σχυ­σης της καταστολής.

Μάλι­στα, πέρα από την προ­σπά­θεια να τσου­βα­λιά­σει τέτοιες απα­ρά­δε­κτες ενέρ­γειες με τους φοι­τη­τι­κούς αγώ­νες, πήγε ένα βήμα παρα­πέ­ρα ανα­πα­ρά­γο­ντας την αντι­δρα­στι­κή θεω­ρία των «δύο άκρων» και τα περί «αρι­στε­ρού» φασι­σμού. «Μετά την τιμω­ρία της Χρυ­σής Αυγής έχει έρθει και η ώρα να αντι­με­τω­πί­σου­με την άλλη όψη του παρα­κρά­τους, αυτού που, αυτή τη φορά, φορά αρι­στε­ρό προ­σω­πείο. Και ο φασι­σμός μπο­ρεί να αλλά­ζει χρώ­μα­τα αλλά έχει την ίδια ουσία», τόνι­σε προ­κλη­τι­κά, προ­σθέ­το­ντας ότι «αυτός ο ιδιό­τυ­πος φασι­σμός ‑για­τί περί φασι­σμού πρό­κει­ται άσχε­τα αν φορά άλλον ιδε­ο­λο­γι­κό μαν­δύα- θα τελειώ­σει. Και καθώς η Ελλά­δα θα μπει στην τρί­τη δεκα­ε­τία του 21ου αιώ­να δεν θα φοβη­θεί αυτούς τους εκφρα­στές του παρα­κρά­τους και θα ανα­με­τρη­θεί μαζί τους και τελι­κά θα τους νικήσει».

Ο Κυρ, Μητσο­τά­κης ανα­κοί­νω­σε τρεις πρω­το­βου­λί­ες για την ενί­σχυ­ση της κατα­στο­λής και της κρα­τι­κής βίας σε βάρος των φοι­τη­τι­κών αγώνων:

- Θα ιδρυ­θεί σώμα «προ­στα­σί­ας πανε­πι­στη­μια­κών ιδρυ­μά­των». Αυτό θα είναι «ένα σώμα το οποίο θα έχει ειδι­κή εκπαί­δευ­ση, θα εδρεύ­ει στις σχο­λές, το οποίο θα φρο­ντί­ζει για την απο­τρο­πή εγκλη­μα­τι­κών συμπε­ρι­φο­ρών στο χώρο των ΑΕΙ και όταν απαι­τεί­ται θα ζητά τη συν­δρο­μή της Αστυ­νο­μί­ας» όπως είπε.

- Θα «ανα­βαθ­μι­στούν» τα «μέτρα ασφα­λεί­ας που δια­θέ­τουν τα πανε­πι­στή­μια, από τον « έλεγ­χο της εισό­δου και της πρό­σβα­σης στις εγκα­τα­στά­σεις, μέχρι το φωτι­σμό, τις περι­φρά­ξεις, τη χρή­ση τεχνι­κών μέσων όπως κλει­στά κυκλώ­μα­τα παρα­κο­λού­θη­σης των χώρων», σύμ­φω­να με τον πρωθυπουργό.

- Θα αυστη­ρο­ποι­η­θεί η ποι­νι­κή νομο­θε­σία για αδι­κή­μα­τα τα οποία τελού­νται σε περιο­χές της πανε­πι­στη­μια­κής κοι­νό­τη­τας, θεσπί­ζο­ντας ένα ακό­μη ιδιώνυμο.

«Εννο­εί­ται ότι μέχρι να προ­χω­ρή­σου­με στις ανα­γκαί­ες αλλα­γές θα πρέ­πει να ενερ­γο­ποι­η­θούν δια­τά­ξεις που ήδη ισχύ­ουν, όμως συνα­ντούν τον δισταγ­μό ή μερι­κές φορές και τον φόβο εκεί­νων που οφεί­λουν να τις θέσουν σε κίνη­ση», πρό­σθε­σε ο Κυρ. Μητσο­τά­κης, εμφα­νί­ζο­ντας τα πανε­πι­στή­μια ως «ορμη­τή­ρια βίας» που «τώρα χρειά­ζε­ται χρό­νος και πολι­τι­κή βού­λη­ση ισχυ­ρή για να κατε­δα­φι­στούν αυτές οι γιάφκες».

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο