Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Η λογική «κόστους — οφέλους» διαλύει την ουσιαστική πρόληψη κατά των ναρκωτικών

Συνεχίζονται οι συναντήσεις με φορείς της απεξάρτησης 
που παλεύουν ενάντια στις αντιδραστικές εξαγγελίες της κυβέρνησης

Από τη συνά­ντη­ση αντι­προ­σω­πεί­ας του ΚΚΕ με εργα­ζό­με­νους στο ΚΕΘΕΑ σε Αλε­ξαν­δρού­πο­λη και Κομοτηνή

Συνα­ντή­σεις με τους επι­στη­μο­νι­κούς υπεύ­θυ­νους και τους εργα­ζό­με­νους του ΚΕΘΕΑ «ΚΙΒΩΤΟΣ» σε Αλε­ξαν­δρού­πο­λη και Κομο­τη­νή πραγ­μα­το­ποί­η­σε αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ με επι­κε­φα­λής τον Πανα­γιώ­τη Κατη­φέ, υπεύ­θυ­νο του Τμή­μα­τος της ΚΕ του ΚΚΕ Κατά των Ναρ­κω­τι­κών και Εξαρ­τή­σε­ων, με αφορ­μή τις αντι­δρα­στι­κές ανα­διαρ­θρώ­σεις που προ­ω­θεί η κυβέρ­νη­ση στην απεξάρτηση.

Από τη συζή­τη­ση με εργα­ζό­με­νους των προ­γραμ­μά­των αλλά και τον επι­στη­μο­νι­κό υπεύ­θυ­νο του ΚΕΘΕΑ «Κιβω­τός» στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη Ευρι­πί­δη Χαλι­κιά και την επι­στη­μο­νι­κή υπεύ­θυ­νη της κινη­τής μονά­δας του ΚΕΘΕΑ «ΚΙΒΩΤΟΣ» που εδρεύ­ει στην Κομο­τη­νή Σεμ­ρά Μου­στα­φά, έκδη­λη ήταν η ανη­συ­χία για το μέλ­λον και την ανά­πτυ­ξη των προ­γραμ­μά­των του ΚΕΘΕΑ στην περιο­χή μετά και τις εξαγ­γε­λί­ες της κυβέρ­νη­σης για τη δημιουρ­γία του ΕΟΠΑΕ (Ενιαί­ος Οργα­νι­σμός Πρό­λη­ψης και Αντι­με­τώ­πι­σης της Εξάρ­τη­σης), που ουσια­στι­κά καταρ­γεί το ΚΕΘΕΑ και ενώ­νει σε έναν ενιαίο οργα­νι­σμό όλα τα προ­γράμ­μα­τα πρό­λη­ψης και απε­ξάρ­τη­σης στη χώρα μας.

Μεγά­λο πρό­βλη­μα παρα­μέ­νει η υπο­στε­λέ­χω­ση, αφού το ΚΕΘΕΑ «ΚΙΒΩΤΟΣ», που έχει στην ευθύ­νη του όλη την Ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία και Θρά­κη, αυτήν τη στιγ­μή λει­τουρ­γεί με μόνο 2 μόνι­μους εργα­ζό­με­νους ως επι­στη­μο­νι­κό προ­σω­πι­κό, 6 εργα­ζό­με­νους ως επι­στη­μο­νι­κό προ­σω­πι­κό με ΕΣΠΑ που η σύμ­βα­σή τους λήγει σε ένα έτος και 1 άτο­μο ως διοι­κη­τι­κό προ­σω­πι­κό με ΕΣΠΑ που η σύμ­βα­σή του λήγει σε ένα έτος. Από την άλλη, τα αιτή­μα­τα προς το ΚΕΘΕΑ αλλά και οι ανά­γκες στην περιο­χή για ανά­πτυ­ξη προ­γραμ­μά­των και παρεμ­βά­σε­ων για τα ναρ­κω­τι­κά, το αλκο­όλ, τον τζό­γο και το δια­δί­κτυο διαρ­κώς αυξάνονται.

Ο Π. Κατη­φές τόνι­σε ότι «το ΚΚΕ είναι αντί­θε­το με τον ΕΟΠΑΕ ο οποί­ος βασί­ζε­ται στη λογι­κή “κόστος — όφε­λος” βάζο­ντας την απε­ξάρ­τη­ση στη μέγ­γε­νη της δημο­σιο­νο­μι­κής πει­θαρ­χί­ας, υπη­ρε­τώ­ντας τη στρα­τη­γι­κή της ΕΕ για τις εξαρ­τή­σεις που θέτει σε πρω­τεύ­ο­ντα ρόλο τη δια­χεί­ρι­ση του προ­βλή­μα­τος και τη “μεί­ω­ση της βλά­βης” και όχι την ουσια­στι­κή απε­ξάρ­τη­ση και την κοι­νω­νι­κή επα­νέ­ντα­ξη. Αυτό φαί­νε­ται και με το ότι τα Κέντρα Πρό­λη­ψης ουσια­στι­κά βαί­νουν στο τέλος της λει­τουρ­γί­ας τους, δια­λύ­ο­ντας ουσια­στι­κά την πρό­λη­ψη στη χώρα μας. Αυτή η πολι­τι­κή που έρχε­ται για την πρό­λη­ψη και την απε­ξάρ­τη­ση είναι κρί­κος στην αλυ­σί­δα της διά­λυ­σης της αντι­ναρ­κω­τι­κής πολι­τι­κής στη χώρα μας, όπου δια­χρο­νι­κά έχουν συμ­βά­λει όλες οι κυβερ­νή­σεις μέχρι σήμε­ρα, με τις τερά­στιες ευθύ­νες που έχουν για την υπο­στε­λέ­χω­ση και την υπο­χρη­μα­το­δό­τη­ση όλων των προγραμμάτων».

Και εκ μέρους του Κόμ­μα­τος δήλω­σε : «Το ΚΚΕ αγω­νί­ζε­ται και θα δώσει όλες του τις δυνά­μεις όχι μόνο απέ­να­ντι στις εξαγ­γε­λί­ες για τον ΕΟΠΑΕ, αλλά και για τη δια­τή­ρη­ση του ΚΕΘΕΑ και των προ­γραμ­μά­των απε­ξάρ­τη­σης που λει­τουρ­γούν στα Ψυχια­τρι­κά Νοσο­κο­μεία, για την κατάρ­γη­ση της ΠΝΠ του 2019 που έπα­ψε το αυτο­διοί­κη­το του ΚΕΘΕΑ, και για τη δια­τή­ρη­ση των Κέντρων Πρό­λη­ψης, κυρί­ως όμως για την ουσια­στι­κή στε­λέ­χω­ση όλων των προ­γραμ­μά­των με επαρ­κές μόνι­μο προ­σω­πι­κό και πλή­ρη χρη­μα­το­δό­τη­ση από το κρά­τος, απέ­να­ντι στην είσο­δο ΜΚΟ και ιδιω­τών στην πρό­λη­ψη και την απε­ξάρ­τη­ση. Για το ΚΚΕ είναι μονό­δρο­μος η πάλη για μια κοι­νω­νία ελεύ­θε­ρη από ναρ­κω­τι­κά και όχι με ελεύ­θε­ρα τα ναρ­κω­τι­κά».

Ανοικτό συνέδριο φορέων
πρόληψης
και απεξάρτησης
Η αντιμετώπιση της εξάρτησης στην Ελλάδα
ΧΤΕΣ ΣΗΜΕΡΑ ΑΥΡΙΟ

Αθήνα 10-Δεκέμβρη

Στά­διο Ειρή­νης & Φίλιας ΣΕΦ _αίθουσα Μελί­να Μερ­κού­ρη \ 09.00–18.00

  • Συν­διορ­γα­νώ­νουν:  επι­στη­μο­νι­κό προ­σω­πι­κό των φορέ­ων πρό­λη­ψης & απε­ξάρ­τη­σης / ομο­σπον­δία συλ­λό­γων οικο­γέ­νειας ΚΕΘΕΑ / σύλ­λο­γος γονέ­ων & φιλών ΔΙΑΠΛΟΥΣ σύλ­λο­γος εργα­ζο­μέ­νων ΚΕΘΕΑ / σωμα­τείο εργα­ζο­μέ­νων κέντρων πρόληψης 
    • συμ­με­τέ­χουν: ενιαί­ος σύλ­λο­γος εργα­ζο­μέ­νων ΨΝΑ / σωμα­τείο εργα­ζο­μέ­νων ΨΝΘ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο