Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Η οργή και η αγανάκτηση να γίνει αγώνας για μέτρα προστασίας του λαού

«Εδώ και 3 ημέ­ρες οι κάτοι­κοι των περιο­χών που επλή­γη­σαν απ’ την κακο­και­ρία “Ελπίς”, ειδι­κά στην Αττι­κή, βρί­σκο­νται αντι­μέ­τω­ποι με ένα Γολ­γο­θά προ­βλη­μά­των, που κυριο­λε­κτι­κά παρα­πέ­μπουν στις αρχές του προη­γού­με­νου αιώ­να. Σπί­τια χωρίς ρεύ­μα και θέρ­μαν­ση. Οδη­γοί και αυτο­κί­νη­τα εγκλω­βι­σμέ­νοι στους ‑χρυ­σο­πλη­ρω­μέ­νους απ’ το λαό- αυτο­κι­νη­τό­δρο­μους. Εργα­ζό­με­νοι στο έλε­ος της κακο­και­ρί­ας, αλλά και της εργο­δο­τι­κής εκμε­τάλ­λευ­σης κι ασυ­δο­σί­ας. Συγκοι­νω­νί­ες δια­λυ­μέ­νες. Μονά­δες υγεί­ας που υπολειτουργούν.

Η “ετοι­μό­τη­τα του κρα­τι­κού μηχα­νι­σμού”, που τις προη­γού­με­νες ημέ­ρες δια­φή­μι­ζαν η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, οι περι­φε­ρεια­κές και δημο­τι­κές αρχές, “θάφτη­κε” κάτω από μια προ­βλέ­ψι­μη κι ανα­με­νό­με­νη χιο­νό­πτω­ση», ανα­φέ­ρει το ΚΚΕ σε ανα­κοί­νω­σή του και υπογραμμίζει:

«Όσες προ­κλη­τι­κές δικαιο­λο­γί­ες και υπο­κρι­τι­κές “συγ­γνώ­μες” κι αν επι­στρα­τεύ­σουν, όσες επι­τρο­πές διε­ρεύ­νη­σης ‑ουσια­στι­κά κου­κου­λώ­μα­τος- των ευθυ­νών κι αν εξαγ­γεί­λουν, όσες απο­ζη­μιώ­σεις κι αν δώσουν για να εξα­γο­ρά­σουν τη σιω­πή, δεν πρό­κει­ται να αντι­με­τω­πί­σουν τη δίκαιη οργή κι αγα­νά­κτη­ση του λαού, ούτε να κρύ­ψουν την τρα­γι­κή κατά­στα­ση, που ακου­μπά τον ίδιο το χαρα­κτή­ρα και τη λει­τουρ­γία του σημε­ρι­νού κρά­τους, το οποίο έχει ως προ­τε­ραιό­τη­τα τη δια­σφά­λι­ση του καπι­τα­λι­στι­κού κέρ­δους, θυσιά­ζο­ντας τις λαϊ­κές ανάγκες».

«Αυτή είναι η πραγ­μα­τι­κή και βαθύ­τε­ρη αιτία» επι­ση­μαί­νει, στη συνέ­χεια, η ανα­κοί­νω­ση για:

–Τον εγκλω­βι­σμό χιλιά­δων οδη­γών στην Αττι­κή Οδό και άλλους οδι­κούς άξο­νες, ως απο­τέ­λε­σμα της δια­χρο­νι­κής πολι­τι­κής όλων των κυβερ­νή­σε­ων που, με τις συμ­βά­σεις παρα­χώ­ρη­σης, παρα­δί­δουν το οδι­κό δίκτυο της χώρας στους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομίλους.

–Τις περιο­χές και τα νοι­κο­κυ­ριά που έμει­ναν χωρίς ρεύ­μα και θέρ­μαν­ση, σε πολ­λές περι­πτώ­σεις ηλι­κιω­μέ­νοι κι άτο­μα με προ­βλή­μα­τα υγείας.

–Την παρά­λυ­ση του συγκοι­νω­νια­κού δικτύ­ου, για τον τρα­γέ­λα­φο με τις αμα­ξο­στοι­χί­ες της ιδιω­τι­κο­ποι­η­μέ­νης ΤΡΑΙΝΟΣΕ, για την καθή­λω­ση οχη­μά­των και συρ­μών των αστι­κών συγκοινωνιών.

–Τους εργα­ζό­με­νους σε μια σει­ρά κλά­δους, που βρί­σκο­νται απρο­στά­τευ­τοι απέ­να­ντι στα και­ρι­κά φαινόμενα.

–Την αδυ­να­μία να εξα­σφα­λι­στεί η πρό­σβα­ση για το προ­σω­πι­κό και για όσους είχαν ανά­γκη σε κρί­σι­μες υπη­ρε­σί­ες, όπως τα νοσο­κο­μεία, τα κέντρα υγεί­ας, τα εμβο­λια­στι­κά κέντρα, οι υπη­ρε­σί­ες των δήμων κλπ.

«Όλα τα παρα­πά­νω και πολ­λά ακό­μη δεν οφεί­λο­νται μόνο ή κυρί­ως σε “δια­χει­ρι­στι­κές ανε­πάρ­κειες”, “αστο­χί­ες”, “έλλει­ψη συντο­νι­σμού” κι άλλες τέτοιες βολι­κές δικαιο­λο­γί­ες, που αξιο­ποιούν στην κρι­τι­κή ή “αυτο­κρι­τι­κή” τους τα αστι­κά κόμ­μα­τα και οι κυβερ­νή­σεις. Οφεί­λο­νται στις τρα­γι­κές ελλεί­ψεις και τη δια­χρο­νι­κή πολι­τι­κή που θυσιά­ζει τις υπο­δο­μές για την προ­στα­σία του λαού στο βωμό του κέρ­δους και των επι­λο­γών του αστι­κού κρά­τους. Γι’ αυτό και τα φαι­νό­με­να αυτά επα­να­λαμ­βά­νο­νται κάθε φορά, με ακό­μη μεγα­λύ­τε­ρη έντα­ση. Γι’ αυτό και όλες οι κυβερ­νή­σεις απο­δεί­χτη­καν “ανί­κα­νες” να προ­στα­τεύ­σουν το λαό», τονί­ζει η ανακοίνωση.

Το ΚΚΕ εξη­γεί και επι­ση­μαί­νει στην ανα­κοί­νω­σή του ότι «αυτό που “παρα­λύ­ει” τελι­κά κάθε φορά είναι το αστι­κό κρά­τος, ταχύ­τα­το και ικα­νό­τα­το, όταν πρό­κει­ται για τα συμ­φέ­ρο­ντα των μεγά­λων επι­χει­ρή­σε­ων, όμως γυμνό από μέσα, υπο­δο­μές και προ­σω­πι­κό, ανί­κα­νο και χωρίς σχέ­διο, όταν πρέ­πει να προ­στα­τέ­ψει τον λαό».

Τονί­ζει ακό­μα ότι «επι­χει­ρη­μα­τι­κή δρά­ση και λαϊ­κές ανά­γκες δε συνα­ντιού­νται που­θε­νά. Αστι­κό κρά­τος — αστι­κές κυβερ­νή­σεις και προ­στα­σία του λαού είναι σε απέ­να­ντι όχθες».

«Καλού­με το λαό της Αττι­κής και όλης της Ελλά­δας να δυνα­μώ­σει τον αγώ­να, τη διεκ­δί­κη­ση, την αλλη­λεγ­γύη, να στη­ρί­ξει τις πρω­το­βου­λί­ες των συν­δι­κά­των και μαζι­κών φορέ­ων για:

–Απο­κα­τά­στα­ση όλων των προ­βλη­μά­των και απο­ζη­μί­ω­ση στο 100% όσων υπέ­στη­σαν ζημιές σε περιουσίες.

–Άμε­σα μέτρα, έργα κι υπο­δο­μές προ­στα­σί­ας του λαού από όλες τις φυσι­κές κατα­στρο­φές, με επαρ­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση, μέσα από έναν ολο­κλη­ρω­μέ­νο σχε­δια­σμό, με άμε­ση ανα­θε­ώ­ρη­ση του κρα­τι­κού προϋπολογισμού.

–Μαζι­κές προ­σλή­ψεις μόνι­μου προ­σω­πι­κού σε αντί­στοι­χες δομές για να μπο­ρεί να δίνε­ται με επάρ­κεια η μάχη σε ανά­λο­γες συν­θή­κες. Σε αυτήν την κατεύ­θυν­ση να δοθεί άμε­σα έκτα­κτη χρη­μα­το­δό­τη­ση και στους δήμους.

–Αυτο­κι­νη­τό­δρο­μους κι υπο­δο­μές μετα­φο­ράς που θα είναι λαϊ­κή περιου­σία, με κατάρ­γη­ση των συμ­βά­σε­ων παρα­χώ­ρη­σης, χωρίς διό­δια και χαρά­τσια, με σύγ­χρο­να μέσα κι υποδομές.

–Μεί­ω­ση της τιμής του ρεύ­μα­τος κατά 50%, κατάρ­γη­ση του ΦΠΑ και του ΕΦΚ στα καύ­σι­μα και την ενέρ­γεια για τα εργα­τι­κά λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά. Καμία δια­κο­πή ρεύ­μα­τος σε λαϊ­κές κατοι­κί­ες και σε μικρές επι­χει­ρή­σεις» ανα­φέ­ρει η ανα­κοί­νω­ση του ΚΚΕ και καταλήγει:

«Σήμε­ρα, στην επο­χή της πολυ­δια­φη­μι­ζό­με­νης 4ης βιο­μη­χα­νι­κής επα­νά­στα­σης και της ψηφιο­ποί­η­σης, υπάρ­χουν όλες οι δυνα­τό­τη­τες που προ­σφέ­ρει η επι­στή­μη, η τεχνο­λο­γία, η ανθρώ­πι­νη εργα­σία για τη ριζι­κή βελ­τί­ω­ση της ζωής του λαού και την αντι­με­τώ­πι­ση των κοι­νω­νι­κών προ­βλη­μά­των, μετα­ξύ των οποί­ων και των φυσι­κών φαι­νο­μέ­νων. Ανα­δει­κνύ­ε­ται η ανα­γκαιό­τη­τα της εργα­τι­κής εξου­σί­ας, του ολο­κλη­ρω­μέ­νου επι­στη­μο­νι­κού σχε­δια­σμού που θα έχει στο επί­κε­ντρο τις ανά­γκες των πολ­λών και όχι τα κέρ­δη των λίγων που μπαί­νουν εμπό­διο στην κοι­νω­νι­κή ευη­με­ρία. “Μόνο ο λαός μπο­ρεί να σώσει το λαό”, βαδί­ζο­ντας στο δρό­μο της ανα­τρο­πής κι οικο­δο­μώ­ντας τη δική του κοι­νω­νι­κή οργά­νω­ση, για τις δικές του ανά­γκες, κόντρα στη σημε­ρι­νή καπι­τα­λι­στι­κή βαρβαρότητα».

Ολό­κλη­ρη η ανα­κοί­νω­ση του ΚΚΕ

KKE ΚΚΕ pdf

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο