Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Η παραίτηση Αντωνοπούλου δεν μπορεί να κρύψει την ανοχή και την όψιμη ευαισθησία στα προκλητικά προνόμια

«Η κυρία Αντω­νο­πού­λου, εκτός όλων των άλλων προ­κλη­τι­κών, που προ­σπά­θη­σε εκ των υστέ­ρων να δικαιο­λο­γή­σει, κρί­νε­ται προ­φα­νώς και για το έργο της, ως η υπουρ­γός ανα­κύ­κλω­σης της ανερ­γί­ας, μέσα από κακο­πλη­ρω­μέ­να προ­γράμ­μα­τα μιας χρή­σης, κοροϊ­δί­ας και επι­δό­τη­σης της μεγα­λο­ερ­γο­δο­σί­ας. Η απο­πο­μπή της από την κυβέρ­νη­ση δεν μπο­ρεί να κρύ­ψει ούτε την ανο­χή και την όψι­μη ευαι­σθη­σία στα προ­κλη­τι­κά προ­νό­μια, ούτε πάνω απ’ όλα την κυβερ­νη­τι­κή πολι­τι­κή στο πρό­βλη­μα της ανερ­γί­ας» επι­ση­μαί­νει σχό­λιο του ΚΚΕ για τις δηλώ­σεις και την παραί­τη­ση της κ. Αντωνοπούλου.

Υπεν­θυ­μί­ζου­με ότι ο πρω­θυ­πουρ­γός Αλέ­ξης Τσί­πρας έκα­νε δεκτή την παραί­τη­ση της ανα­πλη­ρώ­τριας υπουρ­γού Εργα­σί­ας Ράνιας Αντω­νο­πού­λου, μετά την υπό­θε­ση που είδε το φως της δημο­σιό­τη­τας ότι η κυρία Αντω­νο­πού­λου λάμ­βα­νε 1.000 ευρώ τον μήνα από το κρά­τος ως έξο­δα ενοι­κί­ου, την στιγ­μή που αυτή και ο σύζυ­γός της υπουρ­γός Οικο­νο­μί­ας Δημή­τρης Παπα­δη­μη­τρί­ου απο­τε­λού­σαν το πλου­σιό­τε­ρο ζευ­γά­ρι της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης σύμ­φω­να με τα όθεν έσχες τους. Ενδια­φέ­ρον προ­κα­λεί το ότι η από­φα­ση για την κάλυ­ψη ενοι­κί­ου της υπουρ­γού υπο­γρά­φε­ται από τις υπη­ρε­σί­ες του υπουρ­γεί­ου στο οποίο η ίδια προΐσταται.

«Ο πρω­θυ­πουρ­γός, Αλέ­ξης Τσί­πρας, έκα­νε δεκτή την παραί­τη­ση της ανα­πλη­ρώ­τριας υπουρ­γού Κοι­νω­νι­κής Αλλη­λεγ­γύ­ης, Ρ. Αντω­νο­πού­λου και την ευχα­ρι­στεί για την τριε­τή σημα­ντι­κή προ­σφο­ρά της», ανα­φέ­ρει σε ανα­κοί­νω­σή του το γρα­φείο Τύπου του πρωθυπουργού.

Μετά τη θύελ­λα αντι­δρά­σε­ων χτες και σήμε­ρα η κ. Αντω­νο­πού­λου εξέ­δω­σε ανα­κοί­νω­ση με την οποία δήλω­νε ότι θα επι­στρέ­ψει τα χρή­μα, χωρίς όμως να υπο­βά­λει την παραί­τη­ση και ζητού­σε να κρι­θεί από το έργο της.

Στην ανα­λυ­τι­κή απά­ντη­σή της, η κ. Αντω­νο­πού­λου επι­κα­λεί­ται το νόμο 4336/2015 που, όπως λέει, «δίνει το δικαί­ω­μα σε εξω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κά μέλη της κυβέρ­νη­σης να λαμ­βά­νουν επι­δό­τη­ση δια­μο­νής, εφό­σον δε δια­θέ­τουν ιδιό­κτη­τη κατοι­κία στην Αθή­να», και βάσει αυτού, «αιτή­θη­κα και έλα­βα ένα σημα­ντι­κό ποσό ως επι­δό­τη­ση ενοι­κί­ου. Αυτήν την πρό­νοια του νομο­θέ­τη απο­λαμ­βά­νουν από το 1994 όλοι οι βου­λευ­τές που δεν έχουν έδρα την Αθή­να, χωρίς άλλες εισο­δη­μα­τι­κές προ­ϋ­πο­θέ­σεις. Διευ­κρι­νί­ζω», συνε­χί­ζει, «ότι ως βου­λευ­τής Επι­κρα­τεί­ας, κατά τη διάρ­κεια της πρώ­της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, δεν αιτή­θη­κα να λάβω την εν λόγω επι­δό­τη­ση, παρό­τι την δικαιούμουν.

Πολ­λούς μήνες μετά της θεσμο­θέ­τη­σή της πλη­ρο­φο­ρή­θη­κα ότι ως εξω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κό μέλος της κυβέρ­νη­σης δικαιού­μαι επι­δό­τη­ση, και μάλι­στα από συνα­δέλ­φους μου. Έτσι κατέ­θε­σα αίτη­ση και έκτο­τε έλα­βα συνο­λι­κά 23.000 ευρώ για δύο χρό­νια. Από τον Αύγου­στο 2017, οπό­τε έλη­ξε η περί­ο­δος για την οποία είχα αιτη­θεί την επι­δό­τη­ση, στα­μά­τη­σα να την λαμ­βά­νω, καθώς δεν κατέ­θε­σα νέα αίτη­ση. Δεδο­μέ­νου ότι η αντί­στοι­χη διά­τα­ξη για τους εκτός έδρας Βου­λευ­τές βρι­σκό­ταν σε ισχύ ήδη από το 1994 και ακο­λου­θεί­ται ακό­μα χωρίς ποτέ να αμφι­σβη­τη­θεί, και δεδο­μέ­νου ότι όλες οι ενέρ­γειές μου ήταν σύμ­φω­νες με τον νόμο, δεν δια­νο­ή­θη­κα ότι υπήρ­χε κάτι αμφι­λε­γό­με­νο ή μεμ­πτό στην επι­λο­γή μου, καθώς η επι­δό­τη­ση απο­τε­λεί τμή­μα της αμοι­βής μου», υποστηρίζει.

Στη συνέ­χεια της δήλω­σής της, η κ. Αντω­νο­πού­λου σημειώ­νει: «Δεν ήταν ποτέ στις προ­θέ­σεις μου να προ­κα­λέ­σω το κοι­νό περί δικαί­ου αίσθη­μα, ούτε να προ­σβά­λω τον ελλη­νι­κό λαό. Έχω πλή­ρη επί­γνω­ση ότι η αμοι­βή μου για τις υπη­ρε­σί­ες που παρέ­χω προ­έρ­χε­ται από τους κόπους του. Ιδιαί­τε­ρα σε αυτήν την περί­ο­δο της κρί­σης, που χιλιά­δες κόσμος αγω­νιά για την κατοι­κία του, το εισό­δη­μά του, τα δάνειά του, αντι­λαμ­βά­νο­μαι ότι κάθε παρο­χή, ακό­μα και νόμι­μη, εξορ­γί­ζει. Αντι­λαμ­βά­νο­μαι επί­σης ότι η οικο­νο­μι­κή μου κατά­στα­ση, όπως απο­τυ­πώ­νε­ται στις δηλώ­σεις του πόθεν έσχες, ενί­σχυ­σε την αγα­νά­κτη­ση του κόσμου.

Πριν τρία χρό­νια», προ­σθέ­τει, «όταν ο Αλέ­ξης Τσί­πρας με πρό­τει­νε ως βου­λευ­τή Επι­κρα­τεί­ας και στη συνέ­χεια υπουρ­γό, απο­δέ­χθη­κα την τιμή χωρίς δεύ­τε­ρη σκέ­ψη για το τι θα άφη­να πίσω. Όπως τότε, έτσι και τώρα φυσι­κά παρα­μέ­νω στη διά­θε­ση του Πρω­θυ­πουρ­γού. Επει­δή δεν ήρθα στην Ελλά­δα για να γίνω πλου­σιό­τε­ρη και επει­δή μονα­δι­κό μου μέλη­μα ήταν πάντα να υπη­ρε­τή­σω την προ­σπά­θεια να ξεπε­ρά­σει η χώρα μου την οικο­νο­μι­κή κρί­ση, δηλώ­νω ότι κίνη­σα ήδη τις δια­δι­κα­σί­ες επι­στρο­φής των χρη­μά­των», κάνει γνω­στό η αν. υπουρ­γός Εργασίας.

Και η δήλω­σή της κατα­λή­γει: «Ζητώ από τους συμπο­λί­τες μου να με κρί­νουν για το έργο μου, όπως απο­τυ­πώ­νε­ται στην απο­μεί­ω­ση της ανερ­γί­ας όχι μόνο σήμε­ρα αλλά κυρί­ως τα δύο πρώ­τα ιδιαί­τε­ρα δύσκο­λα χρό­νια της δια­κυ­βέρ­νη­σης μας. Με άλλα λόγια, ζητώ να κρι­θώ από όλους για τα απο­τε­λέ­σμα­τα της δου­λειάς μου και όχι από ένα θέμα το οποίο για προ­φα­νείς λόγους η αξιω­μα­τι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση επι­λέ­γει αυτή τη χρο­νι­κή στιγ­μή να ανα­γά­γει σε υπ’ αριθ­μόν ένα ηθι­κό ζήτη­μα της χώρας».

«Παρα­μέ­νω στη διά­θε­ση του πρω­θυ­πουρ­γού», ανα­φέ­ρει σε ανα­κοί­νω­ση η Ράνια Αντω­νο­πού­λου και πως «κίνη­σα ήδη τις δια­δι­κα­σί­ες επι­στρο­φής των χρη­μά­των». Προ­σθέ­τει ότι «δεν ήταν ποτέ στις προ­θέ­σεις μου να προ­κα­λέ­σω το κοι­νό περί δικαί­ου αίσθη­μα, ούτε να προ­σβά­λω τον ελλη­νι­κό λαό. Έχω πλή­ρη επί­γνω­ση ότι η αμοι­βή μου για τις υπη­ρε­σί­ες που παρέ­χω προ­έρ­χε­ται από τους κόπους του» και πως «αντι­λαμ­βά­νο­μαι επί­σης ότι η οικο­νο­μι­κή μου κατά­στα­ση, όπως απο­τυ­πώ­νε­ται στις δηλώ­σεις του πόθεν έσχες, ενί­σχυ­σε την αγα­νά­κτη­ση του κόσμου».

Νωρί­τε­ρα η ΝΔ την κάλε­σε να ζητή­σει συγνώ­μη και να επι­στρέ­ψει τα χρή­μα­τα. Η εκπρό­σω­πος Τύπου της ΝΔ Μαρία Σπυ­ρά­κη δήλω­σε πως η Ρ. Αντω­νο­πού­λου «το λιγό­τε­ρο που μπο­ρεί να κάνει είναι να επι­στρέ­ψει αμέ­σως και εντό­κως τα χρή­μα­τα και να ζητή­σει συγ­γνώ­μη από τους Έλλη­νες. Θα μπο­ρού­σα­με να ζητή­σου­με παραί­τη­ση, αλλά κάτι τέτοιο σε αυτήν την κυβέρ­νη­ση δεν συνη­θί­ζε­ται ακό­μη και αν συντρέ­χουν σοβα­ροί λόγοι. Εδώ όμως χάθη­κε και το φιλότιμο».

Το ΠΑΣΟΚ σε ανα­κοί­νω­ση κάνει λόγο για «απα­ρά­δε­κτη πρό­κλη­ση, όταν όχι μόνο έχουν τερά­στια περιου­σία, αλλά δια­θέ­τουν απο­δε­δειγ­μέ­να ιδιό­κτη­τη οικία στην Αττι­κή. Τα «καλά και συμ­φέ­ρο­ντα» με κάλυ­ψη του ίδιου του Πρω­θυ­πουρ­γού. Η κυρία υπουρ­γός θα έπρε­πε ήδη να έχει παραι­τη­θεί και η επι­δό­τη­ση να διακοπεί».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο