Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: «Η υπόθεση των παρακολουθήσεων σε βάρος του ΚΚΕ, θάφτηκε» με ευθύνη ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

Ευθύ­νες στην κυβερ­νη­τι­κή πλειο­ψη­φία αλλά και σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ — ΚΙΝΑΛ επιρ­ρί­πτει με ανα­κοί­νω­ση που εξέ­δω­σε το ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ σχε­τι­κά με την διε­ρεύ­νη­ση από την Εξε­τα­στι­κή Επι­τρο­πή της υπό­θε­σης παρα­κο­λού­θη­σης του τηλε­φω­νι­κού κέντρου του ΚΚΕ.

Στην ανα­κοί­νω­ση που εξέ­δω­σε με αφορ­μή την ολο­κλή­ρω­ση των εργα­σιών της Εξε­τα­στι­κής Επι­τρο­πής αναφέρει:

«Το ΚΚΕ καταγ­γέλ­λει την απα­ρά­δε­κτη, πλή­ρη, συγκά­λυ­ψη της αλή­θειας που μεθο­δεύ­τη­κε στην Εξε­τα­στι­κή Επι­τρο­πή για τις υπο­κλο­πές. Για μια ακό­μα φορά τις μεγα­λό­στο­μες δια­κη­ρύ­ξεις για “άπλε­το φως” δια­δέ­χθη­κε το πραγ­μα­τι­κό “βαθύ σκο­τά­δι”, που σκέ­πα­σε όλες τις υπο­θέ­σεις, τόσο την παρα­κο­λού­θη­ση του προ­έ­δρου του ΠΑΣΟΚ και των δημο­σιο­γρά­φων όσο και ειδι­κά την υπό­θε­ση των υπο­κλο­πών στο τηλε­φω­νι­κό κέντρο της έδρας της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του ΚΚΕ από το 2016 μέχρι και σήμε­ρα, η οποία “θάφτη­κε” εντελώς.

Το ΚΚΕ συμ­με­τεί­χε στην εξε­τα­στι­κή επι­τρο­πή κατα­βάλ­λο­ντας κάθε δυνα­τή προ­σπά­θεια για να ανα­δει­χθούν στοι­χεία για όλες τις υπο­θέ­σεις, χωρίς να τρέ­φει και να καλ­λιερ­γεί αυτα­πά­τες στον λαό για τον ρόλο και την απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τά της. Αντί­θε­τα, είχε τονί­σει εξαρ­χής πως, με βάση και την πεί­ρα από όλες τις προη­γού­με­νες εξε­τα­στι­κές επι­τρο­πές, αυτές δεν οδη­γούν στην απο­κά­λυ­ψη της αλή­θειας και των πραγ­μα­τι­κών υπεύ­θυ­νων πίσω από τα κάθε είδους “σκάν­δα­λα”.

Σε αυτή τη βάση κινή­θη­κε και η κυβερ­νη­τι­κή πλειο­ψη­φία, που εξαρ­χής ναρ­κο­θέ­τη­σε τη λει­τουρ­γία της εξε­τα­στι­κής επι­τρο­πής, με τη δια­μόρ­φω­ση ενός κατα­λό­γου ελά­χι­στων συγκε­κρι­μέ­νων μαρ­τύ­ρων και με την επί­κλη­ση του “απορ­ρή­του” για να μη δίνο­νται απα­ντή­σεις. Έτσι, κατέ­στη­σαν την έρευ­να ακό­μα πιο επι­φα­νεια­κή και προ­σχη­μα­τι­κή και προ­διέ­γρα­ψαν το απο­τέ­λε­σμά της.

Είναι κραυ­γα­λέο πως δεν ερευ­νή­θη­κε καθό­λου, αντί­θε­τα “θάφτη­κε” με κάθε δυνα­τό τρό­πο, η υπό­θε­ση των παρα­κο­λου­θή­σε­ων σε βάρος του ΚΚΕ, με ευθύ­νη τόσο της ΝΔ, όσο και του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ. Πρό­κει­ται για απρο­κά­λυ­πτη συνέ­χεια της συνέ­νο­χης στά­σης όλων των κυβερ­νή­σε­ων (ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ) και όλων των κρα­τι­κών αρχών (δικαιο­σύ­νη, κρα­τι­κή ασφά­λεια, ΑΔΑΕ), που έκα­ναν τα πάντα όλα αυτά τα χρό­νια για να μη διε­ρευ­νη­θεί η υπό­θε­ση του ΚΚΕ. Αυτές τις δια­χρο­νι­κές ευθύ­νες, του κρά­τους και των κυβερ­νή­σε­ων, θέλη­σαν να κρύ­ψουν. Γι’ αυτό η κυβερ­νη­τι­κή πλειο­ψη­φία απέρ­ρι­ψε όλους τους μάρ­τυ­ρες που πρό­τει­νε το ΚΚΕ, με τα άλλα κόμ­μα­τα να της παρέ­χουν ανο­χή και στή­ρι­ξη. Γι’ αυτό οι μάρ­τυ­ρες που εξε­τά­στη­καν δεν έδω­σαν απα­ντή­σεις στην υπό­θε­ση του ΚΚΕ, παρό­τι σχε­τί­ζο­νταν άμεσα.

Είναι ιδιαί­τε­ρα απο­κα­λυ­πτι­κή η “προ­στα­σία” που επι­φύ­λα­ξαν η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, όπως και οι διοι­κη­τές της ΕΥΠ και άλλοι μάρ­τυ­ρες στην εξε­τα­στι­κή επι­τρο­πή, στις ξένες μυστι­κές υπη­ρε­σί­ες και ειδι­κά αυτές των “φιλι­κών χωρών” στην Ελλά­δα, όπως βέβαια των ΗΠΑ. Απο­σιω­πούν και καλύ­πτουν τη δρά­ση εγχώ­ριων και ξένων μηχα­νι­σμών και υπη­ρε­σιών, την αγα­στή συνερ­γα­σία των ελλη­νι­κών αρχών με αυτές των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ και ΕΕ, ειδι­κά όσο ανα­βαθ­μί­ζε­ται η εμπλο­κή της χώρας στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολε­μι­κούς σχεδιασμούς.

Συγκά­λυ­ψαν την αλή­θεια για το νομι­κό πλαί­σιο που έχουν συν­δια­μορ­φώ­σει, με βάση τις κατευ­θύν­σεις της ΕΕ, το οποίο επι­τρέ­πει τη μαζι­κή παρα­κο­λού­θη­ση, ενι­σχύ­ο­ντας το φακέ­λω­μα κάθε είδους από τα κρά­τη και τα μονο­πώ­λια που ελέγ­χουν τις επι­κοι­νω­νί­ες του λαού. Συγκά­λυ­ψαν και συγκα­λύ­πτουν το ρόλο του κρά­τους, που είτε ως “επι­τε­λι­κό” και “ψηφια­κό”, σύμ­φω­να με τη ΝΔ, είτε ως δήθεν “δίκαιο”, σύμ­φω­να με τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι βαθιά ταξι­κό και αντι­δρα­στι­κό, στρέ­φει το οπλο­στά­σιό του πρώ­τα από όλα απέ­να­ντι στον “εχθρό λαό”.

Γι’ αυτό, από κοι­νού τα αστι­κά κόμ­μα­τα υπε­ρα­σπί­στη­καν τη δρά­ση των κρα­τι­κών αρχών και πρώ­της της ΕΥΠ για την “εθνι­κή ασφά­λεια” του κεφα­λαί­ου, συζη­τώ­ντας πώς θα γίνει πιο απο­τε­λε­σμα­τι­κή και ταυ­τό­χρο­να “απο­δε­κτή” και “νομι­μο­ποι­η­μέ­νη” στη συνεί­δη­ση του λαού, σε μια περί­ο­δο έντα­σης των πολε­μι­κών κιν­δύ­νων, αλλά και της λαϊ­κής οργής και αγανάκτησης.

Γι’ αυτό από κοι­νού εξύ­μνη­σαν τον ρόλο της ΑΔΑΕ, της δήθεν ανε­ξάρ­τη­της αρχής για τη δια­σφά­λι­ση του απορ­ρή­του των επι­κοι­νω­νιών, που λει­τουρ­γεί ως “εξι­σορ­ρο­πι­στής” και “πλυ­ντή­ριο” της δρά­σης των μυστι­κών και άλλων υπηρεσιών.

Αντί­στοι­χα, για τους ίδιους λόγους όλοι μαζί απο­θε­ώ­νουν την “ανε­ξάρ­τη­τη” δικαιο­σύ­νη, στρέ­φο­ντας τη συζή­τη­ση σε μεμο­νω­μέ­να πρό­σω­πα ή στον αριθ­μό των δικα­στι­κών λει­τουρ­γών που θα δια­τάσ­σουν τις άρσεις απορ­ρή­του, σε μια προ­σπά­θεια να συναι­νεί ο λαός στην κανο­νι­κό­τη­τα της μαζι­κής παρα­κο­λού­θη­σης για τις ανά­γκες του κεφαλαίου.

Απο­δει­κνύ­ε­ται ότι οι προ­τά­σεις των αστι­κών κομ­μά­των, των ΜΜΕ, δια­φό­ρων “ειδι­κών”, όλο αυτό το διά­στη­μα, για “δια­φά­νεια” και “λογο­δο­σία”, για “δημο­κρα­τι­κό έλεγ­χο” και “θεσμι­κά αντί­βα­ρα απέ­να­ντι στην εξου­σία”, στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα δια­τη­ρούν και θωρα­κί­ζουν παρα­πέ­ρα το αντι­δρα­στι­κό οπλο­στά­σιο, με την κάλυ­ψη και του αστι­κού Συντάγ­μα­τος. Επο­μέ­νως, η προ­στα­σία των λαϊ­κών δικαιω­μά­των και ελευ­θε­ριών δεν εξα­σφα­λί­ζε­ται από το περι­βό­η­το “κρά­τος δικαί­ου”, που είναι πραγ­μα­τι­κά το κρά­τος της δικτα­το­ρί­ας του κεφαλαίου.

Με επί­κε­ντρο τις υπο­κλο­πές, ΝΔ από τη μία και ΣΥΡΙΖΑ — ΠΑΣΟΚ από την άλλη, ενί­σχυ­σαν την κάλ­πι­κη αντι­πα­ρά­θε­ση μετα­ξύ τους, δίνο­ντας ώθη­ση σε διερ­γα­σί­ες για την “επό­με­νη μέρα” στο πολι­τι­κό σκη­νι­κό της χώρας. Γι’ αυτό, τα αστι­κά κόμ­μα­τα συγκά­λυ­ψαν τα “μεγά­λα κοι­νά” της πολι­τι­κής τους, πάνω στα οποία συγκλί­νουν, προ­ε­τοι­μά­ζο­ντας νέες αντι­δρα­στι­κές παρεμ­βά­σεις σε βάρος των λαϊ­κών δικαιωμάτων.

Για όλα τα παρα­πά­νω, η συγκε­κρι­μέ­νη εξε­τα­στι­κή επι­τρο­πή ήταν όντως απο­κα­λυ­πτι­κή και ο λαός μας μπο­ρεί να βγά­λει συμπε­ρά­σμα­τα για να γυρί­σει την πλά­τη σε όλα τα αστι­κά κόμ­μα­τα, να συμπο­ρευ­τεί με το ΚΚΕ ενά­ντια στο αντι­δρα­στι­κό και σάπιο σύστη­μα που υπηρετούν.

Το ΚΚΕ απο­κά­λυ­ψε και θα συνε­χί­σει να απο­κα­λύ­πτει την αλή­θεια στο λαό. Το αντι­δρα­στι­κό πλαί­σιο της ΕΕ, του κρά­τους και των κυβερ­νή­σε­ων, που θωρα­κί­ζει τη δικτα­το­ρία του κεφα­λαί­ου, δεν διορ­θώ­νε­ται υπέρ του λαού, αλλά μόνο ανα­τρέ­πε­ται από την ίδια τη λαϊ­κή παρέμ­βα­ση και δρά­ση. Με το ΚΚΕ, ο λαός μας μπο­ρεί να τους χαλά­σει τα σχέ­δια, να ανα­τρέ­ψει το σάπιο σύστη­μα, που αξιο­ποιεί την παρα­κο­λού­θη­ση, την κατα­στο­λή και την χει­ρα­γώ­γη­ση, για να επι­βάλ­λει τη βαρ­βα­ρό­τη­τα της φτώ­χειας, της εκμε­τάλ­λευ­σης, του πολέ­μου. Με τη δική τους εξου­σία οι εργα­ζό­με­νοι θα ρίξουν πραγ­μα­τι­κό φως στην καπι­τα­λι­στι­κή σήψη και θα δώσουν τις απα­ντή­σεις σε όλες τις ζωτι­κές ανά­γκες της πλα­τιάς λαϊ­κής πλειοψηφίας».

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο