Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Θα τιμήσει τον Σταύρο Ξαρχάκο με μεγάλη συναυλία στο ΣΕΦ στις 14 Γενάρη 2023

Τον μεγά­λο μου­σι­κο­συν­θέ­τη Σταύ­ρο Ξαρ­χά­κο τιμά η ΚΕ του ΚΚΕ με συναυ­λία που διορ­γα­νώ­νει το Σάβ­βα­το 14 Γενά­ρη 2023, στο Στά­διο Ειρή­νης και Φιλί­ας (ΣΕΦ), στις 19.30.

Στη μεγά­λη συναυ­λία — αφιέ­ρω­μα θα μιλή­σει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κουτσούμπας.

Στη συναυ­λία συμ­με­τέ­χουν οι: Δήμη­τρα Γαλά­νη, Μανώ­λης Μητσιάς, Νατάσ­σα Μπο­φί­λιου, Γιώρ­γος Ντα­λά­ρας, Μίλ­τος Πασχα­λί­δης και Ηρώ Σαΐα.

Την ορχή­στρα διευ­θύ­νει ο ίδιος ο συνθέτης.

Πρό­κει­ται για ένα μεγά­λο και ξεχω­ρι­στό πολι­τι­στι­κό γεγο­νός. Η κοι­νή διορ­γά­νω­ση της συναυ­λί­ας με τον Σταύ­ρο Ξαρ­χά­κο απο­δει­κνύ­ει για ακό­μα μια φορά ότι το ΚΚΕ είναι ο μόνος πολι­τι­κός χώρος που μπο­ρεί να τιμή­σει την έκτα­ση και την έντα­ση του έργου αυτού του μεγά­λου δημιουρ­γού, ενός από τους κορυ­φαί­ους εκπρο­σώ­πους της ελλη­νι­κής μου­σι­κής. Οπως είχε πει και ο Δ. Κου­τσού­μπας στον σύντο­μο χαι­ρε­τι­σμό του σε συναυ­λία που διορ­γα­νώ­θη­κε προς τιμήν του Στ. Ξαρ­χά­κου το καλο­καί­ρι στο Περι­στέ­ρι, «η τέχνη σου, που ημε­ρεύ­ει την ψυχή και εξυ­ψώ­νει τον άνθρω­πο, απο­τε­λεί μεγά­λη συνει­σφο­ρά και στον δικό μας αγώ­να για έναν ανώ­τε­ρο πολι­τι­σμό, όπου “ο άνθρω­πος θα πάψει για τον άνθρω­πο να είναι λύκος”».

Ο Σταύ­ρος Ξαρ­χά­κος γεν­νή­θη­κε το 1939 στα Εξάρ­χεια. Από μικρό παι­δί όλους του τους φόβους τους ξόρ­κι­ζε η για­γιά του με την κιθά­ρα και το τρα­γού­δι της. Η μου­σι­κή για εκεί­νον έγι­νε το κατα­φύ­γιό του. «H Μου­σι­κή ήταν η από­λυ­τη και καθη­με­ρι­νή μου ενα­σχό­λη­ση. Ευτύ­χη­σα να έχω σπου­δαί­ους και εμπνευ­σμέ­νους δασκά­λους. Τον Στρά­το Παγιουμ­τζή, τον Γιάν­νη Παπαϊ­ω­άν­νου, τον Μάρ­κο Βαμ­βα­κά­ρη, τον Γιάν­νη Τσα­ρού­χη, τον Νίκο Γκά­τσο, την Νάντια Μπου­λαν­ζέ, τον Ντέι­βιντ Ντάια­μοντ και τον Λέο­ναρντ Μπερνστάιν.

Ετσι έμα­θα να μιλώ όσο μπο­ρώ λιγό­τε­ρο. Ετσι έμα­θα να ακούω και να αφου­γκρά­ζο­μαι όσο μπο­ρώ περισ­σό­τε­ρο. Ετσι έμα­θα ότι στις πέντε ορι­ζό­ντιες γραμ­μές του πεντα­γράμ­μου δεν κάθο­νται μαύ­ρα στίγ­μα­τα αλλά χελι­δό­νια που τρα­γου­δούν αδιά­κο­πα. Αλλά για να τα ακού­σεις πρέ­πει να απο­κτή­σεις την εμπι­στο­σύ­νη τους…», θα ανα­φέ­ρει ο Σ. Ξαρ­χά­κος χρό­νια αργό­τε­ρα κατά την ανα­γό­ρευ­σή του σε επί­τι­μο διδά­κτο­ρα στο Τμή­μα Μου­σι­κών Σπου­δών της Φιλο­σο­φι­κής Σχο­λής Αθηνών.

Η δημιουρ­γι­κή του δια­δρο­μή μετρά 60 χρό­νια και ένα πλού­σιο και πολυ­ε­πί­πε­δο έργο. Εχει γρά­ψει μου­σι­κή για το θέα­τρο, τον κινη­μα­το­γρά­φο, το αρχαίο δρά­μα, όπε­ρες. Σπου­δαί­οι είναι οι κύκλοι τρα­γου­διών του σε ποί­η­ση μεγά­λων ποι­η­τών και στι­χουρ­γών. Εχει συνερ­γα­στεί με σπου­δαί­ους ερμη­νευ­τές όπως τον Γρη­γό­ρη Μπι­θι­κώ­τση, τον Νίκο Ξυλού­ρη, την Βίκυ Μοσχο­λιού, την Μαρία Δημη­τριά­δη, τον Νίκο Δημη­τρά­το, την Νάνα Μού­σχου­ρη, την Σωτη­ρία Λεο­νάρ­δου κ.ά.

Η είσο­δος θα γίνε­ται με προ­σκλή­σεις που δια­κι­νού­νται από τις Οργα­νώ­σεις της Κομ­μα­τι­κής Οργά­νω­σης Αττι­κής του ΚΚΕ.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο