Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Θλίψη για το θάνατο του σκηνοθέτη Απόστολου Τσιτσούλη

«Με θλί­ψη ενη­με­ρω­θή­κα­με για τον ξαφ­νι­κό χαμό του σκη­νο­θέ­τη Από­στο­λου Τσι­τσού­λη» ανα­φέ­ρει το ΚΚΕ σε ανα­κοί­νω­σή του και προσθέτει:

«Ο Από­στο­λος Τσι­τσού­λης ήταν σκη­νο­θέ­της τηλε­ό­ρα­σης και κινη­μα­το­γρά­φου, σενα­ριο­γρά­φος. Εργά­στη­κε επί χρό­νια ως σκη­νο­θέ­της στην ΕΤ3. Σπού­δα­σε στο Κρα­τι­κό Πανε­πι­στή­μιο του Κιέ­βου στην ΕΣΣΔ και ήταν κάτο­χος Μετα­πτυ­χια­κού στην “Ιστο­ρία και Κρι­τι­κή των Καλών Τεχνών” από το ίδιο ίδρυ­μα. Βρα­βεύ­τη­κε το 1999 για την ται­νία “Αρχαιο­λο­γι­κή Σκα­πά­νη: Αμφίπολη”.

Υπήρ­ξε υπο­ψή­φιος με τη Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση στο Δήμο Θεσ­σα­λο­νί­κης το 2019. Βοή­θη­σε, όπο­τε του ζητή­θη­κε, με την καλ­λι­τε­χνι­κή του άπο­ψη και τις τεχνι­κές του γνώ­σεις για διά­φο­ρες πολι­τι­στι­κές εκδη­λώ­σεις και παρα­γω­γές που έκα­νε το ΚΚΕ στη Θεσ­σα­λο­νί­κη ενώ ήταν ο σκη­νο­θέ­της σε όλες τις ομι­λί­ες και συγκε­ντρώ­σεις του ΚΚΕ που μετα­δό­θη­καν από την ΕΡΤ3 στη Βόρεια Ελλά­δα τα τελευ­ταία χρόνια.

Εκφρά­ζου­με τα βαθύ­τα­τα συλ­λυ­πη­τή­ρια στην οικο­γέ­νεια και του οικεί­ους του».

Ο Μαρξ και η αισθη­τι­κή, του Μιχα­ήλ Λίφσιτς

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο