Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Ιστορικό θράσος η άρνηση του Ευρωκοινοβουλίου να συζητήσει την Αναφορά της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ για τις γερμανικές αποζημιώσεις

Το κλεί­σι­μο της ανα­φο­ράς της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ για τις γερ­μα­νι­κές απο­ζη­μιώ­σεις και την απο­σιώ­πη­σή της από την Επι­τρο­πή Ανα­φο­ρών του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου κατήγ­γει­λε ο ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ Σωτή­ρης Ζαρια­νό­που­λο­ςστη συζή­τη­ση της Ολο­μέ­λειας του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου στο Στρα­σβούρ­γο στις 14-12-2017 για τις «Εργα­σί­ες της Επι­τρο­πής Ανα­φο­ρών το 2016».

Ο ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ ανέ­φε­ρε στην ομι­λία του συγκε­κρι­μέ­να τα παρακάτω:

«Χθες, 13 Δεκέμ­βρη, συμπλη­ρώ­θη­καν 74 χρό­νια από το ολο­καύ­τω­μα, δηλα­δή την εκτέ­λε­ση όλων των ανδρών και αγο­ριών των μαρ­τυ­ρι­κών Καλα­βρύ­των από τα ναζι­στι­κά στρα­τεύ­μα­τα κατο­χής. Ένα από τα δεκά­δες ολο­καυ­τώ­μα­τα, τα χιλιά­δες εγκλή­μα­τα του ναζι­σμού στην Ελλά­δα, για τα οποία, παρά τις απο­φά­σεις διε­θνών οργά­νων, η Γερ­μα­νία ουδέ­πο­τε πλή­ρω­σε αποζημιώσεις.

Κι όμως:

Η πλειο­ψη­φία της Επι­τρο­πής Ανα­φο­ρών του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου, αξιο­ποιώ­ντας και την άρνη­ση της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ να τοπο­θε­τη­θεί, δεν διε­ρεύ­νη­σε την ανα­φο­ρά που κατέ­θε­σε η Ένω­ση Αγω­νι­στών Εθνι­κής Αντί­στα­σης — Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού Ελλά­δας σε συνερ­γα­σία με το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ελλά­δας, για τις απο­ζη­μιώ­σεις αυτές, αλλά διέ­γρα­ψε από τα πρα­κτι­κά της Επι­τρο­πής ακό­μη και το ότι υπήρ­ξε ποτέ μια τέτοια αναφορά.

Αυτό εσείς το ονο­μά­ζε­τε “δημο­κρα­τι­κό έλεγ­χο”. Δεν είναι απλό λάθος. Είναι ιστο­ρι­κό θράσος.

Έτσι ξανα­γρά­φει η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση την Ιστο­ρία: Με δια­στρε­βλώ­σεις, εφευ­ρέ­σεις φαντα­στι­κών γεγο­νό­των, απο­σιω­πή­σεις των πραγματικών.

Έτσι παίρ­νουν θάρ­ρος ακρο­δε­ξιοί, ναζι­στές, χρυ­σαυ­γί­τες νοσταλ­γοί του Χίτλερ, το οπλι­σμέ­νο χέρι αυτού του συστή­μα­τος κατά του λαού.

Όσο και εάν διά­φο­ροι εδώ μέσα το θέλουν και επι­μέ­νουν, η μνή­μη είναι όπλο στα χέρια των λαών και δεν θα το παραδώσουν».

Πηγή: 902.gr

 

Γερ­μα­νι­κές απο­ζη­μιώ­σεις: Αρχι­κά πολύ νωρίς και μετά… πολύ αργά

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο