Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Καμιά εμπιστοσύνη του λαού στους δήθεν «ισχυρούς συμμάχους» ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ

Καταρ­ρέ­ει με πάτα­γο το πανη­γυ­ρι­κό κλί­μα της κυβέρ­νη­σης ότι ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ απο­τε­λούν εγγυ­η­τές, καμιά εμπι­στο­σύ­νη στους δήθεν «ισχυ­ρούς συμ­μά­χους», τονί­ζε­ται σε σχό­λιο του Γρα­φεί­ου Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για τις απο­φά­σεις της Αμε­ρι­κα­νι­κής Γερου­σί­ας σχε­τι­κά με την προ­μή­θεια F16 στην Τουρκία.

«Το πανη­γυ­ρι­κό κλί­μα που καλ­λιέρ­γη­σε η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, μετά τη Σύνο­δο της Πρά­γας, ότι “ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ απο­τε­λούν εγγυ­η­τές των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των της χώρας ένα­ντι της τουρ­κι­κής προ­κλη­τι­κό­τη­τας”, καταρ­ρέ­ει με πάτα­γο, ύστε­ρα και από την τελευ­ταία εξέ­λι­ξη με την άδεια πώλη­σης των F16 από τις ΗΠΑ στην Τουρ­κία, χωρίς καν τα “φύλ­λα συκής” που είχαν ακουστεί.

Επι­βε­βαιώ­νε­ται αυτό που από την πρώ­τη στιγ­μή είπε το ΚΚΕ, ότι καμιά εμπι­στο­σύ­νη δεν πρέ­πει να έχει ο λαός μας στους δήθεν “ισχυ­ρούς συμμάχους”.

ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ, όπως κάθε φορά απο­δει­κνύ­ε­ται, έχουν τα δικά τους συμ­φέ­ρο­ντα, τις δικές τους επι­διώ­ξεις, κάνουν τα δικά τους παζά­ρια με την Τουρ­κία ‑με κρι­τή­ριο τη ΝΑΤΟι­κή συνο­χή και δρά­ση- και φου­σκώ­νουν τα πανιά της επι­θε­τι­κό­τη­τας της τουρ­κι­κής κυβέρνησης».

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο