Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Καμιά υπουργική ΕΔΕ δεν μπορεί να απαλλάξει την κυβέρνηση από τις βαρύτατες ευθύνες της για την άγρια καταστολή

Με μια ΕΔΕ ‑ως συνή­θως- επι­χεί­ρη­σαν η κυβέρ­νη­ση και ηγε­σία της Αστυ­νο­μί­ας να …ξεμπλέ­ξουν από τις βαρύ­τα­τες ευθύ­νες που έχουν για την άγρια επί­θε­ση που δέχθη­κε η χθε­σι­νή πορεία για τον Γ. Μιχαη­λί­δη, στο κέντρο της Αθήνας.

Μετά τα περι­στα­τι­κά ξυλο­δαρ­μού δια­δη­λω­τών, δημο­σιο­γρά­φων και φωτο­ρε­πόρ­τερ που απο­τυ­πώ­θη­καν σε βίντεο που κυκλο­φό­ρη­σαν στο δια­δί­κτυο, ανα­κοι­νώ­θη­κε από το Αρχη­γείο της Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μί­ας ότι δια­τά­χθη­κε Ένορ­κη Διοι­κη­τι­κή Εξέ­τα­ση, ενώ οι αστυ­νο­μι­κοί που εμπλέ­κο­νται θα μετα­κι­νη­θούν από τις υπη­ρε­σί­ες τους μέχρι την ολο­κλή­ρω­ση της έρευνας.

Συνο­λι­κά, χθες, προ­σή­χθη­σαν 14 άτο­μα από την Αστυ­νο­μία, εκ των οποί­ων συνε­λή­φθη­σαν 4 που κατη­γο­ρού­νται για τα ‑κατά περί­πτω­ση- αδι­κή­μα­τα της αντί­στα­σης, απεί­θειας, δια­τά­ρα­ξης κοι­νής ειρή­νης, απλής και επι­κίν­δυ­νης σωμα­τι­κής βλά­βης, εξύ­βρι­σης, καθώς και για παρα­βά­σεις της νομο­θε­σί­ας για τα όπλα.

«Καμιά υπουρ­γι­κή ΕΔΕ δεν μπο­ρεί να απαλ­λά­ξει την κυβέρ­νη­ση από τις βαρύ­τα­τες ευθύ­νες της για την άγρια κατα­στο­λή σε βάρος δια­δη­λω­τών και δημο­σιο­γρά­φων στη χτε­σι­νή συγκέ­ντρω­ση για τον Γιάν­νη Μιχαη­λί­δη», τονί­ζει το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ, σε σχό­λιο στο λογα­ρια­σμό του στο Twitter.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο