Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Κανένας συμβιβασμός με τα ναρκωτικά και τον καπιταλισμό, το σύστημα που τα θρέφει

«Η Παγκό­σμια Ημέ­ρα Κατά των Ναρ­κω­τι­κών δεν μπο­ρεί να έχει συμ­βο­λι­κό χαρα­κτή­ρα, αλλά να σημα­το­δο­τεί την πάλη για ‘ζωή ολό­κλη­ρη και όχι με δόσεις’. Για άλλη μια χρο­νιά επι­βε­βαιώ­νε­ται η απο­τυ­χία της πολι­τι­κής της σημε­ρι­νής κυβέρ­νη­σης, όπως και των προ­κα­τό­χων της, που προ­σπα­θούν να δια­χει­ρι­στούν την τοξι­κο­ε­ξάρ­τη­ση σε λάθος κατεύ­θυν­ση» επι­ση­μαί­νει το ΚΚΕ σε ανα­κοί­νω­σή του.

«Τα στοι­χεία του ΟΗΕ, του Ευρω­παϊ­κού Παρα­τη­ρη­τη­ρί­ου για τα Ναρ­κω­τι­κά, αλλά και τα επι­δη­μιο­λο­γι­κά στοι­χεία στη χώρα μας, δεί­χνουν άνο­δο της χρή­σης και της εξάρ­τη­σης από ναρ­κω­τι­κά, μεί­ω­ση της ηλι­κί­ας πρώ­της επα­φής, έναν διο­γκού­με­νο πλη­θυ­σμό τοξι­κο­ε­ξαρ­τη­μέ­νων, που μεγα­λώ­νει ηλι­κια­κά και απλά συντη­ρεί­ται στη χρή­ση. Αυτά είναι τα απο­τε­λέ­σμα­τα της πολι­τι­κής όλων των ελλη­νι­κών κυβερ­νή­σε­ων, που χέρι — χέρι ξηλώ­νουν το κου­βά­ρι της πρό­λη­ψης, της θερα­πεί­ας, της κοι­νω­νι­κής επα­νέ­ντα­ξης, ακο­λου­θώ­ντας πιστά τη στρα­τη­γι­κή της ΕΕ για τα ναρ­κω­τι­κά, υπο­τί­θε­ται για ‘μεί­ω­ση της βλάβης’.

Αυτή η πολι­τι­κή είναι που, υπη­ρε­τώ­ντας τη λογι­κή ‘κόστους-οφέ­λους’ και το καπι­τα­λι­στι­κό κέρ­δος, έχει αθω­ώ­σει τα ναρ­κω­τι­κά, δια­φη­μί­ζει την κάν­να­βη, προ­βάλ­λει ως πανά­κεια τα υπο­κα­τά­στα­τα ηρω­ί­νης, θεω­ρεί λύση τους Χώρους Επο­πτευό­με­νης Χρή­σης. Παράλ­λη­λα, όλες οι κυβερ­νή­σεις έχουν αφή­σει το αρνη­τι­κό τους απο­τύ­πω­μα με την υπο­χρη­μα­το­δό­τη­ση και την υπο­στε­λέ­χω­ση των προ­γραμ­μά­των πρό­λη­ψης και θερα­πεί­ας. Χαρα­κτη­ρι­στι­κό παρά­δειγ­μα είναι η προ­σπά­θεια να αλλοιω­θεί ο χαρα­κτή­ρας του ΚΕΘΕΑ και κατ’ επέ­κτα­ση όλων των στε­γνών προ­γραμ­μά­των» προ­στί­θε­ται στην ανακοίνωση.

«Προ­βάλ­λουν», ανα­φέ­ρει στη συνέ­χεια, «τη χρή­ση και την τοξι­κο­ε­ξάρ­τη­ση ως ένα ιατρι­κό φαι­νό­με­νο, επει­δή θέλουν να αθω­ώ­σουν τα πραγ­μα­τι­κά αίτιά του, ως κοι­νω­νι­κό πολυ­πα­ρα­γο­ντι­κό φαι­νό­με­νο που είναι στο DNA του καπι­τα­λι­στι­κού συστή­μα­τος. Ο καπι­τα­λι­σμός και το κέρ­δος, είναι αυτά που παρου­σιά­ζουν ως ‘φυσιο­λο­γι­κό’ φαι­νό­με­νο την ύπαρ­ξη ναρ­κω­τι­κών και τα προ­βάλ­λουν ως φάρ­μα­κο ‘δια πάσαν νόσον’, ως εμπό­ρευ­μα, ως τρό­πο ‘δια­σκέ­δα­σης’ και ‘ψυχα­γω­γί­ας’».

«Η πάλη ενά­ντια σε όλα τα ναρ­κω­τι­κά, ενά­ντια σε κάθε μορ­φή εξάρ­τη­σης, που ναρ­κώ­νει την ψυχή και το μυα­λό των νέων ανθρώ­πων, πρώ­τι­στα είναι πάλη ενά­ντια στο σύστη­μα που τα θρέ­φει και τα συντη­ρεί. Είναι πάλη ενά­ντια στο σύστη­μα που θέλει τους νέους ανθρώ­πους στο περι­θώ­ριο της κοι­νω­νι­κής ζωής» υπο­γραμ­μί­ζει το ΚΚΕ και καταλήγει:

.«Το ΚΚΕ δε στέ­κε­ται μοι­ρο­λα­τρι­κά απέ­να­ντι στο φαι­νό­με­νο, ούτε χύνει «κρο­κο­δεί­λια δάκρυα», όπως τα αστι­κά κόμματα.

Το ΚΚΕ, με όλες του τις δυνά­μεις στην κοι­νω­νία και το εργα­τι­κό-λαϊ­κό κίνη­μα διεκ­δι­κεί ολο­κλη­ρω­μέ­νη πρό­λη­ψη, θερα­πεία, κοι­νω­νι­κή επα­νέ­ντα­ξη και έρευ­να, λαμ­βά­νο­ντας υπό­ψη τα ιδιαί­τε­ρα χαρα­κτη­ρι­στι­κά του χρή­στη σήμε­ρα και τα αιτία που τον έστρε­ψαν σ’ αυτήν την επιλογή.

Διεκ­δι­κού­με με ευθύ­νη του κρά­τους να παρ­θούν όλα τα απα­ραί­τη­τα μέτρα, ώστε κάθε άνθρω­πος που βαδί­ζει στο μονο­πά­τι των ναρ­κω­τι­κών να έχει τη δυνα­τό­τη­τα να ξανα­βα­δί­σει στο μονο­πά­τι της κοι­νω­νι­κής ζωής και δρά­σης. Διεκ­δι­κού­με μια κεντρι­κά σχε­δια­σμέ­νη, δημό­σια και δωρε­άν για όλους αντι-ναρ­κω­τι­κή πολι­τι­κή, στραμ­μέ­νη στις αιτί­ες του φαι­νο­μέ­νου στις δοσμέ­νες κοι­νω­νι­κές και οικο­νο­μι­κές σχέ­σεις και όχι μια απο­σπα­σμα­τι­κή δια­χεί­ρι­ση του προ­βλή­μα­τος που έχου­με τις τελευ­ταί­ες δεκαετίες.

Στην πάλη ενά­ντια στην τοξι­κο­ε­ξάρ­τη­ση καλού­με τους νέους και τις νέες που πει­ρα­μα­τί­ζο­νται με τα ναρ­κω­τι­κά, τις οικο­γέ­νειες τους, τους εργα­ζό­με­νους στην πρό­λη­ψη και τη θερα­πεία, όλους όσοι βιώ­νουν το κοι­νω­νι­κό αυτό πρό­βλη­μα από «πρώ­το χέρι», να συμπο­ρευ­τούν με το ΚΚΕ στην πάλη για μια κοι­νω­νία ελεύ­θε­ρη από ναρ­κω­τι­κά και όχι με ελεύ­θε­ρα τα ναρκωτικά».

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο