Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Κανένας συμβιβασμός με την εκμεταλλευτική κοινωνία που αφήνει τα παιδιά απροστάτευτα στις διάφορες “Κιβωτούς του Τρόμου”

Σε ανα­κοί­νω­σή του για τις νέες καταγ­γε­λί­ες κακο­ποί­η­σης παι­διών, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ αναφέρει:

«Οι νέες καταγ­γε­λί­ες σχε­τι­κά με την κακο­ποί­η­ση παι­διών που φιλο­ξε­νού­νταν σε προ­βε­βλη­μέ­νη ΜΚΟ και ήρθαν στο φως της δημο­σιό­τη­τας τις τελευ­ταί­ες μέρες, επι­βε­βαιώ­νουν τη δια­χρο­νι­κή θέση του ΚΚΕ ότι η προ­στα­σία παι­διών που έχουν στε­ρη­θεί τις οικο­γέ­νειές τους, δεν μπο­ρεί να αφή­νε­ται στα χέρια των κάθε είδους ιδιω­τών, ΜΚΟ, επι­χει­ρη­μα­τιών, επαγ­γελ­μα­τιών ανα­δό­χων, εκκλη­σια­στι­κών ιδρυ­μά­των και δια­φό­ρων “φιλαν­θρώ­πων”.

Μαζί με την αυτο­νό­η­τη άμε­ση δια­λεύ­καν­ση της υπό­θε­σης απαι­τεί­ται να δυνα­μώ­σει ο αγώ­νας για ανά­πτυ­ξη ενιαί­ου φορέα παι­δι­κής προ­στα­σί­ας, με απο­κλει­στι­κή ευθύ­νη του κρά­τους, με ανά­πτυ­ξη σύγ­χρο­νων δημό­σιων δομών βρα­χύ­χρο­νης φιλο­ξε­νί­ας μαζί με την ουσια­στι­κή στή­ρι­ξη των θεσμών της τεκνο­θε­σί­ας και ανα­δο­χής και πλή­ρη στε­λέ­χω­ση όλων των δημό­σιων υπη­ρε­σιών που εμπλέ­κο­νται στο θέμα της παι­δι­κής προστασίας.

Κανέ­νας συμ­βι­βα­σμός με τη σήψη της σημε­ρι­νής εκμε­ταλ­λευ­τι­κής κοι­νω­νί­ας που αφή­νει τα παι­διά ευά­λω­τα κι απρο­στά­τευ­τα στις διά­φο­ρες “Κιβω­τούς του Τρόμου”.»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο