Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Κανένα ελληνικό στρατιωτικό σώμα στην Ουκρανία! Εδώ και τώρα να κλείσουν οι βάσεις ΗΠΑ-ΝΑΤΟ

Τους μεγά­λους κιν­δύ­νους που έχει δημιουρ­γή­σει για τον ελλη­νι­κό λαό η εμπλο­κή της χώρας στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και η μετα­τρο­πή της σε μια απέ­ρα­ντη στρα­τιω­τι­κή αμε­ρι­κα­νι­κή βάση επι­ση­μαί­νει το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ με αφορ­μή την απο­στο­λή αμε­ρι­κα­νι­κών ελι­κο­πτέ­ρων από την Ελλά­δα στην Αν. Ευρώ­πη. Ελι­κό­πτε­ρα «Apache», που βρί­σκο­νται στη βάση ελι­κο­πτέ­ρων στο Στε­φα­νο­βί­κειο, πρό­κει­ται να μετα­σταθ­μεύ­σουν στην Πολω­νία, στο πλαί­σιο της ενί­σχυ­σης των αμε­ρι­κα­νι­κών δυνά­με­ων στην Ανα­το­λι­κή Ευρώπη.

Παρα­θέ­του­με την ανα­κοί­νω­ση του ΚΚΕ:

«Μπρο­στά στον κίν­δυ­νο κλι­μά­κω­σης της σύγκρου­σης στην Ουκρα­νία ανά­με­σα σε ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ και Ρωσία, το κρί­σι­μο ζήτη­μα για τον ελλη­νι­κό λαό είναι η απε­μπλο­κή της χώρας μας απ’ αυτούς τους επι­κίν­δυ­νους σχε­δια­σμούς, στους οποί­ους συμ­με­τέ­χει με ευθύ­νη της κυβέρ­νη­σης και τη σύμ­φω­νη γνώ­μη των άλλων κομ­μά­των. Τελευ­ταία από­δει­ξη αυτής της εμπλο­κής, το γεγο­νός ότι ελι­κό­πτε­ρα “Apache”, που βρί­σκο­νται ήδη στην Ελλά­δα και συγκε­κρι­μέ­να στη βάση ελι­κο­πτέ­ρων στο Στε­φα­νο­βί­κειο, πρό­κει­ται να μετα­σταθ­μεύ­σουν στην Πολω­νία, στο πλαί­σιο της ενί­σχυ­σης των αμε­ρι­κα­νι­κών δυνά­με­ων στην Ανα­το­λι­κή Ευρώπη.

Επι­βε­βαιώ­νε­ται ξανά ότι με την ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή συμ­φω­νία για τις βάσεις, που δρο­μο­λό­γη­σε η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ και μονι­μο­ποιεί τώρα η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, η χώρα έχει μετα­τρα­πεί σε μια απέ­ρα­ντη στρα­τιω­τι­κή αμε­ρι­κα­νι­κή βάση και σε κέντρο προ­ώ­θη­σης στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων, με μεγά­λους κιν­δύ­νους για τον ελλη­νι­κό λαό.

Εδώ και τώρα να κλεί­σουν οι βάσεις των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ! Κανέ­να ελλη­νι­κό στρα­τιω­τι­κό σώμα να μη στα­λεί στην Ουκρα­νία, σε χώρες που συνο­ρεύ­ουν με αυτήν ή σε άλλες ιμπε­ρια­λι­στι­κές αποστολές!».

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο