Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Κατάπτυστη η τροπολογία που προβλέπει τηλεργασία για τους νοσούντες και μείωση μισθού για άδεια ειδικού σκοπού

Το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ καταγ­γέλ­λει την κατά­πτυ­στη κυβερ­νη­τι­κή τρο­πο­λο­γία που προ­βλέ­πει τηλερ­γα­σία για τους νοσού­ντες από κορο­νο­ϊό και μεί­ω­ση μισθού για τους γονείς που δικαιού­νται άδεια ειδι­κού σκοπού.

Παρα­θέ­του­με το σχό­λιο που εξέδωσε:

«Απο­τε­λεί πρό­κλη­ση και αθλιό­τη­τα η τρο­πο­λο­γία που προ­βλέ­πει τηλερ­γα­σία ακό­μα και για τους ασθε­νείς Covid, καθώς και μεί­ω­ση ημε­ρο­μι­σθί­ου ως 50% στην κου­τσου­ρε­μέ­νη ειδι­κή άδεια των γονιών που τα παι­διά τους νοσούν. Απο­τε­λεί όμως και κυβερ­νη­τι­κή ομο­λο­γία ότι τα σχο­λεία “βρά­ζουν” από κρού­σμα­τα ως συνέ­πεια και των απα­ρά­δε­κτων πρω­το­κόλ­λων του 50%+1.

Αντί να εξα­σφα­λί­ζε­ται ικα­νός χρό­νος για ανάρ­ρω­ση στον κάθε εργα­ζό­με­νο, αντί τα υγειο­νο­μι­κά πρω­τό­κολ­λα να έχουν στο επί­κε­ντρο την προ­στα­σία της υγεί­ας, η κυβέρ­νη­ση αφού πρώ­τα μεί­ω­σε την περί­ο­δο της καρα­ντί­νας στις 5 μέρες προς όφε­λος των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, τώρα νομι­μο­ποιεί την εξ απο­στά­σε­ως εργα­σία των νοσού­ντων κλεί­νο­ντας το μάτι στις επι­χει­ρή­σεις να τους απα­σχο­λούν ακό­μη και όταν νοσούν.

Να μην περά­σει η απα­ρά­δε­κτη και ντρο­πια­στι­κή τρο­πο­λο­γία! Να απα­γο­ρευ­τεί η εργα­σία σε όσους νοσούν και να εξα­σφα­λι­στεί άδεια ειδι­κού σκο­πού χωρίς καμία επι­βά­ρυν­ση των εργαζομένων».

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο