Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Καταγγέλει «φωτογραφική» τροπολογία Αυγενάκη που πετάει έξω από το ΔΣ του ΣΕΓΑΣ τον Γ. Πομάσκι

Την άμε­ση από­συρ­ση της Υπουρ­γι­κής Από­φα­σης του υφυ­πουρ­γού Αθλη­τι­σμού Λ. Αυγε­νά­κη, που προ­κα­λεί μεί­ζον θέμα στην εκλο­γή εκπρο­σώ­πων των προ­πο­νη­τών στον ΣΕΓΑΣ και πετά­ει έξω από το ΔΣ τον δια­κε­κρι­μέ­νο προ­πο­νη­τή στί­βου Γ. Πομά­σκι, ζήτη­σε ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ Μανώ­λης Συντυχάκης.

Παρεμ­βαί­νο­ντας στη συζή­τη­ση του νομο­σχε­δί­ου του υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών επί της τρο­πο­λο­γί­ας του υφυ­πουρ­γεί­ου Αθλη­τι­σμού, ο Μ. Συντυ­χά­κης χαρα­κτή­ρι­σε πρα­ξι­κο­πη­μα­τι­κή, ανή­θι­κη και κατα­δι­κα­στέα την Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση. Η κυβέρ­νη­ση δεν θέλει τον συγκε­κρι­μέ­νο προ­πο­νη­τή, τόνι­σε, για­τί η αντί­λη­ψή του δεν συνά­δει με τον εμπο­ρευ­μα­το­ποι­η­μέ­νο αθλη­τι­σμό, που προ­ω­θούν και εφαρ­μό­ζουν η κυβέρ­νη­ση και τα άλλα αστι­κά κόμ­μα­τα. Κατήγ­γει­λε τον υφυ­πουρ­γό Αθλη­τι­σμού, που «στα μου­λω­χτά» έφε­ρε αυτήν την Από­φα­ση, με βάση την οποία αναι­ρεί δική του προη­γού­με­νη Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση (!), με σαφή στό­χο να εκτο­πί­σει τον Γ. Πομά­σκι από το ΔΣ του ΣΕΓΑΣ.

«Ο αθλη­τι­κός κόσμος και ιδιαί­τε­ρα ο κόσμος του στί­βου δεν πρό­κει­ται να κάνει ανε­κτή αυτήν την πρα­ξι­κο­πη­μα­τι­κή τακτι­κή από την πλευ­ρά του κ. Αυγε­νά­κη», σημεί­ω­σε ανά­με­σα σε άλλα στην τοπο­θέ­τη­σή του ο Μ. Συντυ­χά­κης και κάλε­σε να απο­συρ­θεί άμε­σα η νέα Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση. Υπο­γράμ­μι­σε δε ότι με την από­φα­ση αυτή απο­κλεί­ο­νται και τα σωμα­τεία προ­πο­νη­τών, «για να αλλά­ξε­τε συσχε­τι­σμούς και να βάλε­τε τον δικό σας άνθρω­πο». Οι σύλ­λο­γοι προ­πο­νη­τών είναι τρεις και η νέα Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση πετά­ει έξω τους δύο από τους τρεις συλ­λό­γους, Πάτρας και Θεσ­σα­λο­νί­κης (άρα και τον Γ. Πομά­σκι), με το πρό­σχη­μα ότι δεν είναι επαρ­χια­κοί σύλ­λο­γοι, ανέ­φε­ρε ο Μ. Συντυ­χά­κης και τόνι­σε: «Προ­ω­θεί­τε τον σύλ­λο­γο της αρε­σκεί­ας σας, ο οποί­ος πρω­τύ­τε­ρα δεν μπο­ρού­σε να πάρει μέρος, λόγω προ­θε­σμί­ας που όρι­ζε η δική σας Υπουρ­γι­κή Απόφαση».

Την κυβερ­νη­τι­κή τρο­πο­λο­γία κατήγ­γει­λαν και βου­λευ­τές άλλων κομμάτων.

Ριζο­σπά­στης.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο