Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Καταγγέλλει την απαράδεκτη επιχείρηση αναγνώρισης του μυθεύματος του Γολοντομόρ από το Ευρωκοινοβούλιο

Τη συλ­λο­γή υπο­γρα­φών γνω­στών ακρο­δε­ξιών κι αντι­κομ­μου­νι­στών ευρω­βου­λευ­τών σχε­τι­κά με  το λιμό στην Ουκρα­νία την περί­ο­δο 1932–1933 καταγ­γέλ­λει η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ.

Σημειώ­νει ότι «επι­βε­βαιώ­νο­ντας το “από κόρα­κα κρα θα ακού­σεις” περ­νούν “από χει­ρουρ­γείο” την ιστο­ρι­κή αλή­θεια για να τη φέρουν στα μέτρα τους. Με ανι­στό­ρη­τους κι αστή­ρι­κτους ισχυ­ρι­σμούς  που πρό­σφα­τα υιο­θέ­τη­σε και η γερ­μα­νι­κή βου­λή, επι­κα­λού­νται τη δήθεν “σκό­πι­μη εξό­ντω­ση του ουκρα­νι­κού λαού από τη Σοβιε­τι­κή Ένω­ση, τους Μπολ­σε­βί­κους και τον Στά­λιν”. Αυτό που απο­δει­κνύ­ε­ται είναι ότι το ζήτη­μα της “γενο­κτο­νί­ας του ουκρα­νι­κού λαού από τους μπολ­σε­βί­κους” ήταν μια καλά επε­ξερ­γα­σμέ­νη συκο­φα­ντία της ναζι­στι­κής προ­πα­γάν­δας με στοι­χεία που εκ των υστέ­ρων απο­κα­λύ­φθη­καν ως κατα­σκευα­σμέ­νες φωτο­γρα­φί­ες του απα­τε­ώ­να δήθεν δημο­σιο­γρά­φου Γουό­κερ, και δημο­σιεύ­τη­καν το 1935 σε αμε­ρι­κα­νι­κή εφη­με­ρί­δα του φιλο­να­ζί μεγι­στά­να του Τύπου Χερστ.

Η αιτία του λιμού πέραν από την ξηρα­σία και την επι­δη­μία τύφου που όντως είχαν πλή­ξει την Ουκρα­νία και τη Ρωσία την περί­ο­δο 1930- 1932 οφεί­λε­ται κύρια στο γεγο­νός ότι οι μεγα­λο­α­γρό­τες κου­λά­κοι αντι­στά­θη­καν με λύσ­σα κατά της προ­σπά­θειας κολε­κτι­βο­ποί­η­σης της γεωρ­γί­ας, εμπο­δί­ζο­ντας τη συγκο­μι­δή των δημη­τρια­κών, με διά­φο­ρα σαμπο­τάζ σε αγρο­τι­κά μηχα­νή­μα­τα, πυρ­πο­λώ­ντας απο­θή­κες σιτη­ρών, σκο­τώ­νο­ντας ζώα, αρνού­με­νοι να σπεί­ρουν και να θερί­σουν, δολο­φο­νώ­ντας αγρό­τες και στε­λέ­χη οργα­νω­τές της κολε­κτι­βο­ποί­η­σης. Ο δε πραγ­μα­τι­κός αριθ­μός θυμά­των από το λιμό καμία σχέ­ση δεν έχει με τα αστρο­νο­μι­κά νού­με­ρα που κατα­σκεύ­α­σε ή προ­πα­γαν­δι­στι­κή μηχα­νή ψεύ­δους των ευρω­α­τλα­ντι­κών. Γι’ αυτήν την εξέ­λι­ξη τερά­στιες είναι και οι ευθύ­νες της αστι­κής τάξης της Ρωσί­ας, που από την επο­χή του Γιέλ­τσιν έως και σήμε­ρα με τον Πού­τιν, “έρι­ξε λάδι στη φωτιά του αντι­κο­μου­νι­σμού”, υιο­θε­τώ­ντας πολ­λές από τις συκο­φα­ντί­ες σε βάρος της ΕΣΣΔ και του σοσια­λι­στι­κού συστήματος.

Με τέτοιες αθλιό­τη­τες οι απο­λο­γη­τές του ευρω­α­τλα­ντι­σμού επι­χει­ρούν να ταυ­τί­σουν τη σημε­ρι­νή καπι­τα­λι­στι­κή Ρωσία και την απα­ρά­δε­κτη εισβο­λή στην Ουκρα­νία,  με την ΕΣΣΔ. Στό­χος τους είναι να ξεπλυ­θούν η ΕΕ, οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ κι ο αντα­γω­νι­σμός τους με την καπι­τα­λι­στι­κή Ρωσία που έχει οδη­γή­σει στο πολε­μι­κό σφα­γείο και τον Ουκρα­νι­κό και το ρωσι­κό λαό. Πρό­κει­ται για επι­χεί­ρη­ση εξω­ραϊ­σμού των απο­κρου­στι­κών φασι­στι­κών και εθνι­κι­στι­κών συμ­μο­ριών συνερ­γα­τών των ναζί, τύπου Μπα­ντέ­ρα κατά τη διάρ­κεια του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου, οι πολι­τι­κοί από­γο­νοι των οποί­ων πρω­τα­γω­νί­στη­σαν στα γεγο­νό­τα στην Ουκρα­νία μετά το 2014, με τη στή­ρι­ξη των ουκρα­νι­κών κυβερ­νή­σε­ων, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Κόβουν και  ράβουν την ιστο­ρι­κή αλή­θεια για να τη φέρ­νουν στα μέτρα της ιμπε­ρια­λι­στι­κής πολε­μι­κής προ­πα­γάν­δας τους, φανε­ρώ­νο­ντας τα αδιέ­ξο­δά τους και την αδυ­να­μία τους να πεί­σουν για την καπι­τα­λι­στι­κή βαρ­βα­ρό­τη­τά τους χωρίς να επι­στρα­τεύ­ουν  τη συκο­φα­ντία και το ψεύδος.

Το παρά­δειγ­μα της Μεγά­λης Οκτω­βρια­νής Σοσια­λι­στι­κής  Επα­νά­στα­σης, οι κατα­κτή­σεις και τα επι­τεύγ­μα­τα της σοσια­λι­στι­κής οικο­δό­μη­ση της ΕΣΣΔ είναι “καρ­φί στο μάτι” των αντι­πά­λων των λαών. Η συκο­φα­ντία δεν θα περάσει.

Η  αλή­θεια θα λάμ­ψει κι οι λαοί θα βρουν το δρό­μο τους για να υπε­ρα­σπι­στούν το δίκιο τους και τα συμ­φέ­ρο­ντά τους για ένα κόσμο χωρίς εκμε­τάλ­λευ­ση, εξα­θλί­ω­ση, πολέ­μους, προ­σφυ­γιά, το σοσιαλισμό-κομμουνισμό».

902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο