Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Καταγγέλλει την επίθεση φασιστοειδών σε κάτοικο του Γκύζη

«Τη θρα­σύ­δει­λη και προ­με­λε­τη­μέ­νη επί­θε­ση που δέχτη­κε από φασι­στοει­δή κάτοι­κος της γει­το­νιάς μας, γυρ­νώ­ντας στο σπί­τι του μετά από πολι­τι­κή εκδή­λω­ση», καταγ­γέλ­λει η Κομ­μα­τι­κή Οργά­νω­ση Γκύ­ζη του ΚΚΕ.

«Μέσα στη νύχτα, όπως το συνη­θί­ζουν, τον χτύ­πη­σαν πισώ­πλα­τα», ανα­φέ­ρει η ΚΟ και προσθέτει:

«Τέτοια φαι­νό­με­να δεν ήταν, δεν είναι και δεν θα είναι ποτέ ανε­κτά στη γει­το­νιά του Γκύ­ζη όπως και σε κάθε λαϊ­κή γει­το­νιά, όπου οι φασί­στες βρί­σκουν απέ­να­ντί τους το εργα­τι­κό λαϊ­κό κίνημα.

Σε μία περί­ο­δο που εντεί­νε­ται η αντι­λαϊ­κή επί­θε­ση με βάση τις δεσμεύ­σεις που θα υλο­ποι­ή­σει η επό­με­νη αντι­λαϊ­κή κυβέρ­νη­ση που θα προ­κύ­ψει από τις επό­με­νες εκλο­γές, οι φασί­στες χρη­σι­μο­ποιού­νται είτε για να κάνουν τη “βρώ­μι­κη δου­λειά” του συστή­μα­τος με επι­θέ­σεις είτε σαν εκλο­γι­κή πελα­τεία “παρα­στρα­τη­μέ­νων” ψηφοφόρων.

Είναι μεγά­λες οι ευθύ­νες των κυβερ­νή­σε­ων τόσο της ΝΔ όσο και του ΣΥΡΙΖΑ για το γεγο­νός ότι οι δίκες για την εγκλη­μα­τι­κή δρά­ση στε­λε­χών φασι­στι­κών — ναζι­στι­κών μορ­φω­μά­των, της Χρυ­σής Αυγής, σέρ­νο­νται για χρόνια.

Τα μέλη και οι φίλοι του ΚΚΕ και της ΚΝΕ δίνου­με καθη­με­ρι­νά τη μάχη σε κάθε χώρο, σχο­λείο και γει­το­νιά ώστε οι φασί­στες να μη βρί­σκουν τόπο να σταθούν.

Ο λαός και η νεο­λαία δεν τρο­μο­κρα­τού­νται! Θα δυνα­μώ­σουν τον αγώ­να τους για όσα έχουν ανά­γκη! Να βρο­ντο­φω­νά­ξου­με: Έξω οι φασί­στες από τις γει­το­νιές! Ο λαός και η νεο­λαία της περιο­χής, μέσα από τα μαθη­τι­κά συμ­βού­λια, τα σωμα­τεία και τους μαζι­κούς τους φορείς, να τους απο­μο­νώ­σουν παντού! Να μη βρί­σκουν τόπο να χύνουν το φασι­στι­κό τους δηλητήριο.

Καλού­με όλους τους εργα­ζό­με­νους, τους φοι­τη­τές, τους μαθη­τές, τους συντα­ξιού­χους, όλο τον λαό του Γκύ­ζη να δεί­ξει την αντί­θε­σή του στα φασι­στοει­δή. Να μην έχουν τόπο να στα­θούν οι δολο­φό­νοι των συνα­δέλ­φων μας και των παι­διών μας.

Είστε η σαπί­λα όλου του ντου­νιά τσα­κί­στε τους φασί­στες σε κάθε γειτονιά!».

902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο