Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Καταγγέλλει την κυβέρνηση για την ελληνοαμερικανική συμφωνία για τις στρατιωτικές βάσεις

Σε ανα­κοί­νω­σή του το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για την ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή συμ­φω­νία για τις στρα­τιω­τι­κές βάσεις αναφέρει:

«Το ΚΚΕ καταγ­γέλ­λει την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ που, παρα­μο­νές Χρι­στου­γέν­νων, κατέ­θε­σε στη Βου­λή τη Συμ­φω­νία Ελλά­δας — ΗΠΑ για την επέ­κτα­ση των στρα­τιω­τι­κών βάσε­ων, που υπε­γρά­φη τον περα­σμέ­νο Οκτώ­βρη με την επί­σκε­ψη του υπουρ­γού Εξω­τε­ρι­κών των ΗΠΑ στην Αθή­να, στο πλαί­σιο του “Στρα­τη­γι­κού Δια­λό­γου” που ξεκί­νη­σε η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ.

Με την εγκλη­μα­τι­κή αυτή συμφωνία:

  • Επι­τρέ­πε­ται στην κυβέρ­νη­ση των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών να δια­τη­ρεί και να λει­τουρ­γεί στρα­τιω­τι­κές και βοη­θη­τι­κές υπο­δο­μές εντός των εγκα­τα­στά­σε­ων των Ελλη­νι­κών Ενό­πλων Δυνάμεων.
  • Ενι­σχύ­ο­νται οι πολε­μι­κές δυνα­τό­τη­τες της βάσης στη Σού­δα, που υπο­στη­ρί­ζει ιμπε­ρια­λι­στι­κές επι­χει­ρή­σεις στη Μέση Ανα­το­λή, στη Βόρεια Αφρι­κή, στην ευρύ­τε­ρη περιοχή.
  • Εντάσ­σο­νται στον αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κό σχε­δια­σμό οι βάσεις, που δημιούρ­γη­σε η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ, των μη επαν­δρω­μέ­νων αερο­σκα­φών στη Λάρι­σα, ελι­κο­πτέ­ρων στο Στε­φα­νο­βί­κειο Μαγνη­σί­ας, καθώς και το λιμά­νι της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης, όπου ήδη έχουν κάνει “από­βα­ση” στρα­τιω­τι­κές δυνά­μεις των ΗΠΑ.

Πρέ­πει να πέσουν στο κενό οι ψευ­το-ισχυ­ρι­σμοί της κυβέρ­νη­σης και των άλλων κομ­μά­των του ευρω­α­τλα­ντι­κού τόξου για να δικαιο­λο­γη­θεί αυτή η επι­κίν­δυ­νη πολι­τι­κή. Στην πρά­ξη έχει απο­δει­χθεί πως οι αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κές βάσεις δεν έχουν καμία σχέ­ση με την προ­στα­σία και την ασφά­λεια της χώρας. Αντί­θε­τα την μετα­τρέ­πουν σε ορμη­τή­ριο πολέ­μου και επεμ­βά­σε­ων για την προ­ώ­θη­ση των ιμπε­ρια­λι­στι­κών σχε­δια­σμών. Η Ελλά­δα γίνε­ται “μαγνή­της” πιθα­νών επι­θέ­σε­ων, όπως προει­δο­ποιούν οι δηλώ­σεις των ρωσι­κών και ιρα­νι­κών επι­τε­λεί­ων που έχουν τονί­σει πως θα στρέ­ψουν τους πυραύ­λους τους σε κρά­τη που φιλο­ξε­νούν αμε­ρι­κα­νι­κές βάσεις, σε περί­πτω­ση που απει­λη­θούν οι χώρες τους.

Η επέ­κτα­ση των αμε­ρι­κα­νι­κών βάσε­ων στην Ελλά­δα περι­πλέ­κει παρα­πέ­ρα την τετα­μέ­νη κατά­στα­ση στην περιο­χή και είναι προ­κλη­τι­κά τα κυβερ­νη­τι­κά κόλ­πα πως οι αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κές βάσεις θα προ­στα­τεύ­σουν τη χώρα από την τουρ­κι­κή επιθετικότητα.

Η Τουρ­κία είναι ΝΑΤΟι­κή δύνα­μη και με αυτή την ιδιό­τη­τα κλι­μα­κώ­νει την επι­θε­τι­κό­τη­τα στο Αιγαίο και την Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο, αμφι­σβη­τεί και παρα­βιά­ζει τα σύνορα.

Οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ γρά­φουν στα “παλιά τους τα παπού­τσια” τα ελλη­νι­κά σύνο­ρα, θεω­ρούν το Αιγαίο ως ενιαίο επι­χει­ρη­σια­κό χώρο και προ­ε­τοι­μά­ζουν μαζί με την ΕΕ σχέ­δια διχο­τό­μη­σης και συνεκ­με­τάλ­λευ­σης ελλη­νι­κών θαλάσ­σιων περιο­χών κατα­πα­τώ­ντας κυριαρ­χι­κά δικαιώματα.

Το ΚΚΕ καλεί το λαό, το εργα­τι­κό λαϊ­κό κίνη­μα σε άμε­ση κινητοποίηση:

  • Για να κατα­δι­κα­στεί μαζι­κά, να απο­συρ­θεί η ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή συμφωνία.
  • Να ξηλω­θούν οι βάσεις του θανά­του από τη χώρα μας.
  • Καμία συμ­με­το­χή των Ελλη­νι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων σε ιμπε­ρια­λι­στι­κές απο­στο­λές στο εξω­τε­ρι­κό. Απο­δέ­σμευ­ση από τις λυκο­συμ­μα­χί­ες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.

Όλοι στον αγώ­να! Ούτε γη ούτε νερό στους φονιά­δες των λαών!».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο