Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Καταγγέλλει την προκλητική εκδήλωση προβολής αντικομμουνιστών εγκληματιών στο Ευρωκοινοβούλιο

Τη νέα προ­κλη­τι­κή εκδή­λω­ση προ­βο­λής αντι­κομ­μου­νι­στών εγκλη­μα­τιών στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο καταγ­γέλ­λει η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ, με αφορ­μή εκδή­λω­ση που διορ­γα­νώ­νει Τσέ­χος ευρωβουλευτής.

«Απο­δει­κνύ­ε­ται για ακό­μη μία φορά ότι η επί­ση­μη πολι­τι­κή “εξί­σω­σης φασι­σμού — κομ­μου­νι­σμού” απο­τε­λεί πολι­τι­κή ξεπλύ­μα­τος κάθε είδους ακρο­δε­ξιού, φασι­στι­κού, μορ­φώ­μα­τος του παρελ­θό­ντος και του παρό­ντος και σκλη­ρών μέτρων ενά­ντια σε Κομ­μου­νι­στι­κά Κόμ­μα­τα, σε ριζο­σπά­στες αγω­νι­στές που αγω­νί­ζο­νται για τις σύγ­χρο­νες λαϊ­κές ανά­γκες, ενά­ντια στη βαρ­βα­ρό­τη­τα που διαρ­κώς γεν­νά το εκμε­ταλ­λευ­τι­κό σύστη­μα που υπε­ρα­σπί­ζε­ται η ΕΕ, τα μονο­πώ­λια και η εξου­σία τους». Αυτό σημειώ­νει στην καταγ­γε­λία της η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ αναφέροντας:

«Σε νέα απο­κρου­στι­κά ύψη ανε­βαί­νει ο αντι­κομ­μου­νι­σμός στην ΕΕ. Εκδή­λω­ση με τίτλο “Οπλι­σμέ­νοι ενά­ντια στον Κομ­μου­νι­σμό” διορ­γα­νώ­νει ο Τσέ­χος ευρω­βου­λευ­τής Βόντρα και πρώ­ην υπουρ­γός Άμυ­νας, του συντη­ρη­τι­κού ODS μέλους της ομά­δας των “Ευρω­παί­ων Συντη­ρη­τι­κών και Ρεφορ­μι­στών”, όπου θα προ­βλη­θεί το ομώ­νυ­μο “ντο­κι­μα­ντέρ” μίσους και θα ακο­λου­θή­σει συζή­τη­ση με τον πρω­τα­γω­νι­στή των “γεγο­νό­των”, Γιό­ζεφ Μασίν, που διη­γεί­ται το εμε­τι­κό αυτό κατασκεύασμα.

Για εκεί­νους που δεν γνω­ρί­ζουν, ο Μασίν, μαζί με τον αδελ­φό του, κατά την περί­ο­δο 1951–1953 οργά­νω­σαν σει­ρά εγκλη­μα­τι­κών υπο­νο­μευ­τι­κών ενερ­γειών και προ­βο­κά­τσιες τις οποί­ες υμνεί το “ντο­κι­μα­ντέρ” όπως μετα­ξύ άλλων: Δολο­φο­νί­ες τριών ανθρώ­πων, επι­θέ­σεις σε αστυ­νο­μι­κά τμή­μα­τα και πυρο­σβε­στι­κούς σταθ­μούς, ληστεί­ες τρα­πε­ζών, εμπρη­σμοί αγρο­τι­κών κολε­κτί­βων σε χωριά της Μορα­βί­ας, πριν δια­φύ­γουν στο εξω­τε­ρι­κό, με την κάλυ­ψη των μυστι­κών υπη­ρε­σιών των ΗΠΑ με στό­χο να εκπαι­δευ­τούν από τις αμε­ρι­κα­νι­κές ειδι­κές δυνά­μεις σε τεχνι­κές ανταρ­το­πο­λέ­μου για την ανα­τρο­πή του σοσια­λι­σμού. Το εγκλη­μα­τι­κό παρελ­θόν του είναι μάλι­στα τέτοιο που ως κι η προ­ε­δρία της Τσε­χί­ας, γνω­στή για το αντι­κομ­μου­νι­στι­κό της μένος, αρνή­θη­κε επα­νει­λημ­μέ­να να του απο­νεί­μει “βρα­βείο”.

Αυτήν την απο­κρου­στι­κή εκδή­λω­ση έσπευ­σε να …χαι­ρε­τί­σει ο ευρω­βου­λευ­τής της “Ελλη­νι­κής Λύσης”.

Δεν προ­κα­λεί έκπλη­ξη η ηρω­ο­ποί­η­ση τέτοιων εγκλη­μα­τιών από τους πιο ένθερ­μους Ευρω­ΝΑ­ΤΟι­κούς λακέ­δες στην Τσε­χία και στις υπό­λοι­πες πρώ­ην σοσια­λι­στι­κές χώρες, με την κάλυ­ψη και μέσα στη ζεστή “αγκα­λιά” του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου, όταν στο πλαί­σιο του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου στην Ουκρα­νία, ΕΕ — ΗΠΑ — ΝΑΤΟ στη­ρί­ζουν πλή­ρως και με κάθε μέσο το καθε­στώς Ζελέν­σκι και φασι­στι­κές ομά­δες τύπου Αζόφ. Άλλω­στε αυτές οι απο­κρου­στι­κές δυνά­μεις ενθαρ­ρύ­νο­νται από τα ευρω­ε­νω­σια­κά και με σκο­πι­μό­τη­τα κηρύγ­μα­τα που επι­χει­ρούν να ταυ­τί­σουν την άλλη πλευ­ρά των ληστών, την καπι­τα­λι­στι­κή Ρωσία με τη Σοβιε­τι­κή Ένωση.

Απο­δει­κνύ­ε­ται για ακό­μη μία φορά ότι η επί­ση­μη πολι­τι­κή “εξί­σω­σης φασι­σμού — κομ­μου­νι­σμού” απο­τε­λεί πολι­τι­κή ξεπλύ­μα­τος κάθε είδους ακρο­δε­ξιού, φασι­στι­κού, μορ­φώ­μα­τος του παρελ­θό­ντος και του παρό­ντος και σκλη­ρών μέτρων ενά­ντια σε Κομ­μου­νι­στι­κά Κόμ­μα­τα, σε ριζο­σπά­στες αγω­νι­στές που αγω­νί­ζο­νται για τις σύγ­χρο­νες λαϊ­κές ανά­γκες, ενά­ντια στη βαρ­βα­ρό­τη­τα που διαρ­κώς γεν­νά το εκμε­ταλ­λευ­τι­κό σύστη­μα που υπε­ρα­σπί­ζε­ται η ΕΕ, τα μονο­πώ­λια και η εξου­σία τους.

Ο σοσια­λι­σμός είναι το μέλ­λον και έχει απο­δεί­ξει ότι μπο­ρεί να εγγυ­η­θεί τις εργα­τι­κές — λαϊ­κές ανά­γκες. Όσο τα αδιέ­ξο­δα του εκμε­ταλ­λευ­τι­κού συστή­μα­τος θα βασα­νί­ζουν τον λαό, τόσο περισ­σό­τε­ρο μανια­σμέ­να θα προ­σπα­θούν τα αστι­κά επι­τε­λεία να αμαυ­ρώ­σουν την τερά­στια προ­σφο­ρά του σοσια­λι­σμού που είναι γραμ­μέ­νη στις μνή­μες των λαών που τον έζη­σαν και δεν ξεγρά­φε­ται με αντι­κομ­μου­νι­στι­κές εκδη­λώ­σεις, ανι­στό­ρη­τα μνη­μό­νια και απο­φά­σεις με ειδι­κό στό­χο τη νεο­λαία. Όσο πιο μανια­σμέ­να επι­χει­ρούν να σπεί­ρουν το δηλη­τή­ριό τους, τόσο περισ­σό­τε­ρο θα εκτί­θε­νται, ηρω­ο­ποιώ­ντας και υπε­ρα­σπί­ζο­ντας ανοι­χτά ναζι­στι­κά απο­βρά­σμα­τα, δολο­φό­νους, εγκλη­μα­τί­ες. Όμως, παρά τις μάταιες προ­σπά­θειές τους να αμαυ­ρώ­σουν το σοσια­λι­σμό, η κοι­νω­νι­κή εξέ­λι­ξη δεν στα­μα­τά. Το σάπιο εκμε­ταλ­λευ­τι­κό σύστη­μα που γεν­νά τον φασι­σμό, τις κρί­σεις, τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους, τη φτώ­χεια και την ανερ­γία, σαν το απο­φα­σί­σουν οι λαοί θα πάρει τη θέση που του αρμό­ζει, στο χρο­νο­ντού­λα­πο της Ιστορίας».

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο