Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Καταγγέλλει τον άγριο ξυλοδαρμό αρχαιολόγου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, απαιτεί τιμωρία των υπευθύνων

Σε ανα­κοί­νω­σή του σχε­τι­κά με τον άγριο ξυλο­δαρ­μό αρχαιο­λό­γου την περα­σμέ­νη Τρί­τη, που κατήγ­γει­λε ο Σύλ­λο­γος Ελλή­νων Αρχαιο­λό­γων, το Γρα­φεί­ου Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ σημειώνει:

«Η βάναυ­ση, εγκλη­μα­τι­κή επί­θε­ση σε βάρος αρχαιο­λό­γου της Εφο­ρεί­ας Αρχαιο­τή­των Κυκλά­δων, στα εργα­σια­κά καθή­κο­ντα του οποί­ου ήταν και η χορή­γη­ση εγκρί­σε­ων της αρχαιο­λο­γι­κής υπη­ρε­σί­ας για ανέ­γερ­ση οικο­δο­μών, δεν μπο­ρεί να μη συσχε­τι­στεί με οικο­νο­μι­κά συμ­φέ­ρο­ντα, ειδι­κά της απο­κα­λού­με­νης του­ρι­στι­κής βιο­μη­χα­νί­ας. Το πρω­το­φα­νές αυτό γεγο­νός δεί­χνει πόσο πολύ έχουν απο­θρα­συν­θεί οι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι του του­ρι­σμού στο έδα­φος της πολι­τι­κής των κυβερ­νή­σε­ων, που τα τελευ­ταία χρό­νια κάνουν ό,τι περ­νά από το χέρι τους για να γιγα­ντω­θούν τα κέρ­δη τους.

Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ πρό­σφα­τα μάλι­στα προ­χώ­ρη­σε σε μέτρα στην περιο­χή της Μυκό­νου, για να διευ­κο­λύ­νει τις επεν­δύ­σεις των επι­χει­ρή­σε­ων με δια­δι­κα­σί­ες fast track στο όνο­μα της “ανά­πτυ­ξης” και σε βάρος της προ­στα­σί­ας του αρχαιο­λο­γι­κού πλού­του. Η παρε­μπό­δι­ση του έργου της Εφο­ρεί­ας Αρχαιο­τή­των ακό­μη και με γκαν­γκ­στε­ρι­κού τύπου δολο­φο­νι­κές επι­θέ­σεις τρο­μο­κρά­τη­σης των εργα­ζο­μέ­νων, που μάχο­νται για την προ­στα­σία της πολι­τι­στι­κής κλη­ρο­νο­μιάς, απο­δει­κνύ­ουν για άλλη μια φορά πόσο αδί­στα­κτο είναι το κεφά­λαιο, όταν πρό­κει­ται για την κερ­δο­φο­ρία του.

Το ΚΚΕ απαι­τεί την πλή­ρη διε­ρεύ­νη­ση της υπό­θε­σης και τιμω­ρία των πραγ­μα­τι­κών υπευ­θύ­νων για την επίθεση».

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο