Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Καταγγέλλει το κατάπτυστο αντικομμουνιστικό κοινό ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου

Με αφορ­μή το κατά­πτυ­στο αντι­κομ­μου­νι­στι­κό ψήφι­σμα του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου, στο οποίο επι­χει­ρεί­ται η παρα­χά­ρα­ξη της ιστο­ρι­κής αλή­θειας, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ εξέ­δω­σε την παρα­κά­τω ανακοίνωση:

«Το ΚΚΕ καταγ­γέλ­λει το κατά­πτυ­στο, αντι­κομ­μου­νι­στι­κό κοι­νό ψήφι­σμα του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου, που υπο­γρά­φε­ται από τις πολι­τι­κές ομά­δες του Λαϊ­κού Κόμ­μα­τος, των Σοσιαλ­δη­μο­κρα­τών, των Φιλε­λεύ­θε­ρων, των Πρα­σί­νων και των Συντη­ρη­τι­κών Μεταρρυθμιστών.

Στό­χος αυτού του αντι­δρα­στι­κού εκτρώ­μα­τος είναι η νομι­μο­ποί­η­ση της απα­γό­ρευ­σης των κομ­μου­νι­στι­κών κομ­μά­των και των κομ­μου­νι­στι­κών συμ­βό­λων που έχει επι­βλη­θεί σε μια σει­ρά κρά­τη-μέλη της ΕΕ, όπως στις Βαλ­τι­κές χώρες και αυτές του λεγό­με­νου Βίζεν­γκραντ, η γενί­κευ­ση της ποι­νι­κο­ποί­η­σης και των διώ­ξε­ων της κομ­μου­νι­στι­κής ιδε­ο­λο­γί­ας και της δρά­σης των λαϊ­κών δυνά­με­ων που παλεύ­ουν μαζί με τους κομ­μου­νι­στές και αντι­στέ­κο­νται στην αντι­λαϊ­κή βαρβαρότητα.

Δια­στρέ­φει προ­κλη­τι­κά την Ιστο­ρία, εξο­μοιώ­νει ανι­στό­ρη­τα τον κομ­μου­νι­σμό με τον φασι­σμό. Στρώ­νει το έδα­φος στις φασι­στι­κές συμ­μο­ρί­ες και τις ακρο­δε­ξιές δυνά­μεις που ανα­πτύσ­σο­νται στην Ευρώ­πη, αθω­ώ­νο­ντας το ναζι­σμό και τα φρι­κια­στι­κά εγκλή­μα­τά του.

Στη μνή­μη των λαών είναι ανε­ξί­τη­λα χαραγ­μέ­νη η καθο­ρι­στι­κή συνει­σφο­ρά της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης στη συντρι­βή του φασι­στι­κού τέρα­τος, ποτι­σμέ­νη με το αίμα εκα­τομ­μυ­ρί­ων Σοβιε­τι­κών ανθρώ­πων, οι ανυ­πο­λό­γι­στες θυσί­ες των κομ­μου­νι­στών που πρω­το­στά­τη­σαν στο ηρω­ι­κό αντι­στα­σια­κό κίνη­μα ενά­ντια στο ναζι­στι­κό ζυγό.

Το Ευρω­κοι­νο­βού­λιο ανα­δει­κνύ­ε­ται σημαιο­φό­ρος του αντι­κομ­μου­νι­σμού, που απο­τε­λεί την επί­ση­μη ιδε­ο­λο­γία της ΕΕ, προ­πο­μπός και απα­ραί­τη­το συμπλή­ρω­μα της σκλη­ρής αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής που επι­βάλ­λει μαζί με τις αστι­κές κυβερ­νή­σεις στα κρά­τη-μέλη της.

Την Ιστο­ρία την έχουν γρά­ψει αμε­τά­κλη­τα οι λαοί με τους αγώ­νες τους και δεν πρό­κει­ται να την ξανα­γρά­ψουν με ψηφί­σμα­τα οι απο­λο­γη­τές του κεφα­λαί­ου και της καπι­τα­λι­στι­κής βαρ­βα­ρό­τη­τας. Όσοι ευρω­βου­λευ­τές ψηφί­σουν αυτό το αντι­κομ­μου­νι­στι­κό κατα­σκεύ­α­σμα ανα­λαμ­βά­νουν σοβα­ρή ευθύ­νη την οποία ο λαός μας θα κρί­νει αυστηρά».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο