Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Καταδικάζει την επίθεση στο Γιάνη Βαρουφάκη

Επί­θε­ση δέχθη­κε ο Γ. Βαρου­φά­κης στα Εξάρ­χεια το βρά­δυ της Παρασκευής. 

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, ο κ. Βαρου­φά­κης βρι­σκό­ταν σε εστια­τό­ριο της περιο­χής μαζί με στε­λέ­χη του ΜεΡΑ25 όταν τον πλη­σί­α­σε ομά­δα ατό­μων και ένα από αυτά τον χτύ­πη­σε στο πρόσωπο.

Μετα­φέρ­θη­κε στο νοσο­κο­μείο «Ευαγ­γε­λι­σμός» για εξε­τά­σεις, όπου δια­γνώ­στη­κε με κάταγ­μα ρινι­κής χώρας και του τοπο­θε­τή­θη­κε νάρ­θη­κας. Παράλ­λη­λα, υπε­βλή­θη σε αξο­νι­κή τομο­γρα­φία για προ­λη­πτι­κούς λόγους.

Την επί­θε­ση κατα­δί­κα­σε ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ Νίκος Καρα­θα­να­σό­που­λος που όταν έγι­νε γνω­στή ήταν καλε­σμέ­νος σε πάνελ συζή­τη­ση στην ERTnews. Ανέ­φε­ρε ότι το ΚΚΕ κατα­δι­κά­ζει απε­ρί­φρα­στα την επί­θε­ση στον Γ. Βαρου­φά­κη κάνο­ντας λόγο για προ­βο­κα­τό­ρι­κη ενέργεια.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο