Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Καταδικάζει τη ρατσιστική επίθεση σε δομή ανηλίκων προσφύγων στην Περαία Θεσσαλονίκης

Η ΚΟ Θερ­μαϊ­κού του ΚΚΕ κατα­δι­κά­ζει τη ρατσι­στι­κή και δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση που πραγ­μα­το­ποί­η­σε ομά­δα 30 περί­που ατό­μων το βρά­δυ της Πέμ­πτης 20/5, στη Δομή Ασυ­νό­δευ­των Ανη­λί­κων της ΑΡΣΙΣ στην Περαία, και εκφρά­ζει την αλλη­λεγ­γύη του στα ανή­λι­κα προ­σφυ­γό­που­λα και τους εργα­ζό­με­νους της δομής.

Όπως σημειώ­νει σε ανα­κοί­νω­σή της, «ο τρό­πος και ο στό­χος της επί­θε­σης, απο­τε­λεί χαρα­κτη­ρι­στι­κό επι­θέ­σε­ων ρατσι­στι­κών – φασι­στι­κών ομά­δων που δρουν στην περιο­χή μας. Επι­τέ­θη­καν μέσα στο σκο­τά­δι, οργα­νω­μέ­να και συντο­νι­σμέ­να, τσι­με­ντό­λι­θους, πέτρες και καδρό­νια, με κου­κού­λες στα πρό­σω­πά τους, σε ανή­λι­κους πρό­σφυ­γες και εργα­ζό­με­νους. Στο­χο­ποί­η­σαν, δηλα­δή, ανή­λι­κα παι­διά που έχα­σαν τις οικο­γέ­νειές τους ή χωρί­στη­καν από αυτές, στην προ­σπά­θειά τους να γλυ­τώ­σουν από τη δίνη των πολέ­μων που ξεσπούν σε δεκά­δες περιο­χές του κόσμου, ως απο­τέ­λε­σμα των ιμπε­ρια­λι­στι­κών αντα­γω­νι­σμών για το μοί­ρα­σμα αγο­ρών, εδα­φών, σφαι­ρών επιρ­ρο­ής. Στο­χο­ποί­η­σαν, επί­σης, εργα­ζό­με­νους που σε δύσκο­λες συν­θή­κες και με την ελά­χι­στη στή­ρι­ξη προ­σπα­θούν να τα βγά­λουν πέρα, σε μια περί­ο­δο που η ακρί­βεια δυσχε­ραί­νει ακό­μα περισ­σό­τε­ρο τη ζωή τους.

Η στά­ση του λαού της περιο­χής ήταν αυτή που για ακό­μα μία φορά απέ­τρε­ψε τα χει­ρό­τε­ρα, μιας και η παρέμ­βα­ση κατοί­κων της περιο­χής οδή­γη­σε τη συγκε­κρι­μέ­νη ομά­δα σε φυγή.»

Προ­σθέ­τει πως «Σε μια περί­ο­δο που οι ιμπε­ρια­λι­στι­κοί αντα­γω­νι­σμοί για τα κέρ­δη των μονο­πω­λια­κών ομί­λων οξύ­νο­νται και τα μάρ­μα­ρο καλού­νται να πλη­ρώ­σουν οι λαοί, που οι χαμη­λοί μισθοί και η ακρί­βεια οδη­γούν τους εργα­ζό­με­νους να μην μπο­ρούν να καλύ­ψουν τις καθη­με­ρι­νές τους ανά­γκες, την ώρα που οι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι θησαυ­ρί­ζουν, αυτού του είδους οι ομά­δες επι­διώ­κουν να “δεί­ξουν ως ένο­χο” τα θύμα­τα, και τους θύτες, δηλα­δή τους μονο­πω­λια­κούς ομί­λους και το κρά­τος τους, να τους «βγά­λουν λάδι».

Γι’ αυτό χρειά­ζε­ται η αλλη­λεγ­γύη και η δρά­ση του λαού της περιο­χής να δυνα­μώ­σει κι άλλο, για να απο­μο­νω­θούν τα φασι­στι­κά και ρατσι­στι­κά στοι­χεία και να κρυ­φτούν στα λαγού­μια τους.

Και την ίδια ώρα να δυνα­μώ­σει ο αγώ­νας για την απε­μπλο­κή της χώρας μας από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους, οι οποί­οι οδη­γούν τους λαούς στη φτώ­χεια, τον ξερι­ζω­μό και την προσφυγιά.»

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο