Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Καταδικάζει το σημερινό όργιο κυβερνητικού αυταρχισμού, αστυνομικής βίας και καταστολής

Με ανα­κοί­νω­ση που εξέ­δω­σε το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ, καταγ­γέλ­λει το όργιο κυβερ­νη­τι­κού αυταρ­χι­σμού, σημειώνοντας:

«Το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ κατα­δι­κά­ζει το σημε­ρι­νό όργιο κυβερ­νη­τι­κού αυταρ­χι­σμού, αστυ­νο­μι­κής βίας και καταστολής.

Απέ­να­ντι σε μια συγκέ­ντρω­ση που τηρού­σε υπο­δειγ­μα­τι­κά τα μέτρα προ­στα­σί­ας της δημό­σιας υγεί­ας, η κυβέρ­νη­ση και η αστυ­νο­μία απά­ντη­σαν με αναί­τιες και απρό­κλη­τες επι­θέ­σεις, προ­πη­λα­κι­σμούς βου­λευ­τών και στε­λε­χών του ΚΚΕ, του ίδιου του Γενι­κού Γραμ­μα­τέα της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του Κόμ­μα­τος, δεκά­δες προ­σα­γω­γές και τραυ­μα­τι­σμούς διαδηλωτών.

Η κυβέρ­νη­ση έχει ιστο­ρι­κές και εγκλη­μα­τι­κές ευθύ­νες. Απο­δεί­χτη­κε περί­τρα­να ότι η προ­στα­σία απ’ την παν­δη­μία ήταν μόνο το πρό­σχη­μα, αφού οι πρώ­τοι που αγνό­η­σαν προ­κλη­τι­κά τα μέτρα προ­στα­σί­ας ήταν η κυβέρ­νη­ση, το κρά­τος και οι κατα­σταλ­τι­κοί μηχανισμοί.

Ο στό­χος της κυβέρ­νη­σης είναι πλέ­ον προ­φα­νής και στον πιο δύσπι­στο. Θέλει, πίσω απ’ το σκη­νι­κό σύγκρου­σης που στή­νει, να κρύ­ψει τις ευθύ­νες της για την κατάρ­ρευ­ση του δημό­σιου συστή­μα­τος υγεί­ας και για την έλλει­ψη των ανα­γκαί­ων μέτρων, που στοι­χί­ζουν καθη­με­ρι­νά σε χιλιά­δες κρού­σμα­τα και δεκά­δες θανά­τους. Ήθε­λε, επί­σης, με πρό­σχη­μα την παν­δη­μία να ξεμπερ­δέ­ψει με το αγω­νι­στι­κό και εξε­γερ­τι­κό μήνυ­μα του Πολυτεχνείου.

Έφα­γε τα μού­τρα της! Ο κυβερ­νη­τι­κός αυταρ­χι­σμός και οι απα­γο­ρεύ­σεις ακυ­ρώ­θη­καν στην πρά­ξη. Και η συγκέ­ντρω­ση έγι­νε και η πορεία έξω από την αμε­ρι­κά­νι­κη πρε­σβεία. Και μάλι­στα με την υπο­δειγ­μα­τι­κή τήρη­ση όλων των μέτρων προ­στα­σί­ας της δημό­σιας υγείας.

Εδώ και τώρα να αφε­θούν ελεύ­θε­ροι όλοι οι προ­σα­χθέ­ντες. Η κυβέρ­νη­ση θα μας βρί­σκει κάθε μέρα μπρο­στά της, στον αγώ­να για υγεία, ζωή, δου­λειά με δικαιώματα».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο