Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ — ΚΚ Τουρκίας: Κοινή ανακοίνωση για τις ελληνοτουρκικές εξελίξεις

Tο ΚΚ Ελλά­δας και το ΚΚ Τουρ­κί­ας στο πλαί­σιο των κοι­νών τους πρω­το­βου­λιών για τα συμ­φέ­ρο­ντα των δύο λαών και εξε­τά­ζο­ντας τις επι­κίν­δυ­νες εξε­λί­ξεις στην περιο­χή και τις ελλη­νο­τουρ­κι­κές σχέ­σεις κατέ­λη­ξαν σε Κοι­νή Ανα­κοί­νω­ση, την οποία δίνουν σήμε­ρα στη δημοσιότητα:

«Το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ελλά­δας και το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Τουρ­κί­ας με την κοι­νή μας τοπο­θέ­τη­ση επι­διώ­κου­με να παρέμ­βου­με στις επι­κίν­δυ­νες και ανη­συ­χη­τι­κές εξε­λί­ξεις που δια­μορ­φώ­νο­νται στο Αιγαίο και την Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο, στις ελλη­νο­τουρ­κι­κές σχέ­σεις και που προ­κα­λού­νται από κοι­νω­νι­κές, οικο­νο­μι­κές και πολι­τι­κές δυνά­μεις που θέλουν να σύρουν τους δύο λαούς σε αιμα­τη­ρές περι­πέ­τειες για τα δικά τους συμφέροντα.

Οι ελλη­νο­τουρ­κι­κές σχέ­σεις, που καθο­ρί­ζο­νται σήμε­ρα τόσο από τους σχε­δια­σμούς των κυρί­αρ­χων αστι­κών τάξε­ων των δύο χωρών όσο και από τα συμ­φέ­ρο­ντα άλλων αστι­κών τάξε­ων και ισχυ­ρών ιμπε­ρια­λι­στι­κών δυνά­με­ων, έχουν “χτυ­πή­σει κόκ­κι­νο”. Κι αυτό για­τί εμπλέ­κο­νται στη σφο­δρή δια­πά­λη για το μοί­ρα­σμα του ενερ­γεια­κού πλού­του της περιο­χής, τους δρό­μους μετα­φο­ράς της Ενέρ­γειας και των εμπο­ρευ­μά­των. Απο­τέ­λε­σμα των σφο­δρών αντα­γω­νι­σμών είναι οι ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμ­βά­σεις και πόλε­μοι στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή μας, όπως π.χ. στη Συρία και τη Λιβύη, οι πολύ επι­κίν­δυ­νες εξε­λί­ξεις στον Περ­σι­κό Κόλ­πο που τρο­φο­δο­τού­νται και από την αμε­ρι­κα­νι­κή επί­θε­ση στο Ιράκ και τη δολο­φο­νία Ιρα­νών και Ιρα­κι­νών αξιωματούχων.

Στον “φαύ­λο κύκλο” των αντα­γω­νι­σμών για τα συμ­φέ­ρο­ντα των μονο­πω­λί­ων συμ­με­τέ­χουν διά­φο­ρα καπι­τα­λι­στι­κά κρά­τη και μετα­ξύ αυτών η Τουρ­κία και η Ελλά­δα, με στό­χο την προ­ώ­θη­ση των συμ­φε­ρό­ντων των αστι­κών τάξε­ων. Δημιουρ­γού­νται άξο­νες και αντιά­ξο­νες, ενώ ξεχω­ρι­στό και αυτο­τε­λή ρόλο επι­διώ­κουν να έχουν οι ιμπε­ρια­λι­στι­κές ενώ­σεις του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.

“Κομ­μά­τι” αυτών των εξε­λί­ξε­ων είναι και οι ελλη­νο­τουρ­κι­κές σχέ­σεις. Οι λαοί της Τουρ­κί­ας και της Ελλά­δας δεν μπο­ρούν να προ­σμέ­νουν τίπο­τα το θετι­κό για τις εξε­λί­ξεις από την εμπλο­κή σε αυτές των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της ΕΕ, άλλων ιμπε­ρια­λι­στι­κών δυνάμεων.

Τα δύο κόμ­μα­τά μας στη­ρί­ζο­νται στον προ­λε­τα­ρια­κό διε­θνι­σμό, στη διε­θνι­στι­κή αλλη­λεγ­γύη και με αυτές τις αρχές αντι­με­τω­πί­ζου­με τις σύν­θε­τες εξε­λί­ξεις στην περιο­χή μας, παλεύ­ο­ντας για τα εργα­τι­κά — λαϊ­κά συμφέροντα.

Υπο­γραμ­μί­ζου­με πως τόσο η συνερ­γα­σία όσο και οι αντα­γω­νι­σμοί των αστι­κών τάξε­ων της Τουρ­κί­ας και της Ελλά­δας, π.χ. για το ποια χώρα θα γίνει “ενερ­γεια­κός κόμ­βος”, υπη­ρε­τούν τα δικά τους συμ­φέ­ρο­ντα και δεν έχουν καμία σχέ­ση με τα συμ­φέ­ρο­ντα των λαών.

Οι λαοί της Τουρ­κί­ας και της Ελλά­δας δεν έχουν τίπο­τα να χωρί­σουν μετα­ξύ τους. Έχουν συμ­φέ­ρον να διεκ­δι­κή­σουν να ζού­νε ειρη­νι­κά και να παλεύ­ουν για το δικό τους μέλ­λον, κόντρα στην καπι­τα­λι­στι­κή εκμε­τάλ­λευ­ση, στα καπι­τα­λι­στι­κά κέρ­δη, που οδη­γούν στον πόλε­μο και στην κατα­στρο­φή του περι­βάλ­λο­ντος. Για την κατάρ­γη­ση της εκμε­τάλ­λευ­σης ανθρώ­που από άνθρω­πο και την ικα­νο­ποί­η­ση των σύγ­χρο­νων λαϊ­κών ανα­γκών, το “ξερί­ζω­μα” εκεί­νων των αιτιών που οδη­γούν τους λαούς στην “κρε­α­το­μη­χα­νή” του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέμου.

Σ’ αυτήν την κατεύ­θυν­ση τα ΚΚ της Ελλά­δας και της Τουρκίας:

  • Ενα­ντιω­νό­μα­στε σε κάθε περί­πτω­ση θερ­μού επει­σο­δί­ου και πολε­μι­κής εμπλοκής.
  • Εκφρά­ζου­με την αντί­θε­σή μας στις παρα­βιά­σεις των συνό­ρων και στην αμφι­σβή­τη­ση των Διε­θνών Συν­θη­κών που έχουν καθο­ρί­σει τα σύνο­ρα στην περιοχή.
  • Υπο­στη­ρί­ζου­με τη θέση για μη αλλα­γή των συνό­ρων και των Συν­θη­κών που τα καθορίζουν.
  • Κατα­δι­κά­ζου­με τις προ­σπά­θειες από θέσεις στρα­τιω­τι­κής ισχύ­ος να δια­μορ­φω­θούν τετε­λε­σμέ­να στο Αιγαίο και την Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο, όπως και τις υπέ­ρο­γκες στρα­τιω­τι­κές δαπά­νες των δύο χωρών που δημιουρ­γούν υπό­βα­θρο πολε­μι­κής αναμέτρησης.
  • Καταγ­γέλ­λου­με πως τα σχέ­δια για συνεκ­με­τάλ­λευ­ση των υδρο­γο­ναν­θρά­κων στο Αιγαίο, από τις αστι­κές τάξεις των δύο χωρών, απο­σκο­πούν στο να βάλουν στο χέρι τα ξένα και ντό­πια μονο­πώ­λια τον έλεγ­χο των ενερ­γεια­κών πηγών, με στό­χο την αύξη­ση της κερ­δο­φο­ρί­ας τους, δημιουρ­γώ­ντας όρους για μεγα­λύ­τε­ρες επι­πλο­κές και όξυν­ση της αντι­πα­ρά­θε­σης, κιν­δύ­νους για το περι­βάλ­λον. Η εργα­τι­κή τάξη, οι λαοί των δύο χωρών δεν έχουν να κερ­δί­σουν τίπο­τα από αυτά τα σχέδια.
  • Παλεύ­ου­με για απε­μπλο­κή των δύο χωρών από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς, για την επι­στρο­φή των στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων από ΝΑΤΟι­κές και άλλες ιμπε­ρια­λι­στι­κές απο­στο­λές εκτός συνόρων.
  • Παλεύ­ου­με για την απο­δέ­σμευ­ση των χωρών μας από τις ιμπε­ρια­λι­στι­κές ενώ­σεις του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, για να διώ­ξου­με τις αμε­ρι­κα­νι­κές και ΝΑΤΟι­κές βάσεις από τις χώρες μας.

Τα ΚΚ της Ελλά­δας και της Τουρ­κί­ας καλού­με την εργα­τι­κή τάξη και τα άλλα λαϊ­κά στρώ­μα­τα να δυνα­μώ­σουν την πάλη τους ενά­ντια στους σχε­δια­σμούς των αστι­κών τάξε­ων και των ιμπε­ρια­λι­στι­κών ενώ­σε­ων, ενά­ντια στον εθνι­κι­σμό και ρατσι­σμό, για να φτά­σει το μήνυ­μα πως οι γεί­το­νες λαοί επι­θυ­μούν και διεκ­δι­κούν να ζήσουν ειρηνικά!».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο