Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ-ΚΝΕ: Ανάβαση-πεζοπορία στον Ολυμπο και εκδήλωση στο Λιτόχωρο στις 9–10 Οκτώβρη

«Τα βου­νά δεν είναι εμπό­ρευ­μα – Κάτω τα χέρια από τον Ολυ­μπο» το σύν­θη­μα της πρω­το­βου­λί­ας των Κομ­μα­τι­κών Οργα­νώ­σε­ων Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας και Θεσ­σα­λί­ας ΚΚΕ και ΚΝΕ με ανά­βα­ση – πεζο­πο­ρία στις 9 και 10 Οκτώ­βρη, ενά­ντια στην πρό­θε­ση της κυβέρ­νη­σης να επι­βά­λει εισι­τή­ριο για την ανά­βα­ση στον Όλυ­μπο εκχω­ρώ­ντας μάλι­στα αρμο­διό­τη­τες ελέγ­χου σε ιδιω­τι­κές εταιρείες.

afisa olympos 2

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Το Σάβ­βα­το 9 Οκτώ­βρη: Ανα­χώ­ρη­ση για την κορυ­φή του Ολύ­μπου, θέση «Μύτι­κας» 2.918μ.

Την Κυρια­κή 10 Οκτώβρη:

Ανα­χώ­ρη­ση από τη θέση «Πριό­νια» για το κατα­φύ­γιο «Σπή­λιος Αγαπητός».

Στις 5.30 μ.μ. θα γίνει συγκέ­ντρω­ση στο Λιτό­χω­ρο.

che guevara 008

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο