Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ-ΚΝΕ: Παράσταση διαμαρτυρίας στην Πρεσβεία του Καζακστάν (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στην πρε­σβεία του Καζακ­στάν στην Αθή­να πραγ­μα­το­ποί­η­σαν το πρωί της Τετάρ­της αντι­προ­σω­πεί­ες του ΚΚΕ και της ΚΝΕ εκφρά­ζο­ντας ταυ­τό­χρο­να την αλλη­λεγ­γύη τους στον αγω­νι­ζό­με­νο λαό της ασια­τι­κής χώρας που συγκλο­νί­στη­κε πρό­σφα­τα από μεγά­λες διαδηλώσεις.

«Καταγ­γεί­λα­με την αιμα­τη­ρή κατα­στο­λή, την εκα­τόμ­βη νεκρών, τη σύλ­λη­ψη χιλιά­δων δια­δη­λω­τών», τόνι­σε ο ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ Λευ­τέ­ρης Νικο­λά­ου — Αλα­βά­νος και πρό­σθε­σε ότι σε συνά­ντη­ση με τον σύμ­βου­λο της πρε­σβεί­ας του Καζακ­στάν ζήτη­σαν την άμε­ση απε­λευ­θέ­ρω­ση των  συλ­λη­φθέ­ντων δια­δη­λω­τών και όλων των πολι­τι­κών κρα­του­μέ­νων όπως και την ικα­νο­ποί­η­ση των αιτη­μά­των των κινη­το­ποι­ή­σε­ων που συμπε­ρι­λαμ­βά­νουν αιτή­μα­τα για συν­δι­κα­λι­στι­κές ελευθερίες.

Επί­σης ζητή­θη­κε η παύ­ση των πολι­τι­κών διώ­ξε­ων, η άρση της απα­γό­ρευ­σης ενά­ντια στο Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα του Καζακ­στάν και η νομι­μο­ποί­η­ση της δρά­σης του Σοσια­λι­στι­κού Κινή­μα­τος του Καζακστάν.

Ο Λευ­τέ­ρης Νικο­λά­ου — Αλα­βά­νος τόνι­σε πως «δεν τελειώ­νει εδώ αυτός ο αγώ­νας. Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ θα συνε­χί­ζουν μαχη­τι­κά να δια­δη­λώ­νουν την αλλη­λεγ­γύη τους στον λαό του Καζακστάν».

902.gr.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο