Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ-ΚΝΕ: Παράσταση διαμαρτυρίας στην πολωνική πρεσβεία για τις διώξεις ενάντια στους κομμουνιστές

Παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας ενά­ντια στη συνέ­χεια της δίκης στε­λε­χών του ΚΚ Πολω­νί­ας και της συντα­κτι­κής επι­τρο­πής του περιο­δι­κού του «Μπρ­ζασκ» σήμε­ρα 3 Μάρ­τη, πραγ­μα­το­ποί­η­σε το ΚΚΕ και η ΚΝΕ.

Αντι­προ­σω­πεία απο­τε­λού­με­νη από τους Λευ­τέ­ρη Νικο­λά­ου — Αλα­βά­νο, μέλος του Τμή­μα­τος Διε­θνών Σχέ­σε­ων της ΚΕ και ευρω­βου­λευ­τή, και Πασχά­λη Καγιάν­νη, μέλος του ΚΣ της ΚΝΕ, συνα­ντή­θη­καν με την Σύμ­βου­λο Πολι­τι­κών Υπο­θέ­σε­ων της πρε­σβεί­ας, Γιο­λά­ντα Βόι­τσικ — Νιέ­τζελ­σκα, στην οποία επέ­δω­σαν υπό­μνη­μα δια­μαρ­τυ­ρί­ας και απαί­τη­σαν από τις πολω­νι­κές αρχές την άμε­ση παύ­ση των διώ­ξε­ων ενά­ντια στους Πολω­νούς κομ­μου­νι­στές. Από την πλευ­ρά της η εκπρό­σω­πος της πρε­σβεί­ας υπο­στή­ρι­ξε την ανά­γκη «εφαρ­μο­γής του νόμου», ενώ έκα­νε ανα­φο­ρά στην «δια­φο­ρε­τι­κή αντί­λη­ψη της ιστο­ρί­ας της Πολω­νί­ας» από το 2ο Παγκό­σμιο Πόλε­μο και έπει­τα. Η αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ και της ΚΝΕ υπο­γράμ­μι­σε την απα­ρά­δε­κτη αντι­κο­μου­νι­στι­κή εκστρα­τεία εξί­σω­σης του κομ­μου­νι­σμού με το ναζι­σμό που απο­τε­λεί προ­σβο­λή στα δεκά­δες εκα­τομ­μύ­ρια θύμα­τα του ναζι­σμού, αλλά και στους χιλιά­δες αντι­φα­σί­στες που πήραν μέρος στην πάλη ενά­ντια στο χιτλε­ρο­φα­σι­σμό. Θύμι­σε ότι οι κατη­γο­ρί­ες ενά­ντια στα στε­λέ­χη του ΚΚ Πολω­νί­ας κατέρ­ρευ­σαν και αθω­ώ­θη­καν το Φλε­βά­ρη του 2019, ενώ απαί­τη­σε να στα­μα­τή­σουν οι διώ­ξεις για να μπο­ρέ­σει το ΚΚ Πολω­νί­ας να συμ­με­τέ­χει ανε­μπό­δι­στα στην κοι­νω­νι­κή και πολι­τι­κή ζωή της χώρας.

Ανα­λυ­τι­κά το υπό­μνη­μα που κατα­τέ­θη­κε από την αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ και της ΚΝΕ αναφέρει:

«Το ΚΚΕ κατα­δι­κά­ζει απε­ρί­φρα­στα τις διώ­ξεις ενά­ντια στο ΚΚ Πολω­νί­ας και το περιο­δι­κό του “Μπρ­ζασκ”. Διώ­ξεις που κάτω από το βάρος της διε­θνούς αλλη­λεγ­γύ­ης και κατα­δί­κης των αντι­κομ­μου­νι­στι­κών μέτρων στην Πολω­νία, το 2011 το συνταγ­μα­τι­κό δικα­στή­ριο ανα­γκά­στη­κε να ακυ­ρώ­σει. Ιδιαί­τε­ρα κατα­δι­κά­ζει την νέα τρο­πή που έχει πάρει η υπό­θε­ση με την ανα­θε­ώ­ρη­ση του άρθρου 256 του ποι­νι­κού κώδι­κα, παρά το γεγο­νός ότι το Φλε­βά­ρη 2019 μετά από 4 χρό­νια δικα­στι­κής δια­μά­χης το κατη­γο­ρη­τή­ριο κατέρ­ρευ­σε, και αθω­ώ­θη­καν τα μέλη της συντα­κτι­κής επι­τρο­πής του περιοδικού.

Πρό­κει­ται για αντι­δρα­στι­κές αλλα­γές στην κατεύ­θυν­ση απα­γό­ρευ­σης της Κομ­μου­νι­στι­κής Ιδε­ο­λο­γί­ας, εξι­σώ­νο­ντας τον κομ­μου­νι­σμό με το φασι­σμό και προ­κλη­τι­κά συσχε­τί­ζο­ντας τον με τον ολο­κλη­ρω­τι­σμό. Αλλα­γές που απα­γο­ρεύ­ουν τα κομ­μου­νι­στι­κά σύμ­βο­λα και άλλα υλι­κά (έντυ­πα, εκδό­σεις), την κατο­χή τους, ενώ αυξά­νο­νται οι ποι­νές για όσους δεν εφαρ­μό­ζουν τον κώδι­κα ακό­μη φτά­νο­ντας έως και τα 3 χρό­νια φυλάκισης.

Το ΚΚΕ, τα Κομ­μου­νι­στι­κά και Εργα­τι­κά Κόμ­μα­τα σε ολό­κλη­ρο τον κόσμο θα συνε­χί­σου­με τον αγώ­να μας ενά­ντια στην αντι­κομ­μου­νι­στι­κή εκστρα­τεία στην Πολω­νία, ενά­ντια στην παρα­χά­ρα­ξη της ιστο­ρί­ας. Εκφρά­ζου­με την ατα­λά­ντευ­τη αλλη­λεγ­γύη μας στους Πολω­νούς κομ­μου­νι­στές, στα μέλη της συντα­κτι­κής επι­τρο­πής του περιο­δι­κού “Μπρ­ζασκ” και απαι­τού­με από την κυβέρ­νη­ση της Πολω­νί­ας και τις πολω­νι­κές αρχές να στα­μα­τή­σουν εδώ και τώρα οι διώ­ξεις ενα­ντί­ον τους».

902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο