Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ-ΚΝΕ: Σήμερα η εκδήλωση στο Π. Γουδή για τα 71 χρόνια από την εκτέλεση του Ν. Μπελογιάννη και των συντρόφων του

Στις 11 π.μ. σήμε­ρα Κυρια­κή, οι Οργα­νώ­σεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στην Α΄ Αθή­νας, στις Ανα­το­λι­κές Συνοι­κί­ες και στα Πανε­πι­στή­μια της Αττι­κής διορ­γα­νώ­νουν εκδή­λω­ση για τα 71 χρό­νια από την εκτέ­λε­ση του Νίκου Μπε­λο­γιάν­νη και των συντρό­φων του.

Η εκδή­λω­ση θα γίνει στο Πάρ­κο Γου­δή (Λ. Μεσο­γεί­ων ένα­ντι του Νοσο­κο­μεί­ου «Ερρί­κος Ντυ­νάν») με ομι­λη­τή τον Θοδω­ρή Κωτσα­ντή, Γραμ­μα­τέα του ΚΣ της ΚΝΕ, υπο­ψή­φιο βου­λευ­τή Επικρατείας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο