Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ-ΚΝΕ: Το Σάββατο 21 Δεκέμβρη οι γιορτές για τα παιδιά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Το Σάβ­βα­το 21 Δεκέμ­βρη, στην έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ στον Περισ­σό, από τις 17.30 έως τις 20.30 θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί η καθιε­ρω­μέ­νη γιορ­τή για τα παι­διά, το 10ο Χρι­στου­γεν­νιά­τι­κο Φεστι­βάλ του ΚΚΕ και της ΚΝΕ.

Από παλιό­τε­ρες γιορτές

Από το πρό­γραμ­μα ξεχω­ρί­ζει η συναυ­λία «Πες μου το όνο­μά σου», που θα δώσει ο αγα­πη­μέ­νος καλ­λι­τέ­χνης Φοί­βος Δελη­βο­ριάς, στις 19.30. Ο Φ. Δελη­βο­ριάς και η Νεφέ­λη Φασού­λη, μαζί με τον πολυορ­γα­νί­στα Γιώρ­γο Κατσά­νο, αλλά κυρί­ως με τα τρα­γού­δια τους τα παι­δι­κά και τις παρά­ξε­νες ιστο­ρί­ες τους, ξεκι­νούν ένα ταξί­δι γνω­ρι­μί­ας με τους μικρούς φίλους, παρου­σιά­ζο­ντας το βιβλίο — cd με τίτλο «Πες μου το όνο­μά σου», που κυκλο­φο­ρεί από τις εκδό­σεις «Μικρή Αρκτος».

Στο «Πες μου το όνο­μά σου» ο Φ. Δελη­βο­ριάς θυμά­ται κι αφη­γεί­ται τη δική του ιστο­ρία όπως την έζη­σε όταν ήταν παι­δί, που είναι όμως και η ιστο­ρία της σχέ­σης του με την πόλη, τους φίλους του, τα παι­δι­κά του χρό­νια, τις παρέ­ες και τις σκαν­δα­λιές τους. Και στο δίσκο που συνο­δεύ­ει το βιβλίο, τρα­γου­δά μέσα από δεκα­πέ­ντε τρα­γού­δια τις στιγ­μές αυτής της ιστο­ρί­ας με το γνω­στό δικό του τρόπο…

«Eδώ είμα­στε! Ουρα­νο­κα­τέ­βα­τοι και απροσ­δό­κη­τοι αλλά — ελπί­ζου­με — ευπρόσ­δε­κτοι. Με τα ανα­κα­τε­μέ­να μας μαλ­λιά, με το Ελε­φα­ντά­κι μας, την αδερ­φή μας την Μυρ­τώ Δελη­βο­ριά, την Τζέ­λα, την Λέλα, τον Κόρ­να, την πόλη μας και τα περί­ερ­γα ονό­μα­τά μας. Και θέλου­με να μάθου­με ένα ένα τα δικά σας», λέει ο ίδιος ο Φοί­βος. Η παρά­στα­ση εγγυά­ται ότι θα προ­σφέ­ρει κέφι, θα συμ­με­τά­σχουν οι μικροί φίλοι και φυσι­κά θα κυριαρ­χή­σουν τα τρα­γού­δια και τα πολ­λά χαμόγελα!

Προη­γου­μέ­νως, οι πύλες του Φεστι­βάλ θα ανοί­ξουν στις 17.30 με δημιουρ­γι­κά και γιορ­τι­νά εργα­στή­ρια. Στην αρχή των γιορ­τών τα παι­διά, με την καθο­δή­γη­ση νηπια­γω­γών, παι­δα­γω­γών και φοι­τη­τών των αντί­στοι­χων τμη­μά­των, θα φτιά­ξουν τα δικά τους πρω­τό­τυ­πα στο­λί­δια με δημιουρ­γι­κό­τη­τα, φαντα­σία και έμπνευ­ση. Απλά υλι­κά θα μετα­μορ­φω­θούν στα χέρια των παι­διών σε χιο­νάν­θρω­πους, χιο­νο­νι­φά­δες, χρι­στου­γεν­νιά­τι­κα δέντρα και πολ­λά ακόμα.

Στις 18.40 η Θεα­τρι­κή Ομά­δα της ΚΝΕ, πιστή στο ραντε­βού της, θα παρου­σιά­σει, με πολύ μερά­κι, το θεα­τρι­κό δρώ­με­νο «Το ποντι­κά­κι που ήθε­λε ν’ αγγί­ξει ένα αστε­ρά­κι», βασι­σμέ­νο στο ομώ­νυ­μο βιβλίο του Ευγέ­νιου Τριβιζά.

Ήταν κάπο­τε ένας ποντι­κού­λης που τον έλε­γαν Τρω­κτι­κού­λη. Ο Τρω­κτι­κού­λης ο ποντι­κού­λης κάθε φορά που έβλε­πε τα αστε­ρά­κια στον ουρα­νό ήθε­λε να τ’ αγγίξει.
Παπ­πού, έλε­γε στον παπ­πού του, σήκω­σέ με, σε παρα­κα­λώ, στα χέρια σου για να αγγί­ξω ένα αστεράκι.
- Δεν γίνε­ται αυτό που ζητάς, εγγο­νά­κι μου, απα­ντού­σε ο παπ­πούς του. Τα αστε­ρά­κια είναι πάρα πολύ ψηλά. Δεν είναι καθό­λου εύκο­λο να τ’ αγγί­ξει κανείς…

Μια τρυ­φε­ρή ιστο­ρία για κάθε μικρό ήρωα που δεν το βάζει κάτω και κυνη­γά­ει να αγγί­ξει το όνει­ρο. Το μικρό μας ποντι­κά­κι υπερ­νι­κά τα εμπό­δια που συνα­ντά στο δρό­μο του. Δεν το παρα­σέρ­νουν από τον στό­χο του διά­φο­ρες άλλες προ­τά­σεις που ακού­ει στο δρό­μο του…

Αυτές τις μέρες η Θεα­τρι­κή Ομά­δα της ΚΝΕ κάνει τις απα­ραί­τη­τες προ­ε­τοι­μα­σί­ες με πολ­λή όρε­ξη και αγά­πη για τους μικρούς φίλους του Φεστι­βάλ. Το παρα­μύ­θι θα παρου­σια­στεί με τη μορ­φή δρα­μα­το­ποι­η­μέ­νης αφή­γη­σης. Οι χαρα­κτή­ρες του παρα­μυ­θιού θα ζωντα­νέ­ψουν για να μας ταξι­δέ­ψουν στην περι­πέ­τεια του ποντικιού.

Στο χώρο θα λει­τουρ­γεί έκθε­ση βιβλί­ου της «Σύγ­χρο­νης Εποχής».

Η είσο­δος είναι ελεύθερη.

 


Στη Θεσσαλονίκη

Η Χρι­στου­γεν­νιά­τι­κη γιορ­τή των Οργα­νώ­σε­ων Περιο­χής Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ και της ΚΝΕ θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί το Σάβ­βα­το 21 Δεκέμ­βρη, στις 6.30 μ.μ., στην αίθου­σα πολ­λα­πλών χρή­σε­ων του δημαρ­χεί­ου Θεσσαλονίκης.

Η καθιε­ρω­μέ­νη πλέ­ον γιορ­τή για τους μικρούς φίλους όλων των ηλι­κιών φιλο­ξε­νεί πολ­λές δημιουρ­γι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες και πολ­λές πολ­λές εκπλήξεις.

Το πρό­γραμ­μα περι­λαμ­βά­νει εργα­στή­ρια χρι­στου­γεν­νιά­τι­κων κατα­σκευών, πει­ρα­μά­των χημεί­ας, ζαχα­ρο­πλα­στι­κής, face painting, κου­κλο­θέ­α­τρο …αλλιώς (Γράμ­μα­τα από τον Αϊ — Βασί­λη, του Τόλ­κιν), zumba πάρ­τι. Τη γιορ­τή θα επι­σκε­φθεί και ο Αϊ — Βασί­λης για να μοι­ρά­σει τα δώρα του.

Στο χώρο θα γίνει συλ­λο­γή ειδών (φάρ­μα­κα, αδιά­βρο­χα, σχο­λι­κά είδη) για τους πρό­σφυ­γες. Επί­σης, θα λει­τουρ­γεί έκθε­ση βιβλί­ου της «Σύγ­χρο­νης Εποχής».

Είσο­δος ελεύθερη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο