Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Κόντρα σε αντίξοες συνθήκες, οι πυροσβέστες έδωσαν με αυταπάρνηση και αυτοθυσία τη μάχη στα πύρινα μέτωπα

“Από τις πρό­σφα­τες δασι­κές πυρ­κα­γιές που εκδη­λώ­θη­καν σε όλη την Ελλά­δα έγι­ναν στά­χτη συνο­λι­κά πάνω από 150.000 στρέμ­μα­τα δασών, δασι­κών και αγρο­τι­κών εκτά­σε­ων. Κατα­στρο­φές σπι­τιών, εγκα­τα­στά­σε­ων, παρα­γω­γής, υπο­δο­μών. Ένας νεκρός δόκι­μος ανθυ­πο­πυ­ρα­γός και τραυ­μα­τί­ες” ανα­φέ­ρει το προ­οί­μιο φυλ­λα­δί­ου που εξέ­δω­σε το ΚΚΕ για τις πυρ­κα­γιές, κάνο­ντας ιδιαί­τε­ρη ανα­φο­ρά στις περιο­χές που επλή­γη­σαν περισ­σό­τε­ρο, ενώ στη συνέ­χεια, επι­ση­μαί­νε­ται ότι “από το 1955 μέχρι σήμε­ρα, κάθε χρό­νο, καί­γο­νται κατά μέσο όρο 550.000 στρέμ­μα­τα δασι­κού και αγρο­τι­κού χαρα­κτή­ρα εκτά­σεις, ως απο­τέ­λε­σμα εμπρη­σμών σε ποσο­στό 65%”.

Το ΚΚΕ απο­τυ­πώ­νει την ιδιο­κτη­σια­κή κατά­στα­ση των δασι­κών οικο­συ­στη­μά­των της χώρας ως εξής: “κρα­τι­κά 67%, ιδιω­τι­κά και νομι­κών προ­σώ­πων 17%, κοι­νο­τι­κά 12%, μονα­στη­ρια­κά 4%” και υπο­γραμ­μί­ζει ότι “τα μισά από όσα είναι κρα­τι­κά δάση και δασι­κές εκτά­σεις δεν είναι οριο­θε­τη­μέ­να και νομι­κά κατο­χυ­ρω­μέ­να και σε αυτά ουσια­στι­κά γίνε­ται δια­χρο­νι­κά το ‘μεγά­λο φαγο­πό­τι’ των κατα­πα­τή­σε­ων, εκχερ­σώ­σε­ων, αλλα­γής χαρα­κτή­ρα και χρή­σης, εμφά­νι­σης ανύ­παρ­κτων ιδιο­κτη­σιών από φυσι­κά ή νομι­κά πρό­σω­πα, οικο­δο­μι­κούς συνεταιρισμούς”.

Στο φυλ­λά­διο του το ΚΚΕ κάνει λόγο για τρα­γι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα της μέχρι σήμε­ρα πολι­τι­κής όλων των μετα­πο­λε­μι­κών αστι­κών κυβερ­νή­σε­ων, οι οποί­ες, όπως τονί­ζε­ται “δια­τη­ρούν ένα νομι­κό πλαί­σιο, που οδη­γεί σε απο­χα­ρα­κτη­ρι­σμούς, νομι­μο­ποιεί και ενι­σχύ­ει τις κερ­δο­φό­ρες επι­διώ­ξεις των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, οδη­γεί σε ανα­γνω­ρί­σεις ανύ­παρ­κτων δικαιω­μά­των κυριό­τη­τας σε κρα­τι­κά δάση και δασι­κές εκτά­σεις από φυσι­κά, αλλά και νομι­κά πρόσωπα”.

“Σε αυτό το έδα­φος της εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης, της ανυ­παρ­ξί­ας πρό­λη­ψης και ανα­πο­τε­λε­σμα­τι­κής κατα­στο­λής των πυρ­κα­γιών, ανα­πτύσ­σο­νται οι αντα­γω­νι­σμοί για το κέρ­δος, τον του­ρι­σμό, την ανα­ψυ­χή, την ενερ­γεία, την κατοι­κία και τις κατα­σκευ­ές γενι­κό­τε­ρα, δια­μορ­φώ­νο­νται οι συν­θή­κες που οπλί­ζουν το χέρι των εμπρη­στών” προ­σθέ­τει το ΚΚΕ το οποίο έχει καταγ­γεί­λει την κυβερ­νη­τι­κή πολι­τι­κή “που στο βωμό της αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τας για το κέρ­δος και στο έδα­φος της εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης της γης, έχει την ευθύ­νη για την κατά­στα­ση που έζη­σαν τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα και το φετι­νό καλοκαίρι” .

Στο Φυλ­λά­διο ανα­φέ­ρε­ται η πολι­τι­κή απα­ξί­ω­σης της Δασι­κής Υπη­ρε­σί­ας και του Πυρο­σβε­στι­κού Σώμα­τος, τόσο μέσω της συνε­χούς μεί­ω­σης της χρη­μα­το­δό­τη­σης όσο και των μεγά­λων ελλεί­ψε­ων προσωπικού.

“Κόντρα σ’ αυτές τις αντί­ξο­ες συν­θή­κες, οι υπάλ­λη­λοι του Πυρο­σβε­στι­κού Σώμα­τος έδω­σαν με αυτα­πάρ­νη­ση και αυτο­θυ­σία τη μάχη στα πύρι­να μέτω­πα” υπο­γραμ­μί­ζει το ΚΚΕ.

Στο φυλ­λά­διο του κόμ­μα­τος τονί­ζε­ται η ανα­γκαιό­τη­τα ισχυ­ρο­ποί­η­σης του αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κού-αντι­μο­νο­πω­λια­κού προ­σα­να­το­λι­σμού του λαϊ­κού κινή­μα­τος για να αλλά­ξει η πορεία, ενώ το ΚΚΕ προ­σθέ­τει ότι το εργα­τι­κό λαϊ­κό κίνη­μα να παλέ­ψει άμε­σα για:

- Πλή­ρη και ουσια­στι­κή κατα­γρα­φή των καμέ­νων εκτά­σε­ων και οικο­γε­νεια­κών περιου­σια­κών στοι­χεί­ων. Να δοθούν απο­ζη­μιώ­σεις και για απο­κα­τά­στα­ση στο 100% των περιου­σιών, της παρα­γω­γής και των υποδομών.

- Κήρυ­ξη όλων των καμέ­νων δασών και δασι­κών εκτά­σε­ων ως ανα­δα­σω­τέ­ων, ανε­ξάρ­τη­τα από το ιδιο­κτη­σια­κό καθε­στώς. Καμία αλλα­γή στο χαρα­κτή­ρα και τη χρή­ση γης.

- Απο­κα­τά­στα­ση των καμέ­νων εκτάσεων.

- Εκπό­νη­ση δασο­τε­χνι­κών μελε­τών και έργων ανα­δά­σω­σης και προ­στα­σί­ας του εδάφους

- Απαλ­λα­γή των πλη­γέ­ντων από ασφα­λι­στι­κές εισφο­ρές και φορο­λο­γι­κές υπο­χρε­ώ­σεις, κατάρ­γη­ση ΕΝΦΙΑ, πάγω­μα πλη­ρω­μής των δανείων.

- Μέτρα προ­στα­σί­ας από κατα­πα­τή­σεις και άλλες προ­σπά­θειες αλλα­γής του χαρα­κτή­ρα των καμέ­νων δασών και δασι­κών εκτάσεων.

- Αλλα­γή του συστή­μα­τος της αντι­πυ­ρι­κής προ­στα­σί­ας. Κατάρ­γη­ση του δια­χω­ρι­σμού πρό­λη­ψης — καταστολής

- Εξα­σφά­λι­ση των απα­ραί­τη­των κον­δυ­λί­ων για το σύνο­λο των ανα­γκών του Πυρο­σβε­στι­κού Σώμα­τος και της Δασι­κής Υπηρεσίας.

- Ενί­σχυ­ση και ανα­νέ­ω­ση του μηχα­νο­λο­γι­κού εξο­πλι­σμού του Πυρο­σβε­στι­κού Σώμα­τος και του εθνι­κού στό­λου αεροπυρόσβεσης.

- Αύξη­ση των δαπα­νών για τον τομέα των δασών, ιδιαί­τε­ρα για την δασο­πυ­ρο­προ­στα­σία και ανα­δα­σώ­σεις στο 1% του Κρα­τι­κού Προϋπολογισμού.

- Κατάρ­γη­ση όλου του νομι­κού πλαι­σί­ου της εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης των δασι­κών οικο­συ­στη­μά­των και των αντι­λαϊ­κών νόμων για το Πυρο­σβε­στι­κό Σώμα.

- Πλή­ρης απο­στρα­τιω­τι­κο­ποί­η­ση του Πυρο­σβε­στι­κού Σώμα­τος και μετα­τρο­πή του σε πολι­τι­κή διοι­κη­τι­κή υπη­ρε­σία. Απο­χα­ρα­κτη­ρι­σμός του Πυρο­σβε­στι­κού Σώμα­τος από Σώμα Ασφάλειας.

- ‘Αμε­ση ανα­γνώ­ρι­ση του βαρέ­ος, επι­κιν­δύ­νου και ανθυ­γιει­νού επαγ­γέλ­μα­τος των πυροσβεστών .

- Πλή­ρω­ση όλων των κενών οργα­νι­κών θέσε­ων στην Πυρο­σβε­στι­κή, στη Δασι­κή Υπη­ρε­σία. Μονι­μο­ποί­η­ση όλων των Πυρο­σβε­στών 5ετούς υπο­χρέ­ω­σης και των εποχικών.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο